Skip to main content

Full text of "Mor Gabriel: The Greatest among the Chosen / ܪܡ ܒܓܒܝ̈ܐ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ / مار كبريال العظيم في الأصفياء"

See other formats


ܪܡ ܒܓܒܝ̈ܐ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ 
35161 ܘ عملم 
مع1205) @£11 31110110¢ أ5ع26ع0 ع5 1 


بر 


86 - ((4801 !101 - بزرة )1/102 |880:16© رمالا 


ܚܝ 


المركز )ܠܚ )ܨܢ في كسروان - مار كبريال ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܙܙܘ1.6081- 811 ܦܘ )161-1 )685 + ܘ11- )116 (06 × 0:11100 مهتيرق 


68 عع:0ع© ونا اأطممعط 1 صدغ)أاممممعء84 


0 220طع ا عغدنه !ا 


ل 


±. 


ܪܡ ܒܓܒܝ̈ܐ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ 
مار كبريال العظيم في الأصفياء 


11 ,,) 101 
1 )} 110 21110115 أ5ع21:»21) 11 


ܗ وإعداد 
مار ثاوفيلوس جورج صليبا 
مطران جبل ܐܝܚܐܘ وطرابلس 


2010 


مار كبريال العظيم £ الأصفياء ‏ طورعبدين (\15) 


بطريرك 


أنطاكية وسائر | 


ܝ 


ف 


طيو 


الكلي الطوبى 


ل عيواص 


ܝ 


32 8 


قد 


| 


سة سيد 


نا 


ܐ 


يرك 


ܐ 


مار 


| 


. 
٠ 


٠.٠ 


ܓ ال 


1 


1 
± ܨ | ل اسل 00 00 
0 8 00 1 0 . 
0 + 0 
0 0 < ® ܀ 
> 3 ) ܦܣܝ 00 
> 00 . ܨܝ 
ܨ 1 > ܨ 
0 ܝ _ 


| 19 (2:6 


نيافة الحبر الجليل مار ثاوفيلوس جورج صليبا 
مطران جبل لبنان وطرابلس 


ܥ ܗ 


| 8 
7 هذا 


1 100 ܝ ا ١‏ _ 
ابسبة مج بالدنا ريك ܝ 5 


نيافة الحبر الجليل مار طيمثاوس صموئيل أقطاش 
مطران طورعبدين 


مدر 


ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ 
ܥܢܘܝܐ ܗܘܡܕܒܪܢܐ ܚܟܝܡܐ 


ܗܘ ܗܳܢܐ هزرهها ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܡܰܝܗ حوزا ܫܒܥ ܝ حمسن 
ܒܛܘܖܿ ܥܒܵܕܝܢ‫ 9 ܥܶܢܘܳܝܐ هوؤمزما ܘܪܝܫܳܢܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܵܪܝ 
ܫܡܘܐܝܠ ܘܰܕ݂ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ܇ ܘܰܐܒܐ ܘܰܡܕܰܒܪܺܢܐ ܠܡܰܪܥܝܬܐ 
مهو ككرت ܥܒܪ ܠܗܳܠܺܝܢ ܕܩܰܕܡܘܗܝ ّ ܘܰܒܝܰܬ݂ܝܪܰܘ 
الحت حرط ܐ ]| ܥ همزمها ܕܛܘܪܿ ܥܵܒܵܕܹܝܢ ْ 

حكةنة !أ جمدو ܩܰܕ݂ܡܺܝ ܐ ܗܘܐ خنع ܒ ܬ 
ܘܝܰܒܖ̈ܰܘܗ݈ܝ 1 ܬܓܡܗ َّ ܬܒܝܟܠܒ:| ܥܐ ܗ݈ܘܳܬܐ ܝܰܰܥܬܗ 
ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܒܢ̈ܝ ܕܳܪܗ. ܡܰܠܘܢ فب تب ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܰܕ݂ܶܡܘ 
ܐܶܬܝܕ݂ܰܥܘ ܘܢܶܨܚܳܢܶܐ ܠܣܘܪܝܳܝܘܬܐ ܐܰܘܶܕ݂ܘ ܘܰܦܪܰܥܘ ‏ حم ܕܶܝܢ 


ܕ 
7 
ܐ 


ܕܰܒܳܬ݂ܘ دههوحه. 
ܒܝܘܠܦܢ̈ܐ : وب ܐܰܣܓܝ ܘܝ ܨ ܠܬ ܓܡܐ ܕܰܓܒܰܝܰܐ 
ما ܒܢ̈ܰܝ ܝܰܡܝܢܐ ܘܢܪܚ. 
ܘܒܰܡܕܰܒܪܰܢܝܘܬܐ ܘܰܒܪܰܥܝ ܘܬܐ ܒܝܬܐ ܒܚ ووه ܗܘܐ 
دكهدححا ܕܰܡܘܚܬܿܢܐ ܕܰܐ واكم ܢܝܘܗܪܗ ܥܠ ܣܘܪܝܺܝܘܬܐ 
ܡܚ ܝ ܕܢܘܗܖ̈ܐ ܨ 1 ܡ ܒܰܫܪܳܪܐ ܕܗܰܘ 


ܐ 


( ( 


ܥܰܠ ܩܰܝܣܐ ورححاء ܘܝܰܗܒܝܗ ܪܰܗܒܘܢܐ ܠܦܘܪܩܳܢܗܿ 
ܘܦܶܪܢܝܬܐ ܝܰܩܝܪܬܐ ܠܙܐܟܘܬܗܿ. 

زه ܓܒܪܐܝܠ ܗܳܟܝܠ܇ ܒܡܰܪܕܘܬܗ ܘܰܒܬܰܪܒܝܬܗ 
ܘܰܒܚܶܟܡܬܗ 9 ܘܰܒܡܘܒܳܟܗ 3 تكدلا 
ܐܰܟܣܝܣܐܝܬ درت ܐ ܠܒܐ ܼܦܳܐ ;| ا ܘܰܐܩܚܡ هه ܠܗ 
أخنحا اأعما تم عله و لحن ܝ̈ܠܠܗ݁ܽܘܢ زول كسك 1ط 
ܩܰܕܝܫܘܬܐ 13:06:08( 11:60:08 ܘܰܡܕܰܒܪܰܢܘܬܐ 7 دوت 
ܓܒܪܐܝܠ ܗܘܝܘ ܪܰܥܝܐ ܫܰܪܝܪܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܐ ܚܰܟܝܡܐ. 

ܡܶܟܐ ܐܶܬܗܰܕܰܪ ܘܶܐܬ݁ܪܰܡܪܰܡ ܘܶܐܬܛܰܒܰܒ ܘܶܐܫܬܰܡܰܗ َ ܘܫܶܓܡܐ 
ܘܚܘܒܚܐ ܘܐܝܩܚܪܐ ܒܠܶܒܰܚܘ̈ܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܳܝܐ ܩܰܒܶܝܠ ܘܰܩܢ ܐ 
2< صصحى 4< ܙܰܘܥܰܝܝܗܘܢ دس ܘܫܳܒܰܝ̈ܗܘܢ 
ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܘܢ. 

ܠܥܶܠܠܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܘܰܕܝܰܬܝܪ ܡܶܢܗܶܝܢ ّ ܥܰܕَܳܬܐ 
ܘܕܰܝܖ̈ܳܬܐ ܘܡܰܕܪ̈ܫܳܬܐ ܘܰܡܫܰܬܐܣܺܬܐ ܡܫܰܚܝ̈ܠܦܳܬܐ ܥܰܠ ܫܡܗ 
ܡܳܬܬܩܝ̈ܡܳܢܢ ܘܡܶܬܒܰܢܝܺܢܢ ‏ ܘܰܡܗܰܝܡܢܶܚܐ ܠܰܣܢܰܐܓܝܪܘܬܗ 
ܡܝܰܩܪܝܢ. ܘܗܐ ܫܡܗ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܝܩܪܳܬܐ ܝܕܝܥ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈̈ܬܐ 
ܒܰܫܡܗ ܡܶܫܬܰܡܗܝܢ. ܘܣܝܡܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܦܪܝܫܐ ܠܗ 
ىق ܟܽܠ. 

ܡܶܛܽܠܗܳܕ݂ܶܐ ܬܘܒ | ܫ ܕܥܰܠ ܢܰܘܠܐ ܕܰܐܒܳܝܗܵܬܐ رهما 
ܘܡܰܠܦ̈ܢܳܝܳܐ ‏ هاما ܘܰܐ ܝܟ ܕܰܠܒܝܽܘܪܟܬܐ ܥ ܠ ماده 
ܫܰܟܠܠܢܰܢ ܠܒܰܢܝܳܢܐ ܗܳܢܐ وو خط ܣܘܪ̈ܝܳܝܐ ܘܥܺܕܬܐ ܕܡܿܪܝ 


101 


ܓܒܪܐ ܝ ܠ ܕܡܿܝܢ ركقاه أمنا حمق ܘܥܺܕܬ݁ܰܢ 
هت[ ܐܪܬܕܘ̈ܟ݁ܰܣܺܝܬܵܐ ܒ݁ܠܶܒܰܢܳܢ ܫܵܦܵܥܵܐ قن ܒܵܘ̈ܪ̈ܟܵܬܹܗً 
ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ܇ ܣܢܰܐܓܪܰܢ ܐܰܢܬ݂ ܗܘ ܘܚܳܘܪܰܢ نِم 
ܡ ܗ < 
ܘܛܰܝܒܘܬܗ ܕܡܳܪܰܢ خم ܟܽܠܰܢ. 


ܛܘܪ ܠܒܢܢ ܘ/ܚ/ܲܒ̱ܝ ܬܐܘܦܝܠܘܣ ܓܘܪܓܝ ܨܠܝܒܐ 


ܥܐܕܐ ܕܡܛܠܠܐ ܘܕܡܪܝ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܛܘܪ ܠܒܢܢ 
ܓܒܪܐܝܠ ܘܕܛܪܝܦܘܠܝܣ 


كلمة للتاريخ 


5 الله حمداً جزيلاً يبلغ رضاه 

ܦܠ تقد ا مار ا ان 
وافتتاح بيت السريان ( )ܠ كز السرياني) في عجلتون ‏ 
كسروان» من أبرشية جبل لبنان. 

في هذا الكتاب» اخترنا نبذة عن تاريخ طور عبدين وحياة 
مار كبريال من كتاب "تاريخ طور عبدين" الصادر عام 
64 للمثلث الرحمات البطريرك مار اغناطيوس أفرام 
الأول 1 وكتاب "تاريخ دير مار كبريال" الصادر 
عام ١956©‏ للمثلث الرحمات مار فيلكسينوس يوحنا 
ܕ ܐܝ ܛܸܢ مطران ماردين. 

عندما نبئ الكنائس ونشيد المؤوسسات ونقيم 0379 
الدينية + والإاجتماعية 0 اسم الخالدين» نتتوخى نعمة 
الله الحالة في القديسين | ` ܡ فى حياتكا 
الشخصضية و الاجشساعة والكيية فار ܣ )ا 
وطالبين من اجلناء حى ܣ ܣ إلى 0 ` 
5 9 30( 5[ (0950051 35900 


المشرو . 


7 7 0 ܝ 0 35 0( 99 
جبل لبنئان ورئاستها بتاريخ 4 (/×/*«¥ 4 ( ; بأمر وتكليف 
المثلث الرحمات البطريرك مار اغناطيوس يعقوب الثاالث 
الذي قسّم في حينه أبرشية ܨ السبريالية الأرثوة كسمية 
الواحدة إلى ثلاث أبرشيات: زحلة ‏ بسيروت - جبل 
لبنان. كان من نصيبنا أن تُستد إلينا مسؤولية هذه الأبرشية 
العزيزة الي لم تكن فيها مؤسسة أو جمعية بالمعيى )ܐܩܝ ܡܝ 
إلا قطعة أرض ابتاعتها جمعية ترقي المدارس السريانيية في 
أميركا ܬ ܡ ܣ 0101212286 11311( 4 عطل 
4§[] - ل ¥[ - 0012010وك4 ¢11001§ܥ 
في منطقة برج مود النبعة ‏ حي الغيلان» في عهد نيافة 
مار أثناسيوس أفرام برصوم مطران لبنان 3 الذي سعى 
مشكورا مع أبناء رعية جبل لبنان إلى بناء الطابق السغلي على 
هذه الأرضء والذي تحول إلى كنيسة. ثم أضفنا إليه مب من 
ستة طوابق فوق الأرض لتكون مدرسة الترقي السريانية ‏ 
برج حتمود ‏ جبل لبنان. 

وبحسب رسالة المثلث الرحمات البطريرك يعقوب الثالث 
إليناء والى قال فيها: "إننا نسلّمك شعباً مؤمنا طيباً فاجتهد 
أن تبني لهم الكنائس والمدارس والمؤسسات والمقابر 
والأوقاف برعاية روحية مباركة ... فشمّر عن ساعديك 
واخدم شعبك". 


كانت هذه الكلمة حافزا لي شخضياء رشك 21 ܒ 
ܫܒ 3 ا ا فابتعنا الأوقاف 
نينا الكنائس ܨ الملذادش 1(4: 90330 ¥ ار 
5950 54030 ܹܕܕ55:050ܣ | 
الوزنات. وتوجهنا فيما توجهنا إلى منطقة كسروان» حيث 
ابتعنا من المرحوم حوزف خليفة ‏ رحمه الله ومن نسيبه 
صلاح الزغبي في عجلتون قطعة أرض مساحتها ثلاثة آلاف 
وستمئة متر مربّع» ساعدنا فيها أبناء الطائفة ولا سيّما الأخ 
العزيز جاك ملكي شمعون الذي دفع ثلث قيمة )ܠܨ ܩ 
حفظه الله وعائلته المباركة» ما حَفِزنا للمضي في الملشروع, 
وذلك عام .١9947‏ فأعددنا الخرائط والمخططات ورحخص 
البناء» وباشرنا بالمشرو ع. 

وبتاريخ 2١9197/8/7‏ حضر قداسة سيدنا البطريرك 
المعظم مار اغناطيوس زكا الأول عيواص بطريرك أنطاكية 
وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية 
الأرثوذكسية في العالم أجمع الكلي الطوبى = | البر, 
ووضع حجر الأساس بحضور أحبار ورجال دين وشخصيات 
من كنيستنا والكعائس الشقيقة في ` 

وسارت الأمور والحجارة ترتفع» والمشروع يسير إلى 
75 5 - 99979 ا : 
الساعة. 


17 


والمشروع يضم بالإضافة إلى كنيسة مار كبريال )ܨ 
مميناها باسم أحد أكبر وأعظم نساكنا في التاريخ "مار 
كبريال الباقسيابي" مطران طور عبدين ورئيس دير مار 
خمعون ومار هموئيل» والذي تحول اسمه من دير مار شمعون 
ومار خموئيل إلى دير مار كبريال» للأعمال الجبارة والإدارة 
الحكيمة الى قام يما مار كبريال. ورقد في هذا الدير عام 
. ومنذ ذلك التاريخ يعرف هذا الدير وما يزال باسسم 
دير مار كبريال قرب قرية قرتمين من أعمال مذيات قاعدة 
طور عبدين. وهو بالنسبة للسريان صاحب المكانة الثانية بعد 
القدس وبيت لحم والأماكن المقدسة في فلسطين والأردن. 
وهو دير عجائي و وات اه 

ويضم هذا :÷ 3 الكنيسة مزينة بالفسيفساء قدّمتها 
الملكة السريانية تيودورة» وتحمل اسمها ܥܨ اليوم؛ وأرفقة 
ثمائمئة من الأقباط المصريين الذين رقدوا في هذا الدير العظيم؛ 
واي عشر ألف قديس عاشوا في هذا الدير ورقدوا فيهه. 
بالإضافة إلى آلاف القديسين والشهداء الذين زينوا هذا الدير 
بسيرهم 45.97 ودمائهم الطاهرة. 

ويردّد السريان بيتا بلحن ܩܘܩܝܐ قوقويو: 
ܛܽܘܒ݂ܰܝܟܝ ܕܰܝܪܶܗ ܕܡܿܪܝ ܫܡܘܐܝܠ ܘܰܕ݂ܡܰܪܝ ܫܶܡܥܘܢ܆ ܕ݁ܰܐܝܠܺܶܝܢ 
ܣܝ̈ܡܳܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܫܟܝ̈ܚܳܢ ܒܣܳܚܖ̈ܳܬܰܒ݂ܝ. ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܐܠܦܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܒܶܝܬ 
ܩܰܕܝ̈ܫܐ܆ ܘܰܬܡܳܢܶܡܐܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܚܰܣܝܐ ܛܒܝܒܐ ܘܰܡܫܰܡܗ 


( ¥ 


ܡܪܝ ܒܪܐܠ ܘܡܿܢܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ترمسا ܘܡܝ ܫܶܡܥܘܢ 
ܕܙܝ̈ܬܐ ْ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܨܠܘܬܗܘܢ حرو ̈ܠ 
أعظم الكنوز الروحية الى تضمها صروحك. فمن ܢܨ 
عفر ألفاء الراقدي ‏ بيك الطديسون 1 والتماعقة الجتبرن متم 
فت إل دالقة ونان اليد الشي لمارا كيه وطار اه | 
(فيلكسينوس) الحليل ومار شمعون الزيتوى. هللويا فلتعضدنا 
أنا هر كز نا اكنرسة يفار اكبريان وبيت السريان 3 
لل ا ب ل ل ا 
ܘ 
:50 التر 110330003 13 
اخيزية واالكشاف :و الغللاقاات لمم كر | 
1:1 905 :1 1 3 
ܨܧ ) ܟ © لبنان من أوروبا وأمير كا و اكننا! وأستراليا وتركيا 
والبلاد العربية. فالجميع هم أصحاب ال وأهلا بكل فرد 
منهم. 


وتضم كنيسة مار كبريال ذخيرة من دير مار كبريال 
وتراباً وماء وزيتاء وبعض قدسيات من طور عبدين هي 
للبركة والنذور وطلب الشفاعة. 

وقد باركنا الله وسهّل أمرنا بتعاون أهلنا وأحبائنا 
وأصدقائنا في لبنان والخارج» الذين جادوا علينا بالتزعات 
وها يزالوث فكانت الغلال: ؤقيرة والغمار كثيرة وتعمسة الله 
عزيرة. 

ويهمنا أن نشكر بقلب مفتوح قداسة سيدنا البطريرك 
المعظم مار اغناطيوس ܨ الأول عيواص الكلي الطوبى 
الذي كان وما يزال صاحب الفضل الأكبر في تحقيق أمنياتنا 
في هذا المشروع كما في سواه. نسأل الله أن يمتّع قداسته 
وكل الذين ساهموا معنا بقليل أو كثير في إنحاز هذا المشروع 
الكبير بالصحة والعافية والتوفيق والعمر الطويل. غير ناسين 
أفضال أحبارنا الأجلاء مطارنة الأبرشيات والإكليروس 
والمؤمنين السريان وأصدقائنا ܒܝ شجعونا ودعمونا عما 
تمكنوا واستطاعواء كافأهم الله ܨ 

وق نفس الوقت نشكر إكليروس أبرشيتنا الأعزاءء ولا 
سيما جهود الأب الفاضل الخوري الياس يعقوب جر جس 
الذي أنعش هذه الرعية بالتعاون مع مؤمنيهاء وشت :- 
مجالسنا الملية المتعاقبة ومؤسساتنا وجمعياتنا ولحاننا والمتطوّعين 
معناء ولا سيما جمعية مار كبريال للرجال والنساء الذين 


١5 


وهبوا ܰܗ ܦܬܘ الرعية والمؤسسة. فكان الحصاد الذي نعتز به 
اليوم. وكذلك نشكر المسؤولين £ لبسان عام عه او سط 1 
كسروان نخاصة لتعاونمم معنا. 

إن هذا المشروع هو رائد في حياة كنيستنا السريانية 
الأرثوذكسية الأنطاكية في لبنان» ولعله يكون حففزا 
لأبرشياتنا هنا وف كل مكانء ليزيدوا ويقدموا للكنيمسة 
والاعة السرريانية العمظاهة إنحازاات و عطاك اد 

ܕ ܢܨ أن نقول مع ܐܠܕ ܢܵܐ الإلهي داود: "إن لم يبن الرب 
ܦ݁ܶܩܶܐ يتعب البناءو ”. 

مع نعمة ربنا يسوع المسيح وشفاعة مار كبريال وجميع 
القديسين وبركة قداسة سيدنا البطريرك المعظم» نستودعكم 
احبة والإكرام والتقدير. 


ل لان نر نال ثاوفيلوس جورج صليبا 
عيد التجلي ومار كبريال مطران جبل لبنان وطرابلس 


الفصل الأول 
حدود الجبل» وسكانه القدماء, ܕ )ܐܣܘ 


طورعبدين» منطقة (جبلية) تقع في ما بين النهرين في 
الشعمال الشرقى لمدينة ماردين» متو سط الارتفاع, كثير القرى 
والدساكرء والجانب المطل على المنطقة المعروفة قلي 
ب « باعربايا» أو المنطقة العربية يعرف ܐܝܢ «حبل إزلا مهو 
أمال[» وقد هماه اليونان باسم «ماسيوس» وفيه ناحيتان: 


إن الجمغرافيين العرب أمثال أب القاسم ابن خرداذبة سنة 
م يقولون: إن منطقة بيث ريشاء وبيث محلم (المحلمية) 
هي كورة في ديار ربيعة. وأبو القاسم ابن حوقل البغدادي 
الذي كان موجودا سنة ١٠17م‏ يقول: إن طورعبدين هو 
أكبر من جميع الرساتيق المحيطة مدينة دارا» وياقوت الرومي 
المتوقي سنة 177١م‏ يقول: إِنّه المنطقة المحاذية لمدينة نصيبين» 
وفيه الحبل المطل عليهاء والمتّصل ܣܝܐ جودي؛ وهو عماد 
الكورة كلها. 


¥ ( 


وحبل طورعبدين يتوسط بين مدن» جزيرة ابن عمرء 
وماردين» و نصيبين») ܕ | ܘܛ (ديان 0 وسعرت. 


القوم كانوا يسكنون جميع جبل «ماسيوس» والمعروف اليوم- 
بجبل «قره جه طاغ» (الجبل الأسود) وقد حاربهم شلمنصر 
الأول فلك الور لزن ١07‏ 1ك 0756 5 ܣ ` 
مدهمء وهدم حصوهمء وكانوا قبائل وأفخاذا كثيرة ضاربة 
بين أهار دحلة والبليخ والفرات. 

5 052( الأستوارن 6 الواردة وق بالكتابات 
المسمارية المكتشفة في أنقاض مدفم., أن ملك أشور المدعو 
هود نيراري (نيراري) الثاني وَالذى ملك 53 3511١‏ و مانت 
3 1244م 305 9035( | ` ` ` 


هذه المنطقة جميلة جدًاء وهواؤها نقىّ صحّيء إلا أن 
ماءها قليل» ما خلا القسم القريب من دجلة والذي بنيت فيه 
مدينة دارا وقرية كفرحوسء ܐܳܢܳܐ الباقي فإنّه يعتمد على مياه 
الأمطار الي يحفظها السكان في ܥܝܕ ܢܚ ضيّقة. 


اها كيفة ܒܝ ܐ © :| : ` ( ل ` 


1: 


«عندما جاء الفرس» وطردوا اليونانيين من دارا 
ونصيبين وأطرافهماء استولوا على شرقي الفرات»؛ وتبدد 
المسيحون الساكنون في منطقة طورعبدين (طورابدين) 
ܕ )ܝܒܩ | بالرومان الذين أسكنوهم في ناحية تعرف باسم 
(دار الروم)» وبعد ذلك هبط ملوك اليونان هذه المنطقة 
لنيتقموا من الفرس وأثور ونينوى وبانوهدرا (منطقة زاحو) 
وباحرمي (منطقة أربيل) وبيت سلوخ (منطقة كركوك) 
وغيرهاء وسبوا لقا كثيرًا من المجوس والوثنيّين» وأسكنوهم 
في هذه المنطقة اعتبارًا من ܝܐ إزلا إلى أرزون. ومن قرية 
فندك وإلى حصن الصور وماردين. وعندما سكنوا هذه 
المنطقة» سمّي هذا الحبل بحبل العبيد» لأنهم ܡܨ بم للعبودية 
والرق» فاتّخذ الحبل اسمه من اسم (العبودية) وهكذا سمي , 
(حبل أبدين) أو (جبل عبدين) (طورعبدين) من أيام ܐܬܐ ܐܓ 
يوسطنيان». 


111 


الفصل ܣܨ 
تنصّر سكان طورعبدين 


5 6 | 5 3 0 (الشارقية) 
5 7 1975 5 797 15379 
ترافرى على ܬ ܝ : 01 ܗ 
النسّاك مار أوجين ومار يوحنا الكفاني» ومار موسى» ومار 
ملكي وغيرهاء والحالية الكبرى الي سباها الرومان من بلاد 
الفرسة. و إبتككبوها اعناه#اللمنطقة كانت وإدية: 


إن امور حي 1:35033( 500( 54 ¬` 
أمد وأرزون وبازبديء إِنْما بشرها القدّيس مار ادي الرسول 
وتلميده |حن وذ كر اف قضةاماز عقون اللريش اند حل 
إلى جحانب قرية شيلوح معبد للمجوس باسم (إيرقليس) الإله 
الفارسي» ويذكر المؤرّخ مشيحا زخا في تاريخه. مرزا أسقف 
بازبدي سنة ١٠١‏ ܬ الأمر الذي يدل» على أن منطقة 
بازبدي وما يجاورها نالت البشارة الإنحيلية في منصرم القرن 
الأوّل أو مطلع القرن الثاني. 


لطورعبدين» فلا بد أن يكون الإبمان بالمسيح قد أشرق على 


10 


الس لوقت تل شر أن ܒܣ ܦ بمذا الشأن 
تؤيّد أن المسيحيّة ان نتشرت انتشارًا كاملاً في كل هذه المنطقة 


333 ستل سين 
تحدثناء أن هذا القدّيسء منذ مطلع حياته الأسقفيّة ܬܝܟ 
الوثنيين المحيطين 95 0 نصيبين بالإيمان الممسيحي» وهدى 
كثيرين منهم إلى الإبمان» وكذلك تحدّثنا أحبار حياة مار 
أوجين رئيس المتوحّدين الشهير في أواسط هذا القرن ܢܝܨ 
فايته» وقد تلمذ كثيرين إلى نور الإبحيل. 


وذكر في قصّة الناسك أشعيا ܐܨ أنه في | ܟ حياته 
عمّد ستماية وثلاثين مهتديًا في نهار واحد من قرية أنحل. بعد 
أن آمن واعتمد على يديه أبناء قرية الوردية بجوار نصيبين 
البالغ عددهم ثلاثة | ܦܢ وستماية مهتدٍ. 


الفصل الثالث 
النساك الذين نبغوا في الجبل 


في هماية القرن الثالث» بزغ شعاع عظيم في الحياة 
التسكيةء, وهو القديسن فارثا#يعقراب :الى بعد إن هال 3 
الدنياء زمئا غير قليل واشتهرت ̈ܝ ܝܐ :ܣ ܣܢ 1 
سان واحترح المعجزات مثل الرسل القديسين» وامسس 
مدرسة في المدينة» وتخرّج عليه القدّيس مار أفرام )ܐܚ ܟ ܐܢܢ 
العظيم» فأغيئ به الكنيسة المقدّسة عروس النورء وانتتقل 
بقداسة إلى حوار ربه سنة 777 م. 
أوجين القبطي من دير مار باخوميوس» وعاش فيه حياة 
ل والزهد. وصاحبه كثيرون من الفضلاء وأحذوا عنه. 
وبعد بضع ܒ = سوية بشارة ܡܝ بين الآراميين 


العرب) حي جزيرة ابن عمرء وهدوا خلقا كثيرا وشيدوا 
ا 


[1 


أمَا تلاميذ مار 7 فهم: مار ملكي القلوزمي ابن 
أحته» ومار أشعيا الحلبي» وعيده ܘ ( من تشرين الأوّل» ومار 


إل مل اريت اولي لي خيجوعة سس اذك ورنؤسع 
جثمانه الطاهر ف الدير حيث أقام؛ وهو العروف إلى اليوم 
بامعه) ܕܫ أن نعلم أن القديس مار أو جين توفي في نحاية 
القرن الرابع ولم يتعدف شخصيًا إلى القدّيس مار يعقوب 
ܐܧܝܟ ولأ 0 5( 105 × ܒܝ الذين 
اعتنقوا طريقة الزهد بعده وا* شتهروا في الجبل فهم 


مار شموئيل المشبي» الذي توفي في ١5‏ أيّاره وتلميذه 
مار شمعون (القرتميي)» وقد شيدا دير قرتمين سنة 917 1م, 
ومار هابيل العمودي الذي اشتهر £ فاية القرن الخامسء» 
ومار أحو المتوحّد الذي عرف £ القرن السادس» وهو الذي 
جلب قطعة من خشبة الصليب الحي إلى الحبل. وشيد ديرين» 
ܚ دير دفنت» ومار كبريال القسطيئ الذي اسار ± 
طريق الزهد حثيثاء ورئس دير قرتمين» ورسم أسقفا للدير 
والأبرشية كلهاء وزيّن الدير بالمفاخر الروحية» وثقف الرهبان 
بطريقة النسكء وأحيا ميتاء وذهب إلى ره سنة 1537. 
ويحتفل بعيده يوم 7 ܦܝ 0 الأول» ܕ ܪ آب» ܕ ( × | ܝ 
وترك رداءه النسكي ذكرى في الدير. وعاش في هذا الدير 


¥ 


ا ووصفواءها ܡ 


+ 
أولنك الذين اضطرموا بحرارة الإبمان وتقلدوا جميعهم أسلحة 
الروح شيخوخة كيّة مزيّنة بالأعمال الروحية العظيمة» أولئك 
الذين وقفوا أمام اله بنسكهم السامي منذ عهد شبابهم الرائع. 
وتابعوا أعمال الزهد الشاقة + ` اشر 
والصوم والصلاة ابد ها بدون انقطاع. ܢܪ 
لعجب عجاب أن تسمع رعود أصواتم المادرة: أو أن ܒܐ 
إلى هديلهم العذب الشجي وترتيلهم المقدسء وخاصة في 
اللياللي الحالكة» حيث كانوا يتهجدون £ مغاور هذا الديرء 
وأحيانًا يهبطون إلى الوادي العميق الواسع» وآنا يبتعدون 


ܝܝ , 


9 9( 05 فشكل وما لا 
واحدى أو أربعة أو عشرة) أو أكثر أو معلم وتلميذه 
وهكذا كانت ظلمات الليل تسمع نأمات قلوهم الممسكوبة 
أمام الله بكل ورع وخحشوع. وكانوا يحيون الصلاة القانونية 
بأوقاتها السبعة المعروفة» وكأني بهم انطبق عليهم كلام المرئّل 
حيث يقول: « إِنِْي ألهج بناموس الرب النهار كله». وكان 
الكلام الباطل لا محل له عندهم. وعوض الكلام الفارغ كانوا 


¥ 


يلهجون بالشكر ܪ ܽ|ܐܬܧܐ ܬ ܨ لقول الرسول 1 ` ¢ 
0 منهم وحهة واحدة في الصلاة إلى الل وكان بعضهم 
يقتدي بالبعض الاحر بالفضائل والزهادة» وكان لهم نظام 
واحد» ووجهة وواحدة» وهدوء شاملء وتأمّل عميق ܕܐܟܐ 
وكانوا كأنهم الملائك في عبادقم. ولم تكن تحد في الساعات 
الأولى من الليل أحدًا منهم على فراشه؛ لأنهم جميعهم كان 
ديدم الصلاة والعبادة» وكل منهم كان يقتدي برفيقهه. 
ܕ ܐ الجميع خشعا متهجدين.. 


ܕܬܐ هبط الشرق أفرام الأمدي المضطهد (البطريرك) ولم 
يرضخوا لما أرادهم عليه من الخذلان» ܦܨܚܺܐܢܸܫܕܘ أثار ܩܐ ܣܟ 
الإضطهاد المرير» وبدّدهم في الآفاق أيدي سباء فذهب 
بعضهم إلى حبال كردستان» والبعض إلى الجبال الخالية 
النائية» والبعض !¥ ܨ هبط إلى البراري والقفار» ܥܨ وصلوا 
إلى حبل سنحار. ثم عادوًا إلى هذا الدير بعد عشرين سنة» 
وعادوا يبنون المناسك الجديدة وكان عددهم حينئذٍ زهاء 
سبعماية وثمانية وتسعين ناسكا». 

والقديس مار شمعون الزيتوبي. وهو من قرية 
حبسناس» وتتلمذ ܛܢ دير قرتمين واعتنق طريق الزهد. واشتهر 
بالفضائل ܐ 
برئاسة الكهنوت» واستمرٌ يشم نورًا وفضيلة مذّة أربع 


55 


وثلاثين:سنة. وانتقل إلى. ربه قديسا 7 ܠ 90( 
بعيده في ” حزيران. واشتهر قديسون كثيرون آخرون في هذا 
الجبل أشباه سويرا الكفرشي واباي الحاحي رئيس دير قرتمين» 
ويحتفل بعيده في ܙ من تشرين الثاني. ومار دانيال العوزي 
أسقف قرتمين الأوّل» ويحتفل بعيده في اليوم 9 من كانون 
الأول. وقيروس الصبي الذي أصبح رئيسًا لدير قرتمين ويحتفل 
بذكره في 4 كانون الأوّل. وشمعون الفافيئ رئيس دير 
قرتمين» ويحتفل بذكره في ١١‏ من كانون الثاني. ومار هيرقلا 
الحبيس الذي تنسّك في دير كفرهمع» ويحتفل بذكره في الرابع 
والعشرين من كانون الثاني. "® الأسقف من عين 07 
ويحتفل بذ كره في ܘ ¥ من شباط. وصافنيا رئيس دير قرئمين, 
وذكره في ¥4 من نيسان. ومار موسى المتوحد. وذكره ف ܘ 
من أيار. ومار أوتل المحدلي وذكره في ¥ حزيران. ومارون 
العينوردي وذكره ثٍ العشرين من حزيران. ومار يعتقوب 
أسقف دير فسيلتا من قرية عومقا في حبل إزلاء وذكره في 
١‏ من تموز. ومار توتال العمودي الذي أحى 3 وذكره 
ف :5 9 1 :ܛ ` ` 
استشهدواء وعيدهم في ( من آب. ومار يعقوب المصري 
الصلحي سنة 777 يونانية (( ¥ £ ܀) وذكره ف #8 أيلول. 
وقيروس رئيس الدير ويوحنا القرتميئ وذكره في ٠١‏ تشرين 
الثاني . 


الفصل الرابع 


ديورة طورعبدين 


ܒܨ ܨ ܘ طورعبدين صنفان: الديورة الكبيرة والشهيرة» 
والديورة الصغيرة. وديورة الصنف الأول هي: 

.١‏ دير مار كبريال المعروف بدير قرتمين» وهو عماد 
أديرة طورعبدين» ويقع بين باسبرينا ومذيات. 

؟. دير الصليب في قرية بيث إيل. 

*. دير والدة الله الكبير في قرية حاح. 

£ . دير مار يعقوب الحبيس في صلح. 

ܘ , دير مار إبراهيم الكشكري في قرية بيت جوحل. 

5. دير القدّيس أوجين. 

7ب كير مار ملكي القلوزمي. 

1 


وديورة الصنف الثاني هي: 

4, دير والدة الله ومار يعقوب ومار ديمطء ويعرف بدير 
القرن» في قرية بادبي بحبل الأزل. 

.٠‏ دير مار أبحاي ܛ بانمعم» ويذكر في قصّة مار 
شمعون الزيتون. 

0 دقار ابحو ويعرف بدير دفنث. 


¥ ( 


الفصل الخامس 
دير فرمين 


ورد في قصّة القتيس كبريال القرميي ما يأ : 


في السنة الحادية والعشرين لحلوس الملك الظافر المبرور 
أنسطاس (7١دم)‏ مع بأخبار نسّاك هذا الدير» وكانوا ثمامئة 
من الفضلاء. أرسل ذهبًا كثيرًا مع أناس أمناء» كما أرسل 
مهندسين ونحاتين» وصانعي اللبن المشوي (الطابوق) أو 
القرميد ومعمارين حاذقين» لهذا البناء العظيم» ووضعت 
أسسه على النحو الذي خطه الملاك ومار معون. وكان اسم 
المهندسين المعماريّين: تيودورا وتيودوسي» ويعرفان )ܨ 
شوفيئ. وأرسل معهم 95 9 00 والقطيه و سا0 
وحدذادين للحديد» ورسامين للصور البديعة, 3 
الرخام» وخبراء في عمل الفسيفساء» ومهرة لبناء يستحق أن 
يذكر فيه اسم الله تعالى» و بحده وتكريم ليسي 
وف الليلة الى دخل فيها أصحاب هذه الحرف المرسلون 
من قبل أنسطاسء تراءى لهم في الحلم ألا يرفعوا الحجرة 
الكبيرة الى وضعها الملاك» بل يجعلوها حجر الأساس في هذا 
البناء 0 وكما تراءى لهم هكذا عملوا. وبي الميكل 


1 


واكتمل» وهذه ܦܨ أبعاده: الطول ¥ ذراعاء والعرض ܘ( 
ذراعا. وفي داخحل الميكل بي للمذبح ثلاثة مخادع» ܕ | ܠ + 
الوسطي كان ܚܬ أشبار» وعرضه أربعة ونصف. وله أربعة 
أوحه رسمت عليها ܓ والرسوم النادرة» منها وحوه 
الأسد والثور» والنسر والإنسان. ووضع على الحجر إناء 
ملكي جميل» وحوله إكليل مصنوع من فضة ورصع بثلاتمئة 
حجر كريم رُسمت عليها أعمال المخلص. 


نحاس. وفوق الكاروب قبَة نحاسيّة» وهي مركبة على أربعة 
عواميد يتدلى من وسطها قنديل ذهبي بديع. 


وأبيض وأحمر وأخحضرء ܕ | ܫܕ )ܢܢ وأزرق وفيه صور مختلفة) 


عجسة. 


مو 


وفي الميكل كنت ترى إلى حاني باب المذبح الكبير 
شجرتين عظيمتين من نحاس» وارتفاع كل منهما عشرون 
ذراعاء وفي أوراق الشجرتين أعدّت أمكنة للمصابيح؛» وفي 
كل شجرة كان يتدلى مئة وثمانون مصباحًا. و حمسون سلسلة 
فضيّة ف كل شجرة تتلى منها أشكال ورهوز كثيرة كسيض 


ܘ * 


النعام وأشكال حيوانات وطيور. ما عدا الصلبان الكثيرة 
والأكاليل والدوائر. وهذه كانت بعضها من ذهبء» وبعضها 
من فضّة أو نحاس» ثمَا لا يعرف وزنه. 


هكذا أقيم هذا الميكل الحليل في وسط الدير» تحيطه 
الأروقة ايع 0 الاك ل ل ` ` 
أقيم على الحصي الصغير الذي وضعه الملاك ومار شمعونء ولح 
5 له أسشن:نى الأرض. 


ب هكذا الميكل المقدّسء ورفع يبهذا الجلال المهيب. 
وف ܥܕ )ܢܬ تلك النوادر المستبدعة الحليلة وهاتيك النفائس 
الرائعة» الى - من عاصمة المملكة. وكان ذلك في سنة 
16 


505 9 ` ` 
0 القرن الثامن. 37 5 7 لم يبقََّ من هذه الروائع 
التفوسة البو اش عونا 10 9 : ا كل 
تلك الآثار:العتجيبة تحتى 03 033 £ تروب 
رولك ا لاسنيد ا مكل ملاراك 5 ܤ ܤܤ ‏ لم 
الأروقة الغربية فقطء ومقبرة الآباء المعروفة ببيت القدّيسين ما 
الك اسالمة. أماء بقية: البناء فعب تقر اقواتا 1ك 5 


71 


مار :ܐ الذي بئ الدير. 

مار شمعون القرتمين تلميذه» الذي ساغده في بناء 
الدير. 1 

مار دانيال العوزي رئيس الدير والأسقف. 

مار كبريال القسطيئ أسقف الدير الذي توفى سنة 
1م 1 1 

مار شمعون الزيتوني الحبسناسي أسقف ` المتوقي 
سنة 5 "/ام. وتذكاره في ٠١‏ حزيراك. 

عشرة إخوة رهبان قرنينيين. 


قيروس» وعيده ٠١‏ تشرين الثاني. 

اباي الحاحى» عيده / تشرين )ܐܛ . 

قيروس الصبي» عيده في £ ١‏ كانون الأول. 
ܬܝܕ 0 ܩܐ تذكاره في ١٠‏ كانون الثابني. 
صفنياء تذ كاره في 55 نيسان. 

مارون العينوردي» عيده في ٠١‏ حزيران. 
يوحنا القرتميي» وعيده ف ٠١‏ تشرين الثاني. 


ܥܡ 


بطاركة أنطاكية الذين تتلمذوا في دير قرتمين: 
أربعة بطاركة أنطاكيين شرعيين تتلمذوا (ترهبوا) ف 
دير قرتمين» هم: 

.١‏ تيودوسيوس رومنوس: كان من مدينة تكريتء 
ترك هذا الديى نادت ##السلق» القن اللعقة 
السريانيّة. وكانت له معرفة واسعة في الطصب. 
انتتخب ورسم بطريركا في مدينة آمد (ديار بكبر) 
سنة 80 وتوفي في الدير نفسه سنة ”45م ورسم 
اثنين وثلاثين مطرانًا وأسقفاء وعلى رأي الرهاوي 
اجهول ثلاثة وثلاثين. 

31 6 نفيسة هي : 

تفسير مسهب للكتاب المسمّى إيريئاوس» ألفه في 
أمد وتميشاطء» بعبارة بليغة) ومنه نسخة) يحتوي 
َل نعلت ` 5 الزيان ܓ صر | 
ذير مار فى سنة :(  :‏ 9 935 ܐ ` 
لبعض الفلاسفة» تُقدّر ,مئة واثنبي عشرة حكمة, 
ترحم معظمها من اليونانية إلى السريانية. ونشر هذا 
4 ,مطبوعا بالشريانية والعربية 0995 15م .١‏ 
وله كناش ܟܽܘܢ݁ܳܫܳܐ جليل في الطب» ويُنسب إليه 
وأعجب به ابن العبري كثيراء ولكنّ معظمه 
مفقود. وله رسالة بجمعية وموعظة في الصوم 
الكبير» وصلتا إلينا بالعربية. 


¥ 


". ديونيسيوس الثالث: هو شمعون من الدير نفيسه) 
أيام. . ورسم ܐܢ أساقفةع وتوفي سنة ١051م‏ 
ووضع جثمانه في الدير نفسه» في ضريح البطريرك 
جبردرسران. 

)2 باسيليوس الخامس» وهو شمعون بن زبده المانعمي . 
ترهب في هذا الدير» ورسم قسيسا. ونبغ بالعلوم 
‫ ل وتبوأ الكرسي ي الرسولي ܒܝܪ 1415م 
مفريانين وعشرة أساقفة. 
وكان غيورا تقيًا ورعاء وكاتبًا قديرًاء وملفائا في 
(حوسايات)) وانتتخب ܣ من دانيال الصلحي 
لسمقن المزاميرع و يزل محفوظًا في خزانة ديرنا 
المرقسي بأورشليم بخطه وتوقيعه. ووضع ليتورجيّة 
على الأحرف الأبحدية مطلعها «أللهم يا محيط 
الأمن, يا الجة السلام اللا محدودة» وأتبعها 
بحوسايات «الحمد لخبز الحياة»» وحتام أفرامى 


¥ 9 


5 عق 3 00057 
قصيدة بالبحر الإثني عشريء في مار ينام الشهيد, 
وف مار باسوس الشهيد ()/¥ صفحة) وهو مفقود 
اليوم» وقصيدة عصماء في التوبة. ولديه سوغيثات 
(أغاني روحيّة) على الأحرف .ܝ إحداها في 
والدة الله. 


قمشا. هو منعمي | ܟܝܐ أمدي الكت اشح 
بالإسكيم الرهباني في هذا الدير» ورسم فيه كاهئاء 
ولازم الكتابة وتأدّب بآداب الرهبنة بين يدي 
الربئان توما الخديدي الفاضل. رسم مفريائا 
للمشرق. - كانون الأوّل سنة 751١م‏ صار 
بطريركا دخيلا عندما ثفي البطريرك ܗܫ ܕ إلى 
جزيرة فبرس . وعند عودته اعفي يشو ܨ ܦ 
عنلها توفي البطريرك ܫ ܨ نُصّب يشوع 
بطرير كا ا اكرام وا ` 
53 1± ܐܨ سنة 1 1م كان رحلا عفيفا ومحبا 
للفقراء. ¥ أنه ثلا م لحبه الرئاسة بطريقة غير 


ܬ 


مشروعة. 
وتتلمذ في هذا الدير أيضاء أربعة أشخاص تبطركوا 
بطريقة غير شرعية ولم ينجحوا وهم: ܐܚܝܫܡ الذي 


5 


ترأس بأمر الخليفة المنصور. وكانت مذّة رئاسته 
سنة ܕ | ܝܒܐܘ 2 خحنق في عقولا سنة هدهلام. 
وأثناسيوس الصندلي» أسقف ميافرقين» صاحب 
الفتن الكثير» ترأس بعد إسحق ܘܠܘ قصيرة وخحنق 
أيدا لخو ةجهم غير أن الكاقنين من أبناء دي 
(الحاقدين على الكنيسة) | شأنه بعد موته 
يدون مرر. وذاود 0 0 055 5 
البطريرك مار كيور ܦܨ الشرعي سنة 757 ومات 
سنة 1/55م. وإبراهيم من الدير نفسه؛ الذي انتخبه 
بعض الأساقفة الصغار والرهبان من دير اللجب 
البرائي بطريقة غير شرعية» نحو سنة 4١م‏ الذين 
انشقوا بسبب لفظة «ܐܲܢܵܝܵܐ نكسر الخبز السماوي». 
وكان 9 > © الطوية. ومات سنة 
ܣܚ 

وبطريرك واحد رسم ܕܢ دير قرثمين» هو البطريرك 
أثناسيوس الثالث سنة 77/ام. 


£ ( 


الفصل السادس 


بطاركة ومفارنة | )ܨ ܕ 0 من طورعبدين 


ما خلا البطاركة الأنطاكيين الذين تخرّحوا من دير 
0 عارك رامل هزر و0 1 

من قرية جورنشاء أسقف 0 .‫ 
لماردين ° 1:1:0.14 50 سنة ܕܐܐ ¦^ 9 
عشرين 1654 وألف ܘ كبيرة مطلعها 
«أيها الإله الخفي الذي لا يدرك» أييها البهي 
السامي )ܣ ܨ 0 ووضع كتابا صغيرًا مماه 
1:3 - 3 ` ¬ _ 
` 


؟. باسيليوس الخامس: وهو شمعون ابن زويرا من 
قرية ܐܬܫܢ مطران ܒ ܥ ܚܡ 00 
ܣ 7775 4 6 21. 


' هذا البطريرك اتخذ اسم اغناطيوس» وقلده البطاركة حت اليوم. وهو 
الذي نقل الكرسي الرسولي إلى دير الزعفران في ماردين عام ١١57‏ 
(ثاوفيلوس). 


10 


". اغناطيوس تمعون من قرية انخل. صار مفريائا 
للمشرق سنة :` وبطريركا سنة ١٠١88‏ 
وتوفى سنة .١77٠6‏ سقي المرائر في حياته 
@ آلامًا كثيرة. ورسم ثلاثة مفارنة وسبعة 
أساقفة. 


ونبغ من طورعبدين سبعة مفارنة للمشرق وهم: 

.١‏ يوحنا الرابع: وهو صليبا من باسبرينا ومن دير 
قرتمين» رسم في الدير نفسه سنة 15١٠م‏ وتوفي 
سنة 4 ܀ ( ܟ وف أيامه ضعفت كنيسة ܢܬ ܨ ܝ 
وبادت أبحادها الروحيّة» وهدم حاكم تكريت 
كنيسة القديسين سرحيس وباكوسء واستولى على 
الكاتدرائيّة الكبرى» وهي باسم مار أحودامه. 
وتُعرف بالكنيسة الخضراء. ܝܐ المفريان فإنّه باع 
الآنية الكنسية وراح يلبس الثياب الفاخحرة ويولم 
ܐܬܬ ܒܢ السخية على بعض وجوه البليدة» واتعاز 
عاصفة من ܢܐܘ الشعب ܥܕܐ .»ܢ وخحرج على 
القانون القديم فرسم أسقفا لنصيبين ووضع يده 
على طورعبدين حتّى أوقفه عند حدّه رهبان دير 
قرتمين (ميخائيل الكبير ص .)58١‏ 

؟. ديونيسيوس الثابي: وهو صليبا من قرية كفر سلط, 
أسقف الجزيرة. صار مفريانًا سنة ¥ ¥ ¥ ( ܟ وقتل 


311 


سئة 6( رجحلا ذا قامة حليلة؛ له نغمات 
عذبة في الكنيسة» وكانت له يد في الكتابة. ܕ ܐܠܝ 
عندما رسم مفريانًا ܐܩܝ بنفسه. ولا كان في قريته 
كفر سلطء خرج نحاربة الأكراد الذين هاجموا 
القرية) فأصابه سهم ومات. 


ال الغالث: وهو إبراهيم؛ ترهب فق ܫ 
ܓ 7 5 ; ܣ _ 
اسماعيل) وتأدّب بالتقوى. . ورسم ܦ = 
< وتوفي على 17 ܐܝܫܩ سنة 2١70/98‏ 
وعلى رأي الآخرين سنة ܀ ܀ £ ( ܘ . ويظن أنه كان 


. ديوسقوروس يجُنام الثابي الأربوي: هو ابن #تعون 
من آل زقاقي. أسقف بيث ريشا. صار مفريانًا سنة 
5 7 0( 50 190 


. باسيليوس أشعيا النحلي, دن تذادر الزعفران. . رسم 
مفريانًا سنة 1717م وتوفي في ܐܬܕܩ ܐ سنة 
0100 وكان رجلا ل متاديًا بالسريانية» وله 


يد حاذقة في الكتابة. 


2 


. باسيليوس بمعون الثالث النحليء. ابن أحي 
المفريان أشعيا. وصار مفريانًا ثم بطري ¥ ¥ قلنا 
ܣ 


0 كان ناسك ܐܨ 00 ܢ ا 
53 0 عد وله معرفة ورسوخ ف اللغة. رسم 
مفريانا سنة ¥ ܘ¡ ( ܦ وتوفى ܚܪܘ ܘܘ¡ ( ; وله 
أبيات بالوزن السباعى تتخللها كلمات يونانية. 


. ومفريات واحد نبغ في منطقة المعدن, هو باسيليس 
برصوم تتلمذ وترهب ف دير مار يعقوب الحبيس 
في صلح. ورسم قسيسًا ثم مفريائًا سنة 477١م‏ 
وتوفي في فهاية كانون الأول سنة 555 ١م.‏ واشتهر 
بأعمال البر. وله مجموعة مختارة من تفسير الأناجيل 
لابن الصليبى. وفي خزانتنا نسخة الكتاب بخطه 
«ويعرف الكتاب باسم قينباريس». 


الفصل السابع 


الأساقفة الذين نبغوا من طورعبدين 


يتحلاث مار ميخائيل الكبير في سلاسل الأساقفة في 
هاية تاريخه ( ]1 7[ :1 ܨ تتلمذوا في دير 
539 11030 5( 3 ` _ 
وأبرشياتهم. وأسقفين من دير الصليب وواحدًا من دير مار 
يعقوب الحبيس في صلح. ܐܳܢܳܐ الذين جمعنا أسماءهم سواء مسن 
الأساقفة القدماء. الكل عن ع مال ليده ةيداليم محقم : 


مار رحا الشعا مرعارهيلن درك ܒ :4 الرجكرن 
العفيف التقي الورع (تاريخ زكريا الفصيح ص 5 .)١‏ رستم 
مطرانًا ܨܦܣܝ 317 £ \/ £ ܨ 7[ 2 5 ` 3 كيد 
سنة 5 ٠5م‏ (على رأي ديونيسيوس عبد النور الأربوي 
.)١821- 86‏ 


يوليوس شمعون الكفرزي مطران دير بيث إيل ١/71‏ 
= ام 


الأسقف عبد الأحد النحلى. 


£ 1 


قورأس ملكي النحلي أسقف أنحل ثم مذيات ١84‏ 


ܝ £ 1 \/ ( ܘ ْ 


قورلس زيتون سوار الكفرزي مطران دير الصليب 
5 £ ܘ ( ܬ . 


قورلس احو الأربوي مطران دير مار ملكي 57/١م,‏ 
رسمه ميرزا السبرين» وأبطل. ثم رسمه البطريرك إيلها الثاني 
ܬ شرعيًا ܼܙ )1 


£ ¥ 


الفصل الثامن 
أحاديث المؤرّخين الكنسيين السريان 
في دير قرثمين 


.١‏ حديث الراهب القرتميني المؤرخ 

0 9 ܣ + | يتناول 
الحوادث من سنة )¥ إلى سنة ١١7١‏ يونانية» في مجموعة 
حليلة أصبنا منها نسخة في باسبرينا بخط داود أسقف حران 
من النصف الثاني للقرن التاسع 1051 الأسطربحيلي. ويسرنا 
أن ننقل هنا أحاديث ذلك المؤرّخ الثابتة في دير قرممينء 
فَاليِك أذللك: 

ار !¦ 
+ الأول» ومار شمعون تلميذه طبقا للتصميم الذي اهيا 

ه الملاك. 


إيا 


وفي سنة "هلاي نظفت أجران أضرحة القدّيسين في 
الدير» فوجحدت فيه /؛ جمجمة مع جمجمة مار شموئيل 


- التواريخ الواردة هنا هي بحسب التقويم اليوناني» أي ¥ 4 ܀. 


£ 


رئيس الدير الأوّل» ووضع مع هؤلاء 0 ܠ 3 
هو مار يوحنا الرهاوي. 


وف سنة 9 هلاي ܨ ܚܝܢ مار يوحنا الشعار من دير قرتمين 
مطرانًا لآمد. وأقام فيها هيكلاً جليلاً عظيمًا باسم الشهداء 
الأربعين» وابتى جسرًا محاذيًا للمدينة على هر دجلة. وف سنة 
لمي توفي مار يعقوب البرادعي» والأسقف مار يوحنا من 
3 قرتمين . 


ܕܦ سنة | 4 )ܡܢ زحف الفرس فأحرقوا دير قرتمين» 
ورا سين لرر عي 113 ܒ 1115 
نُصّب مار دانيال العوزي رئيس دير قرتمين مطرائا للمدن 
الأربع: تلاء وماردين» ودارا وطورعبدين. 


وفي سنة 41465 توفي مار دانيال العوزي» ورسم عوضه 
مار كبريال القوسطي الذي أحى مينًا في حياته واحترح 
عجائب كثيرة أخرى. وفي سنة 16٠‏ والسنة 6 £ 
أيام كبريال أسقف دارا ورئيس دير قرتمين نظفت أضرحة 
القديسين في الدير (مرة ثانية) ܕ ܕܨ ܝܐܝ فيها ¥ ܀ )/ جمجمة. 


هذا الأسقف توفي سنة »81١/‏ ܐܳܢܳܐ المذكور هنا فإنّه أسقف آخر باسم يوحنًا. 


38 


وقٍاسينة :اذا رسم مار شمعون من دير قرثمين أسقفا 
~ وى ܬ( 1 ` )1 ܓ الكبرى 
واضطرٌ أن يبنيها ثلاث 5 00 ` كان يبئ ÷ 
النهار والنساطرة واليهود يهدمون في الليل» وبالكاد استطاع 
كماما فكرسياءمار 3002( :)03( ` 
قرتمين» 0 سنة © ¥ لرئاسته صار أسقفا 30 0 وتوفي 


شئة \/ܧ ܀ | . 


وفي سنة 55 ٠١‏ انتقل من هذا العالم مار شمعون أسقف 
حران من دير قرتمين في ¥ حزيران يوم الخميس» وحلفه مار 
توما تلميذه من دير قرتمين. 

وف سنة 47 ٠١‏ التأم مجمع الأساقفة في دير أربين في 
51 30 1515 مان اتباسيوشن 00954 397 ? 
الإصلاحات والقوانين الكنسية» وحضر هذا المجمع من دير 
قرتمين مار لعازر أسقف طورعبدين ومار توما أسقف حران. 


ܛܢ سنة ٠١44‏ توفي مار توما أسقف حران. وفي سنة 
5 توفي البطريرك مار إياونيس» واجتمع الآباء في رأس 


العين نزولا عند رغبة الملك ورسموا مار اسحق أسقف حران 
من دير قرتمين بطريركا. وفي السنة التالية توفني عبد الملك في 
عاقولا وخلفه البطريرك مار أثناسيوس الصندلي من دير 
1 0 


من 3 نفسه» وف 505 توفى مار 33 < الصندلى 
في حران في ١١‏ من 3 فدفن جثمانه في الدير الذي بناه 


وف سنة ٠١51“‏ جمع عبد الله ملك بغداد جميع 
الأساقفة» وسجن ܨ البطريرك كور كي عشر سنوات» وانتتخب 
ܳܐ ل بأمر املك ܘܐܕ ܀ ܝ دارا من دير قرتين. وهناك 
3 بغداد توفي مار ديو بيسيوس 55 += 3; 3 
قا ١‏ توفي داود أسشق دارا الذي صار ܨ ܣ عنوة 
واي 5011 


0 - إن إسحق والصندلي غير شرعيين» ونبذا كمخالفين للناموس 
الكنسيء ܐܳܢܳܐ عاقولاء فهي مدينة الكوفة في العراق» وقد خحربت. 

؛ - وداود أسقف دارا أيضًا غير شرعي» ولا يدخحل في سلسلة 
البطاركة الشرعيّين. أمّا الكاتب فإنّه يتحيّز لؤلاء البطاركة الدخلاء ܒܝ من 
رهبان ديره. والشقاق الذي أقلق الكنيسة في القرن الثامن كان ناشئًا من دير 


( ܘ 


ܕܢ السنة نفسها صار أميرًا على الجريرة والموصاع 
موسى بن مصعب اليهودي الشرير... وتفشى اللجوع والوباء 
في عهده» وكان الناس يذوبون كالجحراد وليس من يدفن. 
وانتشرت” الذكات. الكاسرة وافتررشت اكيرين تر 1ل 0 
وخاصّة في طورعبدين. واستمرٌ في الحكم ثلاث سنوات ثم 
أعفي وحكم عليه وصودرت كل أمواله» ونساؤه بيعت بيعا. 


ܐ أخبار بعض النساك والزهاد الفضلاء الذين 
اشتهروا في دير قرثمين (من قصة مار شموئيل ومار شمعون) 

نحد في قصّة مار شموئيل ومار شمعون ܢܺܢܝ̈ܳܐ لأسماء -مسين 
ناسكا اشتهروا بالزهد والقداسة في هذا الدير إلى مطلع القرن 
الثامن.. وعتدمنا قابلنا ذلك ها وود ق سفر الحيلةة الخياض 
بالدير وددنا سرد أسمائهم هنا فقطء لأنه يصعب على المؤرّخ 
أن يثبت أعمال كل منهم وزمنه. والأسماء 0 - المصدران 
عليها هي كما يلي بعد الرئيس مار شموئيل وشمعون الأوّل: 

قيروسء أبراهام» آباي» شمعون» يوحناء هابيل العمودي 
ܒܥܐ 4 6: اسطيفان؟ . مروان 90004 1 نف | 
ܦܡ ܝܨ الشيخ» توتايل» دانيال» جمعون» خمعونء يعقوبء 


¥ ܘ 


911 تتسانوس ܗ 
النوربي سنة 217/851 ابراهام, يشو ع موسى» مار كبريال 
الأسقف ¥ 4) شمعون» طيمثاوس,» يوحناء ܐܫܕ وإخوانه 
الخمسونء» إسحق» قسطنطين» أسطيفان» ميخائيل, أحودامه. 
أبراهام, يوبنيانوس» لعازر, يوحناء سويراء إيليا. وعلدهم 


ܨ حديث التاريخ ܐܫܝܪ ܝ الذي نشره بروبوس 
ونسخته في لددن عدد ١5/585457‏ 

قبل أن يرسم يوحنا فم الذهب بسنة واحدة وعشرة 
أشهرء ܢܨ دير قرتمين يهمّة مار شموئيل الرئيس الأوّل» ومار 
شمعون تلميذه الذي أراه الملاك تصميم البناء ومساحة 


3 ܘ 


وني ذلك الزمان رسم يوحنا من دير قرثمين مطراا 
9 3:34 فيها هيكلاً عظيمًا 1 باسم الشهداء 


الأربعين» وابتئ | حارج المدينة على ܳܨ ܕܫܐ 5 سنة 
6 يونانية (54/5م) . 


ܐ ܡ هن / :ܐ 1 
دص .5١5‏ 


ܫ ܘ 


ܕ ܛ سنة ¥ ܀ ( (يونانية) شيّد مار #معون أسقفٍ 
حران» وهو من دير قرتمين» كنيسة نصيبين وكرسها مار 
يوليات النط سوك يتوق سبعة 2 :زه وا لدم لاز 
أثناسيوس النوبي رئيسًا لدير قرتمين”. وفي سنة ه45١٠‏ (ي) 
انتقل من هذا العالم مار خمعون أسقف حران من دير قرتمين 
في 7 حزيران وحلفه مار ܒ( تلميذه . ® سنة ١49‏ 
(ي) انتقل مار 802 حزان 6( شنة ١1141‏ | 
توفي 5 959 35035 ` الأساقفة في رأس العين 
بأمر الملك ورسموا مار إسحق بطري ركاء وهو أسقف حران 
من دير قرتمين. وفي السنة التالية 31 (إسحق) في عاقولا 
عند الملكء " ويتحلفة البظر يرك اننا تيوس الصندلي من دير 
قرتمين (وهما غير شرعيّين كما علمسا سابقا). وفي سينة 
ا ل 3 أسقفا لحران» وهو من 
دير قرتمين. وفي السنة نفسها توفي مار أثناسيوس (الصندلي) 
دفن ا ال ا ` 


` ا 
^ - ص £< ¥ . 
هاا 
ات صن ,| 
1 


ܘ 


4. حديث ابن العبري في تاريخه الكنسي ‏ 
الأول 

وفي السنة الأولى لملك أركاديوس وهي سنة ).¥ 
يونانية (¥ 4 ܓܘ )ܢܨ دير قرتمين بهمة مار موئيل الرئيس 
الأول للدير» ومار شعو ن تلميذه الذي أراه ملاك الرب 
تصميم الدير وأسسه وهيكله. وعد رب حير حيري ربصن 
(الدير) هار كبريال الذي رسم أنققا ܐܢܼܩ( سنة 455 يونانية 
(555م) بوضع يد البطريرك مار تيودوروس من برية 
الأسقيط (بريّة في مصر) ودعي من دير قنبرين. وهو الذي 
ذهب إلى عمرو بن عبد العزيز في حزيرة قردو (زبدي» وهي 
999 


ܙ 10 ܕܝܒ 
وذلك 77 وبطريقة غ غير شرعية, ܩ ܗ وتحلدث 
أيضًا عن داود اقش دارا وهو أيضًا من دير فرتمين» وقد 
ناهض مار كيو ركي البطريرك الحليل» وصار بطريركا بالقوة 
وبأمر الملك» ورذل. وكذلك عن أبراهام (أبيرام) راهب ܕܡ 
قرتمين الذي رمعه (بطري ركا) بعض الأساقفة والرهبان الحبيين 


المحرومين ܥܕ )ܛ سنة ( )ܐܒܢ (84م) وتوفي هذا المشاق سنة 
4 ي (737م)»؛ ونصّب المشاقون أتباعه أخاه شمعون 


بعذه. 


إن مار أثناسيوس (الصلحي) ܨ ܚܝܕ مار يوحنا الشهير 
أسقف دير قرتمين سنة ١5515‏ (يونانية) (17م) الذي ܠ 
الخط الإسطرنحيلي في طورعبدين بعد أن أهمل مدّة مئة سنة 
وقد تعلمه من النظر في الكتب وعلم ابن أخيه كتابته» وقد 
حبّت النعمة عمانوئيل (ابن أخحيه) مقدرة فائقة في الكتابة, 
كما حبت أنخاه ܣܨ (نيحي) دقة في التصوير (الرسم). 
وأرسل الأسقف أخاه بطرس إلى ملاطية فجلب الرق» وخط 
اأريانة عمانو يل اسفن علد ل التركهات اللسيطة لكلا 
والسبعينية والحرقلية» ثم الفناقيث والميامر لثلاث أحواق» 
وأهدى 13533 6 العا لم. 


وف الزمان نفسه جمع (يوحنا) مطران ماردين بجمع 
الأساقفة (سنة 11 £ ١‏ يونانيّة ܘܘ ( ( ܕ )... وعيّن ابن أندراس 
ܘܟܐ ܐܳܢܳܐ لطورعبدين... ولا وصل موكبه (ابن أندراوس) إلى 
دير مار حنانيا وبلغ الخبر إلى أبناء طورعبدين» وجاء القسيس 
والرهبان والشمامسة وواكبوه, إلى أبرشيته الجديدة» ونزل 
عند الجميع كملاك من الله... ولكن بعض ذوي الأهواء 
ناصبوه العداءء» وكانوا يرمونه بالعجرفة والكبرياء. وما أنه 


كه 


كان وائقا من غزارة علمه لم يكن متحفظا بكلامه. ولكنه : 
عكث 3 هذه الأبرشية إلا ܪ واحدة, حتى وافاه الأحلء 


وفي سنة 757١م‏ أرسل مار غريغوريوس ابن العبري» 
وهو أسقف لاقبين يومئذء من قبل البطريرك مار ديونيسيوس 
إلى طورعبدين يرافقه الراهب جبرائيل ابن شقيق البطريرك. 
وكان قد دعي من قبل توما مطران ܗܘ فأكرم الحكام 
امحليون وفادته. وزار الديورة والقرى» وجمع مبلعًا محترمًا من 
المال» وقدّم هدية للحاكم فنال منه براءة كرز يموجبها 
البطريرك مار ديونيسيوس ܦ طورعبدين. 2 عاد ورفيقه إلى 
دير مار برصوم. 


ه. حديث من تاريخ الربان يشوع رئيس دير زوقدين 
الذي كان منسوبًا إلى مار ديونيسيوس التلمحري 

بعد القدّيس مار إياونيس بطريرك أنطاكية؛ جلس 
راهب اسمه إسحق من دير قرتمين» وبا أنه كان يشتغل في 
ܒ الفضة والذهب» ܬܐܒ بينه وبين عبد الله أمير الجزيرة 
صداقة متينة. ܕܬܐ صار الأمير عبد الله ملكا رأى أن يكافيئ 
صديقه الزاهب فأمر بتنصيبه بطرير كا لأنظاكية خلفالمار 


ܘ 


إياوئيس. ولكن ¥ خير في الرتب ܐܨ تنال جزافا. وهكنا 
عندما بالغ الملك في رفع صديقه إلى الذروة العليا كأنه أعد 
مشنقة يهوذا. 3 لم يقبل» ولم تطل رئاسته» فإن الذي ܚ 
هو الذي حطه ثم أهلكه. حي إن الناس لم يعرفوا ما أصاب 
جثمانه, ܨ ܠ يستحق أن 79 الئاس 5050( :< 
الصندلي) أسقف ميافرقاط؛ وهذا أيضًا لم تطل أيام راس هده 
فاله هلك بسرعة وقات” وللبعض أراء اخري اقيف © + 
فلا نحرأ على اكتناه الخفايا'' . 


واف 3:30¿ الذى الام الدمحات ابطر 30 6 | 
كيو ܨ كي في مدينة منبج ` نمض الأساقفة وبايعوه بالإجماع, 
وق (مقدمتهم يويحتا مطران الرفة... وقور 9975 


5 ل 


واف سكة مارك ( 35 كريا 339 53 ا لدم 
فخلفه فيها إيليا من دير قرتمين» الرجحل المشاكس العنيدء 


0 و لشفت < .3 ' 


(1 


م 1 


3 


0 


ل 


ܨ < 050( ا 


ܘ 


ܘ ܶܢ الوباء الذي تفشى سنة 17/7/ا مات من دير قرتمين 
دير الصليب الرؤساء”' 


5. الأحاديث التي نقلناها من سفر الحياة عن دير 
ܡ ܫ 

ف سنة ܀ ܀ £ ( يونانية (١٠١1م)‏ هب دير قرتمن 
المقدّس للمرّة الأولى. كما غبت منطقة طورعبدين كلها من 
قبل الأتراك المعتدين ܕ ܨ ܢܨ | الدير والقرى المحيطة به. واستمر 
قطاع الطرق, مولاء أريعة فشر يونا 9 ى اللنطلقة عبتتب 
وسلبًا وتقتيلا. وانضم إلى أعمالهم الإحرامية هذه بعض 
السبوقة ܕ ܐܬܝܟ ܕ حتى غادروه (الدير), دعا موسا 
وكانت إقامة هؤلاء ܐܣ ܘܕܢ مع خيلهم في الدير نفسه. فجرد 
الدير من الكتب الكنسية والآنية المقدّسة الفضية والذهبية 
والنحاسية» كما جرّد من جميع الأثاث البيتية والثياب الأبوية 
والكهنوتية» بصورة محزنة جذداء حي إن هذا الكتاب (سفر 
الحياة ܦܐܟ ܨ بالدير) وقع بين أيديهم, فمزقوه, 5200 
77 5 3 77 بعض أوراقه 1700 
إلى مدينة نصيبين. فاهتممنا وجمعنا ما تيسر منهاء ولحسن 


ܘ ( 


.١ 18 دص‎ 


5 ܘ 


الحظ تمكنا من جمع شتات تلك الأوراق كاملة تقريّاء وبذلنا 
في هذا السبيل أتعابًا كثيرة. 

وعند تنظيم أوراق الكتاب ظهر أنه فقدت منه ورقة 
واحدة فقط تحوي أسماء بعض الآباء والمؤمنين. ثم عدنا 
فجدّدنا الكتاب وجلده بحليدا قوياء وأضفنا إليه ما فقد (وهو 

إن :4 يطب كما كان:سابقا إلا آله 4 ` + 
ܗ المليء بالضيقات). وقد تحرّد الدير من الكتاب والقراء 
وبار من الذين يقيمون الخدم الكنسية» 19 
والشمامسة. وفي هذه المحنة توفي وكيل الدير» وفيها أجلي 
بنو طورعبدين إلى ما وراء حصن الصور. 

ؤبات الناس 8 كل مكات يكرون 05 ?` 
والمصائب وامحن» وارتفع ثمن كور الحنطة إلى حخمسين ديناراء 
ܕ ܨ ܛܐ أكثر» وهكذا الشعير والدخن؛ وسنّة علب من البلوط 
عئة دينار» وكأن الصيف ܓ إذ حجب الله بركته حيّى 
بلغ مكيال البذار ثلاثين أو أربعين 0 وكيل ولحد مان 
الدبس بدينار ف أنحخاء طورعبدين. وهكذا استحار الناس فق 

7 اكت الدرر 

في سنة ١771١‏ يونانية (٠7١٠م)‏ دخل أسقف الدير 
إلى خزانة الكتب وهي بإدارة الراهب القسيس الفاضل مار 


ليون ܣ 3 5 أن الكتب والآنية |ܬܧܵܐܬܚܝܘ̄ 
والطقوس الكنسية كاملة وسالمة في أماكنهاء وفرض الأسقف 
والرهبان ورؤساء الأديار حرومًا هائلة على كل من تسوّل له 
نفسه إتللاف شيء من ܫܨ )ܢܘ الدير. 


وف سنة ١4/8٠١‏ يونانية (79١١م)‏ جدّد هذا الكتاب 
عمانوئيل رئيس الكتاب والربان كبريال السبريئ ابن أحي 


وقال الربان كبريال: في هذا الزمان المظلم حيث خلا 
الدير من القرّاء والكتّاب» وأتلفت فيه جميع الكتب النفيسة 
الجليلة الى كانت تزين خزانته» ܕ ܠ نحد منها غير التلزر 
البسيرء: 0 © قد 9 و تبعثر.. ثارت فبييا 95 
لتجديدها بحسب الإمكان» والرب يعلم ما بذلنا من التعب 
والإجحهاد» وما تَحشّمنا من الصبر والتعب في سبيلها دون أن 
يساعدنا أحد. ومع ذلك فقد جدّدناها جميعًا ونظمناما 
وشددناهاء الأمر الذي دلم يبلغ بما ما كانت عليه من الإتقان 
واللجمال» وقد تلف معظمها. 


1١ 


\/, محن أخرى تطرأ على دير قرتمين 

5 سنة ١ 1٠١07‏ يونانية (41 ¥ ( ܕ ) هاجم 33 دير مار 
كبريال في عهد قازان بن أرغون ملك الفرس» ودكوا القلالي 
(صوامع الرهبان)» وحطموا الأبواب» وقبوا من الكنيسة 
السلسلة النفيسة الى على المذبح وال لم يكن لما مثيل ܛ 
العالم. كما كسروا الشبابيك الثلاثة الجنوبية» وشبابيك 
المذبح. وهرب الرهبان إلى منطقة ماردين. وعلى 5 ا 
سد الرهبان باب الدير بالحجارة. 


مسعود الثاني الزازي» بطريرك طورعبدين؛ الناسك 
الشهير: توفي 79 :5 الف» السفينة الو انيف 10590 
اك "أيها الرب الإله يا ينبوع البركيات 
وبحر الخير . 


القسيس يوحنا السبريئ ابن قرداش. توفي سنة 
00001 نظم ميمرين سروجيين في الصلاة وفي سبي 
طورعبدين سنة £ | ¥ ( وهو متوسط الحودة. 


0 ناكا ا تقنًا. 99 مفريا ܗ دين ` 


11 


عبدال آغاء في سبيل الإبان والقوانين الكنسية. كان ملفانًاء 
1 كبا بعبارة مشرقة» وهي: كتاب الثيولوجحيا ‏ اللاهوت 
في الثالوث وانبثاق الروح القدس والتجسدء» وضد تعليم 
0 وفاية العالم» وغير ذلك. ثم: كتاب مركبة الأسرارء 
وسلاح الدين وترس اليقين» وترجام (موعظة) ف أحنحة 
السرافيم» والوزنات» والفلس الأخير. والصلاة الربانية. ونظم 
ميامر كثيرة على الوزن السباعي الأفرامي ܕ ܐܛ ܢܨ عشريء 
السروجحي» والخماسي 9 بالاي. وله أبيات أخحرى رائعة. 
ومداريش على وزن (قوم فولوص)» ومعجم مختصر. وقال 
قصيدة كردية شهيرة» وهي المعروفة ب (لافيج)» وله بعض 
الأراء الضعيفة غير المقبولة. 

المطران يعقوب ميريجان العرناسيء المتوقي سنة 
5 . نظم اث عشر ميمراء إنشاؤه بعضه مقبول والبعض 
الآاخر ضعيف. 

الأسقف يوحنًا المانعمي» من آل الحنّان سنة ܘ¥) ( ̇ 
كان © يحب الفقراء. له أربعة ميامر بالبحرين السباعي 
والإنْن عشري. وفيها الفصيح الكاملء وفيها الضعيف 
المزيل. وريّما وجدت بعض الأخطاء تتخللها. وأحسن 
ميامره هو الذي ܝ في »> الإلهية وأسماه "زبدة 


الحكم". 


¥ 


المطران زيتون النحلي المتوفي سنة ܘܘ ( . في أواسط 
حياته نظم ميمرا سروجيا في القدّيس مار كبريال رئيس دير 
533 ا 9( | 


3:3 


الفصل التاسع 


مار تمعون الزيتوي 


كتب الراهب أيوب المانعمي ܛܢ القرن العاشر بإسهاب 
قصّة مار شمعون الزيتون المتوقي سنة £ ووجدنا فيها 
أخبارًا لا يوثق بما حسبما يظهر للمطالع المتبصر. أمّا ܫܢܟܘ 
الحقيقو فهو كما يلى : 


ولد شمعون سنة 501 ܛܢ قرية حبسناس وأبوه 
الوجيه منذر. ولا ترعرع تعلم القراءة والكتابة والنظر في 
بعض الكتب المقدّسة آحذا عن معلم في كنيسة قريته. وذهب 
به أبوه إلى دير قرتمين وهو ابن عشر سنوات» ليتابع دراسته 
وهو ܝ ܒܝ وكان ذلك حوالي سنة 5717. ولَّا أكمل 
دراسته وتدرّج في صفوف ثلاثة» عيّن رئيسًا للمرتلين وأنّشح 
بالإسكيم الرهباني وقطع أشواطا بعيدة في أعمال الفضيلة. ثم 
تنسّك على عمود ܩܝܕܐ ܛܢ القسم السفلي من دير قرثتمين 
الواقع في الوادي. ويقال أن داود ابن أخته وحد كنرًا من 
الفضّة والذهب؛ وكان يعطي خاله ما مكنه من شراء المزارع 
والقرى والحنان والعمارات لدير قرتمين» وقد 9 بعد أن 
أحرقه الفرس. واشترى مزرعة لدير العمود الذي كان حبيسا 


فيه (الملحق بدير قرتمين). كما اشترى أراضي زراعية ܕܩܝ ܢܳܐ 
ومياهًا وغرس على بحاريها ܐܢܓ عشر ألف غرسة من الزيتون» 
ومنها كانت نار المصابيح في جميع كنائس طورعبدين 
وديورته» ومن هنا أحذ ܒ فدعي .مار شمعون الزيتون. 


وب لمحسة عنودية غالية مستت و قبط إل ` 
م ص ܝ 3034 ܀ 
نصيبين) <« 740 330 
فيه كنيسة حليلة باسم والدة 0 وكنيسة أحرى عظيمة 
11 # باسم مار 6 واشترى لهذه الأديّرة 
1( حوانيت ܕܢ ܢܳܐ وعمارات لتمويلها. وبى حمامات 
06 3:7( 73 الاوقاف و نكن 5300 9 :` إلى ةيقر 
قرتمين كل ما يفيض عن حاحة تلك الديورة والكنائس. 
التطزيرك 'مان "يو ليان االثالت» ومكار 155 إلا ` ` : 
رمتوالية حمسا ;50 5:05( 3 سا و 9 ` 
دي غار لعاررة وأنشأ مدرسة في هذه القرية. ܕܨ مطلع 


771 


حزيران سنة ¥ سار إلى ربه وهو ابن ثمانين سنة» ودفن في 
دير قرتمين» وق هذا النهار كان يحتفل بعيده. و كثيرون من 
المرضى شفوا بلمس ضريحه وتلمذ كثيرين من المانويين 
والوتنيين واليهود. 


في سنة 775 حضر بجمع ܘܠܐ ܦ حيث عقد اتحاد 
بين الأرمن والسريان حسبما روى مار ميخائيل الكبير» في 
امجلد ٠‏ من تاريخه ص 555''. وألف كتبًا ضدّ الملكيّين 
بعبارة بليغة 5 آراءه بالنصوص الكتابية والعلمية» من جملة 
ذلك مقال ܩܝܠ قسطنطين ܐܠܨ أسقف حران كما روى 
البطريرك مار إيليًا الأوّل. 


'' في هذا المجمع أعاد السريان والأرمن اللحمة الإيعانية لا سيّما ما 
يتعلق .مموقف الأرمن من مار سويريوس الكبير الذي كان للأرمن تحفظ من 
تعاليمه اللاهوتية. 

واليوم في الحوار الأرثوذكسي الشرقي يثير السريان والأرمن هذا 
الموضوع للوصول إلى اتفاق كما فعل الآباء في بجمع عام 77/م. (ثاوفيلوس) 


1 


الفصل العاشر 

ا محلمية منطقة واسعة إلى الجهة الحنوبية من طورعبدين. 
وكانت فيها أكثر من خمسمئة قرية» والقرى المعروفة منها إلى 
يومنا هذاء وهي: استل» كفرحور (كفر حورا)» دير أوسيبينا 
(دير زببينا)» كفرعرق» كنديريب» كفرشمع» ابشاي» شور 
ܗ : طافو (تفى ) لخر طق نونبن عينكاف» 
كفرجوزاء كفرحوسن (كفرجوسي)» كفر ܐܟܐ وغيرهاء 
مسلمون. وكان 5 هذه القرى اكالم ܠܝܟ ܘ ودير 3 فرية 
كفر شمع. وكبريات هذه القرى هي استل وشور صفح ودير 
أوسيبينا وانشاي وكفرحورا. 


ران مد اقم رن ول ات 
5-5 3005( ف لكشا للد ` 
الظالمين. اضطرت قبائل امحلمية» ومنها استل والراشدية 
والمخاشنية وصورا والأحمدي ورشمل وقبالا ولاشتيه 
فاعتنقت الإسلام تخلصًا من الظلم. 


17 


ف سنة ܪ ܀ ܪ ( م إلى سنة ١11١م‏ استوزر في حلب 
حاكم من مدينة كوملخية اسمه نصوح باشا. £ سنة 
8م كان قد أثار حربًا ܝ بن امد الطويل 
واندحر» وصار حاكما في آمد ثلاث سنوات (إلى سنة 
5. وهذاء وإن كان عاقلاً وعمّر قرى كثيرة في نواحي 
0 إلا أنه كان طماعًا فجمع ذهبًا كثيراء وتزوّج من 
بنت شرف بك الكردي. وفي سنة  :‏ ܐ رتبينا 
للوزراء» وذهب إلى آمد ܘܠܘ سنة واحدة» لكي يتوسّط في 
الصلح ين. الأناضو ل و كردستان. وكسان. أتباعسه ظلاما 
وأشراراء ولذلك قتله السلطان سنة 7115١م.‏ وروى البعض 
ܐܳܢܘ مات. 

إن المحلميّة الآن يعدّون زهاء انْن عشر أو خمسة عشر 
ألفاء ولا 9 إلا نهم كانوا يوم أسلموا بنصف هذا 
العدد ١"‏ 


)| الخادت الام في عهد ܚܨܐ ܕ بطريرك 
طورعبدين. ܕܦ رواية ضعيفة أخرى أن ذلك جرى في عهد 
عبدو 302 الذي ܐܝܐ ܥܨ وناستة, آنا التقليد الشعى 
الذي يتناقله الناس في طورعبدين والذي مؤدّاه أن هذا الحدث 


"' عددهم هو اليوم أكثر بكثير. (ثاوفيلوس) 


14 


ܚ ܐ ܘ( ܩ .‫ لك ܣ فلا صحة له 
مطلقاء وليس إلا رواية حيالية. وسببه أن اسم اسماعيل أصبح 
غير ذي قيمة ف طورعبدين للشقاق الذي أثاره في الكنيسة 
979[ ` 75095[ القت ار ا ا ا 
ذلك إِنْما حدث عندما منع هذا البطريرك أبناء هذا الشعب 
من تناول الطعام ܐ في الصوم للجماعة الضارئة أطناف ا 
بينهم عهدئذٍ, فحرمهم البطريرك أو رفض قبوهم فأسلموا. 


إن كنيسة مار جرجس في كفرشمع كانت عامرة سنة 
.١ 7‏ وظهر في كفرشمع نفسها المفريان شمعون الأوّل بن 
شلوج سنة ١١155‏ ܘ ܘ ܘ ( , ودير مار يعقوب في كمفمر 
شمع الى ترهب فيه هذا المفريان كان عامرًا سنة )ܘ ( ܘ . 
وأخبرنا شيوخ ثقات أن إسلام امحلميّة لا يرتقي إلى أكثر من 
ثلاتمئة سنة (أو أربعمئة سنة اليوم). 


الفصل الحادي عشر 
القديس مار كبريال 
طورعبدين ١#5لاة‏ ܢ / 4 \ ) 


±( الكتب القضية أن © تجن هين قصض 
القدّيسين. الأولى يتمجّد اسم الله بالقوّة ܐܐܠܘ فيهم؛ والثانية 
إذاعة خبرهم في الدنيا؛ والثالثة اقتداء المؤمنين بسيرهم. لذلك 
نرى من الواحب كتابة سيرة القديس مار كبريال الذي كان 
كنجم الصبح يُنير بسيرته هذا العالم المظلم» حسنًا لفظ الروح 
السايف ܒ الذي عمده ودعاه باسم كبريال الذي 
معناه رجل الله. 2 ¬ 31 حجن ال يه :$ 


ولد القدّديس مار كبريال سنة 0514م من أبوين مؤمنين 
تاصون جرية بالسعان, بالسياد) والي تفع في سمال شرق 
قرية حاح بطو رعبدين. ܕܬܐ نشأ طفلا أدحله ܕ ܠܝܘ ܿܐ ܙ ܚܝ 
± وقتٍ قصير تعلم القراءة والكتابة وفهم مععى الكتبء 
ولحسن أخلاقه ܚܝܢ هماسا لكنيسة ܢܵܨܢܝ̄ܬ ܙ 31 © 
أراد أبواه أن يخطبا له 9 فأى إذ كان قد نوى أن 
يبحمل صليبه ويتبع السيد المسيح» فذهب إلى كنيسة قريته 


¥ ( 


وصلى 6 الله لكي يسهّل طريقه ويؤمّله أن يكمل 


إرادته. 


في إحدى الليالي غادر مار كبريال:البيت دوت أن يشدة 
به أبواه. وقصد ܚܰܪܳܐ فاضلاً يصنع عجائب اسمه ܫܐܕ ܙ ܡܨ 
كان ديره شرقي حاح يبعد عنها نحو ميل» وتوسّل إليه أن 
يأذن له بالبقاء عنده ليتتلمذ عليه فأذن له في ذلك بالنظر إلى 
3 ري كو د أن ± 1300 ا 
الإسكيم الرهباني. (يقول كاتب السيرة أن عمره كان حخمسة 
عشر عامًا عندما لبس الإسكيم الرهباني). 


وعندئذء بدأ القدّيس مار كبريال 9 الشيخ 
الورع بالصوم والصلاة والسهر والتيقظء فلم يكن ينام إلا 
اعت ف (الليل امن أجل اله اللستك إمااما تع ارلا 
فكان يقضيه بالركوع والوقوف للصلاة = = 
المقدّسة. وفوق ذلك قطع على نفسه أن يمشي حافيًا اتضاعا 
ليس فقطدق الصيف )بل ف الشناء أبضاء -. كان (- | ` 
بحري دم من رجليه. 


ولما أبصره أبواه تألما وطلبا من معلمه أن يعظه لكي 
0 من هذه الأعمال 00035 ܕܬܐ كلمه معلمه يمذا. حر 
أمامه متوسّلا قائلا: يا معلمي إن ما وضعته على جسدي لا 


7 


يوازي 5 حطاياي» وإن أعمالي وتصرفاق :هذه لا تعادل 
فأرحوك يا أبي أن تدع أذلل وأقمع هذا 
السك المملوء خطاياء لكي ¥ ܫ فيه أهواء الشهوات. 
فلمّا سمع معلمه هذه الأقوال سكت وعلم أنه رجل إِطىّ نظير 


ܡܡ 


وبعد مرور سبع سنوات وهو يذه السيرة ورأى أن ܐܨ 
جنسه وأبويه يضغطون عليه» رغب ف الإبتعاد عن هذا 
المكان وطلب من معلمه أن يصلي عليه ويأذن له أن يفارقه 
لأحل هذا السبب. فأذن له وأقاما صلاة المساءء وفي ختامها 
نال البركة من معلمه وخرج ܛܢ سبيله وسار كل الليل» وعند 
الطوباويين بفرح والتمس منهم أن يقبلوه عندهم؛ فوافققوا 


- كان هذا الدير يسمّى دير مار شمعون, أنشأه القدّيسان مار 

شموئيل المشي ومار همعون القرتميئي» وذلك عام 751م؛ وفي أغلب الأحيان 

يدعى قرتمين نسبة للقرية الى بقربه» كما يدعى بدير مار كبريال نسبة 

لصاحب السيرة (مار كبريال)» وهناك من يدعوه بدير العمر وتعين الدير أيضًا. 

ومعجزات قدّيسيه لا تزال قائمة حتّى يومنا هذا. ومع مار كبريال حمل 

اسمه وعرف ويعرف باسمه حتّى اليوم» بسبب عظائم العجائب والآيات الي 

كرّمه الله يماء والإدارة الرسوليّة الى مارسها في خدمة هذا الصرح الديئ 
الكبير. (ثاوفيلوس) 


:ܢ 


3 ܝ قلاية د ܗܚܝ 


ولما رأى ܐܥܕ ܘ انحتافةه و كيالكة السح 9:05 "| 


9 39 9 ان 
من برية آرابيّة الجنوبية وكان هذا شأنه 0 كثيرة 
وكان ܘܫܘ ذهب كثير وجمال وبغال محملة. ` 
ل ار اك يان العربي أن يستودع 5 | 
الذي ܘܫܘ إلى راهب شيخ صديق له امه يوحناء فترك عنده 
الغا دار ذهنا على أن ستر جديا إن عاد خا وإن مات في 
الطريق كت الراها إلى ¢ :0( ويا 55:0( ”0 
الراهب الشيخ ܐ كل بأي شيء. ورحل التاحر العربي نحو 
الشمال يصحبه عبيده وكل من كان معه ومكث هناك ثلاث 
سنوات. وحدث أن الراهب يوحنا المذكور 70 قبل عودة 
التاحر بسنة واحدة ولم يوص ܩ <| 2 
لشي 


5( د الود سف ?| 
نظره ف جميع الرهبان لكنه لم يحد صديقه بينهم» ܒ أين 
صديقي يوحنا؟ إن لي وديعة وأريد أن أستردّهاء فأبلغوه 


1: 


بوفاته. فسألهم إن كان قد أوصاهم شيئا ما بخصوص ܪܬ 4 
فأحابوه بالنفى. .1 تلبيذا كان قد ܙܒ اح سان 
-* ܣ ل و بط 5 7 005 
عن الذهب نفى علمه» فقال العري: ܐ݈ܢܵܘ كان صديقا لي تقيّا 
ومرارًا كثيرة كنت أرغب في أن أعطيه مالآ أو شيئًا ܫ ܟ 
لكي يكون لي أحر بسببه عند الله» فلم يقبل منّي ولا مثقالا 
واحذاء فإذا كنت أيها ܝ ل 3 إلى الوديعة الى سلمك 
× 9 سالاشيك 7 ع3 6 التلمية. 5( آله 
لم يكن له علم بالأمر» ولم يدر ماذا يجيب» فقال لتكن إرادة 
ܠܨ ܢ فهو سيعلن الحق. 


فساقه التاحر إلى عبيده وربطه بسلاسل من حديد وبدأ 
بتعذيبه» ولا سمع الرهبان صراخه المرّ أخيروا مار كبريال 
فأسرع إليه فوحده في يد العبيد. فتألم القدّيس مار كبريال 
وقال لذلك العربي: هلم معي لنسأل الراهب يوحنا )ܬܝ ܕ ܨ 
ليقول لنا أين وضع ذهبكء فأخحذه ومضوا إلى بيت القدّيسين 
ووقف هناك في الصلاة وطلب من الله أن يخلص عبده؛ ولما 
انتهى من صلاته صرخ مار كبريال بصوت عال وقال: قل لنا 
أيها الأب المبارك أين هو ذهب العربيّ صديقك؟ وفي الحال 
جاء من القبر صوت يقول إِنّْه في نفس المكان الذي وضعه 
فيه هو بيده) ولا يعرف به أحد سواه. فشك العربي» وطلب 


من القدّيس مار كبريال أن ب يفتح القبر ليرى من هو المتكلم؛ 
ولا فتح القبر نزل العربيّ ووجد الميت ملفوفا محله )01595 
لعناتة لا ينال طركاءبو1) عرق آله صلديقةا انكف تعلقه تقل 
ܢܐ ܠܝܐ وقال: الطوبى لي لأنئ نلت البركة منك يا صديقي 
قدّيس الله» ܕܨ ܢܐܥ يشهد علي بأنئ من الآ فصاعدًا لحن 
أغادر هذا الدير المقدّس الذي فيه يتكلم الأحياء مع الأموات 
حينما يريدون. 


3.640 7000 قري الك ` 
يعبده السريان» ثم ختموا القبر وذهب العربيّ مع مار كبريال 
والرهبان ووحدوا الذهب في مكانه الذي وضعه مع صديق 
الررالك :يو حناءو اتحذةة كماليكان . 


ومن حينها استدعى التاحر عبيده وأعطاهم الذهب 
وصرفهم حيث يشاءون» وترك جماله للدير لتأي ادك ل 
وأعطى 18649 + + 3036 اع هاا 
أودعه 90 وابتئ له مظلة ذات اا ܨܢ 0 
القدّيسين مالاء ولم يحد من هناك صيفا وشتاء إلى يوم وفاته. 
ولا أبصر الله إيمانه وحّه له منحه قوّة كي يشفي الأمراض 
ليس في حياته على الأرض وحسبء بل بعد وفاته» وجرت 
بسببه آيات وعجائب كثيرة وتتلمذ واعتمد ودعي باسم 
صَديئة يوحنا. وحفطظ أهل الذي قات 902 0 + 


¥ 1 


الفضّة حول جمجمته» وما تزال حتى اليوم تستعمله العواقر 
فترزق أولادًا بشفاعته. 


ܐܝ ما القديس مار كبريال فكان ܒ يلمع يومًا بعد يوم 
ܥ أنه لا توفي مار دانيال العوزي مطران طورعبدين £ ام 
اختاروه خلفا له ورسم مطرائًا في هيكل مار يعقوب الذي 
في جبل فوردس (يقول كاتب سيرته في السنة الي فيها جلا 
الفرس عن الرها ودخلها هرقل الرومانى الذي أثار اضطهادًا 
على الأساقفة الأرثوذكسيين وطردهم من كراسيهم) وركان 
الفرس من قبله قد طردوا الأساقفة الخلقيدونيين. يذكر 
التاريخ أن هذه الحادثة وقعت سنة 5708م ووفاة مار 1 
العوزي حات سنة 515م. وقد تأثرت الكنيسة يمذا 
5 وحيث أن ܝܝ العرب كانت قد 
بدأت» ܚܟ مار كبريال عمجيء العرب. 


في سنة ٠514م‏ افتتح القائد العربي عياض بن غنم الرها 
ونصيبين وحران وأمد وطورعبدين ومازدين ورحب 
< إياهم على ظلم الرومان البيزنطيين» ܕ ܢܫ ܐܝ 
ذلك زار في الزيرة أميرهم الذي أحاطه بحفاوة كبرى وأكرم 
مثواه اعترافا بفضله عليهم, ومنح الحرية الجدميع السريان £ 
والأديرة. وأوصى العرب أن يحموا ديار السريان ويرأفوا 


8 


أوامرة. 0 5( 798( مان 15078 00 15 0 40 


عق 1 
أموات» بحسب صدق شهادة يشوع الصفي الذي من بلد 
المتاخ ويعقوب الأرزون اللذين رأيا ذلك ܢܸܐܘ عينهما. فالميت 
الأول هو صديقه مار يعقوب رئيس دير 7 كك 1 لسك 
يعرف اليوم بدير الصليب وقد ܥ ܢ وأقام 1 

ع امار كبريال مفاده: إن من يموت منهما )?¥ ܐܪܟ 
ܝ تدك أن امرض بر كيس يدرو ܓ 5 595 
المرض» 9 رق ` 0( كار يال ` ` 
العهد الذي 2 بينهماء وحتّم على الإخوة بكلمة الله قائلاً: لا 
ترون اح بان مدر لعا ريال ال 1 ` 
ووضعوه في قبة المقبرة وأرسلوا إلى مار كبريال يخبرونه بأن 
صديقه قد مات. 3 وصل المرسال إلى الدير» لم يحده فيه. 
فقال له الإحوة ܐܝܘ في الجزيرة الصخريّة» ومن كفرة الثلج 
تأخر الرسول أربعة عشر يومًا حى وصل إلى القدّيس» فلمما 
سمع القدّيس بذلك حرج للحال مع الرسول ماشيًا مسرعا 
وأمر تلاميذه أن يتبعوه. 


7 


ܕܬܐ وضل إلى. دير الصليب أوغ شق إلى الرسول 
الذي ܘܫܘ أن يدخل الدير ويخبر.جيئه ليأتوا.مجمرة وبخور 
وكتاب الحئاز» 4 © فمضى منفردًا إلى قيّة المقبرة 
حيث وجد صديقه مكفنًا. ناك آمو - 9 فاه 
.| وطلب من الله وقال: أتضرّع إليك وأطلب منك كما 
أقمتْ لعازر صديقك» الى املر 1 7 ܐܨ من 
صلاته أمسكه بيده وأقامه كمن النوم وابتدأً يتكلم معه ܘ) ܘ 
طويلة وفرح به. ونا جاء الرهبان إلى القبّة ܐܝܡܝ ̇ܘ باكين 
وحزينين» ܝ إلى فرح حين رأوه §& ܥ الله 
ܕܨܘ فعظم مار كبريال في أعينهم» فسار رئيس الدير 
المشار إليه ماشيًا ودحل الدير. قيل إِنّه عاش بعد ذلك خمسة 
عشرة سنة: 


الميت الثاني هو ابن أرملة في قرية (سيكون) وكانت 
هذه القرية صغيرة ليس فيها أكثر من عشرة بيوت لا كنيسة 
فيها ولا كهنة ولا مهمامسة» وكانت للقدّيس عادة في زيارته 
لأبرشيّته أن يترجّل حين يصبح نحو نصف ميل قبل القرية 
الى يزورهاء فلمًا بلغوا هذه القرية أرسل تلاميذه ليعدّوا له 
مكانًا. وكان في تلك القرية أرملة قد مات ابنها دون أن 
يعتمد» فلمًا سمعت بأن القدّيس مار كبريال أتى إلى القرية, 
قامت مسرعة ووضعت ابنها في سريره وغطّته بثياب 


7 


وخرجحت لترى تلاميذه الذين رحبت بم في بيتها ووضعت 
علفًا لدوامء ܕ ܐܢܐ لم تخف عنهم أن ابنها قد ماتء 
فتكدروا جد لأن ܐܕܝܨ كان يحذرهء ادوم مزالا لتر 
في بيت فيه مريض أو ميت ܕ ܐܰܢ استحوا منها أن ينتقلوا 
إلى بيت آخرء وأخبروا بذلك مار كبريال وكان لا يزال 
جارج انون 9 عل بال نزلوا في بيت أرملة ܩܒܫ 
ولكن لا أخبروه يموت ابنها ل ير بدا من الدخول إلى ܢܛܐ 
ܪ ܕ ܕܐܕ حزنًا. 


وفيما هو كذلك إذ يما قد حاءت تتضرع إليه لينطلق 
معها ويساعدها فمضى معهاء ولما دخل بيتها طلب مجمرة 
وبخورًا فظن التلاميذ والمرأة وبقيّة الناس الحاضرين أنه طالب 
المخمرة ܠܫܐ الصلاة على المنتء أماء القديس فا علق 
زكبتية!ؤاكانت الدموع تقيض القن بفيده £ 93900 
الذي يسمع أبراره ويصغي لصلاة أتقيائه قد رحم أرملة نائين 
وبعث ابنها. سمع الله صفيه ورحم تلك الأرملة ذلك أنه ما 
أن انتهى القديس من < حة حتى ܕܢܝ الروح في أعضاء 
11 363 إلى حتاو هناك ور الال لات ل لاا 
و لحتس ]اك الطفل بيده وأقامه على رجليه ودعا 
ܬ وقال لما هوذا ابنك فقد كان نائمًا فاستيقظ من نومهء 


6 9 0 0 7 5 هبلك 
يها الأب ܐܝܐ( أن تكمّله بالميلاد الروحي لأنه لم يقتبل بعد 
المعمودية» فلبى طلبها وعمده ودعا اسمه كبريال. ذكر كاتب 
سيرة مار كبريال أن ثاودوروس تلميذ مار كبريال أخبره عن 
هذا الصبي بأنه عاش طويلا وتزوّج وأنحب أولادّاء وسار في 
طريق )ܐܨ ܢܓ الصالحة متحننا على المساكين والبائسين» مضيفا 
اليك ملي - 7 تار كا د :100 


ܵܐ الميت الثالث فهو فتّى من قرية البن» قيل لا كان 
لقي قار ال ارا 3 5 3:0 
مات ܛܢ منتصف الليل صبي حسيب. وفقي الصباح عندما قام 
الطوباوي لمغادرة القرية مع صوت بكاء ونحيبء؛ ثم جاء أهل 
الميت إلى الطوباوي وطلبوا منه أن يجتزه فأمرهم أن يحضروه. 
فلمًا حاءوا به وأبصر مرارة بكائهم» اكتأب جدًا وفاضت 
الدموع من عينيه ܐ وابتدأ يصلي إلى ` فظن الحاضرون 
أله يصلي صلاة الحناز» ܐܰܐ هو فكان يطلب رجوع النفس إلى 
جسدها. وحالما انتهى من صلاته فتح الغلام عينيه ووقف 
على رجليه وتكلم مع الشعبء فلمّا رأى الشعب الأعجوبة 
6 :الله أمنا الغلام فتتلمذ للقدّيس وخدمه حتّى وفاته. 
وصار راهبًا كاملا وفعل آيات ومعجزات» 19 توفي دفنوه 
اسيك القديسين. 


/ ( 


51151 |[ 7990 59007 ازا 
الحبل كي يقطعوا | كبيراء فجاءوا )0 موضع يسميه 
أهله بيت دبه فقطعوا الحجر الضخم المطلوب ونحتوه ثم ܘܬܟ ܘ 
على عجلة يجرّها ثوران» وأتوا به من مسافة أربعة أميال إلى 
رت | ` ܡ إلى ܐ ` 
97 1 ܨ ܨ 09 ܫ < ܓܡܨ 
9898 9 39 1399 شحنا كاد 
أو شابًا أن ܫܠܰܝܚ݁ في الدير» بل ليخرج الجميع ويأتوا بالحجر. 
+ > ` سريانية يمذه المعي» هذا نصها: 

ܒ ܓܐܪ رذ | ششدق ووكرك كفت زه شك حي ` 


ܒ ܗ݈ܘܰܘ ܡܠ | لط م ܘܪܽܘ̈ܙܒܢ ܢ ܐ 
ܘܝܗܒ ܗܘܘ ܛܘܒܐ ܠܡܪܝ 0-3« زمر ܒܛܘܒܢ̈ܐ ܕ݁ܰܐܚܝ 
ل شا ا شهدا ܕܧܝ ܫܚ ܘܐ 
وترجمتها: 

ܡܡ 
ܶܢ 9 : ܝܐܒ ܝܙ ܝ الأرض وعظنار تسم 
ومنحوا الطوبى لمار كبريال العظيم في الطوباويين 
الذي أقام الموتى وطرد الأرواح الشريرة من ܐܨ 


/ ¥ 


لا أكملوا صلاة الصباح خرج كل الأخوة معاء وما 
أن القدّيس © بين الأحياء والأموات ܨ ܨ أيضًا روحيّا 
الذين في نبت القديسنت وفي قبة الراقدين. 3 أن ܐܫܕ ܘ 1 
ܨ ܦܢ فقد ظهروا للقديس مار كبريال وتعخب أنه لم 
يعرفهم» فسألهم من أنتم يا آبائي ومعلمي ومن أين أتيتم؟ 
فأجحابوه نحن الذين في بيت القدّيسين فقد سمعنا الكلمة الرهيبة 
6 قلتها "ليس لأحد سلطان من الله أن يحكث  :‏ 9 
ولذا ܢܶܐ لنساعيك ܒ حينئل كشف القديس رأسه ورمى 
بنفسه أمامهم قائلا: اغفروا لي يا آبائي ܝ - 
هو يتضرّع جاء نون كان مربوطًا بسلاسل في بيت 


القديسين. 


܀܀ 3 


فلما رآه الرهبان ابتدأوا يزحرونه تاتلج 0 دك ` 
السلاسل؟ فأجاهم قائلاً لقد حلي هؤلاء القديسون الذين 
خرجوا من حيث كنت مربوطا وها هم واقفون بينكم. 
حينئذٍ فهم الرهبان أن جثو الطوباوي وسجوده ܐ̱ܢܵܫܐ كان 
أمام القدّيسين. وطلب إليهم القدّيس أن يرجعوا إلى مكافم, 
وبقوّة الله وصلواتهم أدحل الحجر إلى الدير ووُضع في قبّة 
(ثيودورة) الكبيرة الى بجانب المطبخ وعليها كان يعجن 
عجين الدير كله وهو حجر صوان أبيضء ولكن إذا نظر 
إليه الإنسان 3:65 مرمر. £ ذلك اليوم مات الشوران 


111 


اللذان جرًا العجلة وطمرا حيث كلا وتوقفا. وما يزال هذا 
الجر الكبين قائماءق :زاوية اكنينية: الدير يحيث ايتنار اريت 
المؤمنون. 


انتقل القديس مار كبريال إلى جوار ربه في 
9 )ܣ | 
ܕ ܦܐܘ | القربان لتشترك الجدموع فيه؛ وحين إعطاء التناول 
دهس أحد الصبية بين الأرخل فاعاد الكهية القرت إن إلا 
5 يكاء عظيم وأتى الأساقفة © 9 @1: 
ال 6٠١‏ وبقيّة الكهنة والعلمانيين وأحذوا الصبي الذي مات 
إلى نعش القدّيس مار كبريال وجثوا للصلاة يتضرعون إلى 
ܐܠܘ ولم يكن صوت ضجيحج وعادوا مرّة ثانية وأتوا بخبز 
القربان وبكأس الدم ووضعوهما على نعش مار كبريالء 
وانتظم الشعب صفوفًا كل في مكانه وفي ܨ ܝܚܘ ييكون 
ܙ 3 3:6 إك للف 15070 حياة الصبي الميت ويدعون 
القديس مار كبريال إلى معونتهم. . 9 الله 0 الصبي 
دون أن يكون فيه أثر ماء» فأحذ الجميع يمجّدون الله وصار 
هذا الفج عاساء قناز مدر على يدم ميتي لاسرا 1 
الكاهن يناول الشعب. واسم الف معون بن الرئيس منذر 


( - وما يزال قبره في الدير للبركة والشفاعة والشفاءات مع سائر 
القدّيسين سكان الدير الراقدين على رجاء القيامة. (ثاوفيلوس) 


/ £ 


من قرية حبسناس بطو رعبدين» وقد تتلميد ± هذا ܒ 
ورئسه وصار أسقفا لمدينة حران (هو مار شمعون الزيتوني). 
± 11 السنة 1 أجران بيت 1 فو ܫܐ ܢ̈ܝ فيها 


50 حمجمة. 


عاش مار كبريال 987 ܒܝ لبس إسكيم الرهبنة وهو 
في الخامسة عشرة من عمره؛ ورُسم شماسًا وهو في العشرين 
وصار رئيسًا لدير قرتمين مار كبريال وهو في التاسعة 
والثلاثين» وسيم > 9 وهو فق الخامسة والأربنين: 
ܕ ܚܝܢ أسقفا وهو في الستين. له أربعة أعياد. أوَههافي 
ܐ ¥/¥ تذكار وفاته» والثائى في الأحد الجديد. والثالث في 
١‏ الذي فيه كف بصلواته الطاعون (ورم الحنجرة) الذي 
كان قد تفشىء والرابع في السادس من شهر آب مع عيد 
تحلى الرب. 

فلتكن صلواته معنا. 


/\ 1 


الملكة السريانية تيودورة 


܀. 


فيصر 


ܝ 


«® 


نطية (^£ ه) 


ܠ 
ܝܫ 


ܢܐ 


هه تسمه 


0 3 
3 ܝ ܚܝ » 70 + 


4 
ܢ 2 
ܢ 7 


® ܕ 


2 1 
ܝ 
5 


ܝ 
ل 
. ® 
ܚ 
.ܘ 


ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܩܰܕ݂ܡܺܝܳܐ 
2 2 و 
ܥܰܠ ܥܽܘܡܪܶܐ ܕܥܽܘܡܪܐ ܕܩܰܪܛܡܺܝܢ 


ܐܫܝ ܒ݁ܬ݁ܰܪܬܝܳܢ :تفق. ܐܠܳܐ ܒ݁ܳܬ݁ܰܪܟ݁ܺܝܢ ضيه ܡܰܢܬܳܢܳܐ 
ܕܥܳܡܰܚܘܪ̈ܰܘܗ݈ܝ ܐ| ܒܙܒܢ ܗ ܕܡܢܪܝ ܠ 
ܘܰܠܚܰܡܶܫܡܳܚܐܐ ܘܰܫܬܺܝܝܢ ܒܚܰܚܘ̈ܡܳܬ݂ܶܗ ܕܡܳܝܪܝ ܫܶܡܠܺܘܢ 
ܩܰܪܛܡܺܝܢܳܝܳܐ. ܒܶܢ ܠܰܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܘܠܰܐܠܦܳܐ. 

ܘܒܳܬܰܪ ܪܕܽܘܦܝܳܐ ܕܰܐܦܪܺܚܡ ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܝ̈ܝܢ܆ ܘ 
ܬܡܳܢܶܡܳܚܐܐ. ܗܳܫܳܚܐ ܕܶܚܝܢ ܒܶܚܝܬ ܥܶܣܪܺܝܝܢ دكات 
ܕܣܽܘܓܐܗܽܘܢ ܡܕ݂ܰܝܠܳܢܵܐ ܘܪ̈ܥܰܘܽܬܐ. 


ܐܩܦܬܐ: 

ܒܫܰܢܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 1991 ܡ̄ ܥܰܡܺܝܪ يمرا ܒܰܐܪܒܥܳܐ ܕܰܝܪ̈ܺܝܶܐ 
ܘܬܰܪܬ݁ܰܥܶܣܪܶܐ ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܳܐ ܘܰܬܠܳܬ݂ܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܝܳܠܽܘܦܺܬ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܳܝܶܐ 
ܕ݁ܰܒ݂ܪܺܝܫܗܽܘܢ ܡܿܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܡܪܝ ܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܫܒ ܘܐܠ 
ܐܰܩܛܰܐܫ وك ܫܢܰܬ 1974 ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܛܢܳܢܳܐܺܝܬ ܡܕܰܒܰܪ 


/\ ¥ 


ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ 
ܐܫܠ ¬ ܕܡܵܪܝ ܫܡܽܘܐܝܠ ܡܫܰܬܬܳܣܶܗ ܕ݁ܥܽܘܡܪܳܐ 


ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ 1 ܕܨܰܘܪܳܐ: ܘܝܬ ܐܫܬܰܢ (ܐܫܬܝܢ) 
ومزمخا ܪܝܢ محرا ܐܒܫ ܨ ܘܪܰܚܶܝܡ ܠܬ 
ܕ݁ܰܫܡܶܗ ° ; ܘܠܺܝܬ݂ لله ܝܰܠܽܘܕ݂ܳܐ ܕܢܶܬܒܺܝܰܐ كبه. ܥܰܠܗܳܝ 
ܶܕܩܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܝܳܗܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܰܠܥܺܕ݂ܬ݂ܳܐ 
ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܗ. وه ܠܳܗ | كوا ܕܒܽܘܪܟܬܐ. 

تحشر ܡܶܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ كر ܥܒܰܪ ܒܡܶܨܥܰܬ ܩܪܺܝܬܳܐ܆ ٠‏ سذا 
يذثر ممه حت | وام ܥܰܡܢܗܽܘܢ ܪܪ | ܨܥ 
ܠܡܰܠܦܳܢܗܽܘܢ 2 5 ± ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܢܶܬܕܒܰܪ ܐܶܒ݁ܽܘܢ 

حدت: ܕܡܰܠܳܗܰܝܰܢ 5ه ܠܣ كد سكت ;55( كينا 
الكة| ܟܘ 08 | § | 53 رت . 
ܒ݁ܗܳܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݁ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. خم ܟܺܐܪ̈ܶܐ ܘܥܰܡ قا ܒܥܳܠܡܳܐ 
ولا ܥܳܒܰܪ. وك ܡܶܬܒܰܩܶܐ هذا ܒܗܽܘܢ يدوا ܐܰܪܺܝܒܳܐ܆ ܘܫܳܡܰܥ 
ܠܩܺܝܢܬܗܽܘܢ ܒܰܣܺܝܡܬܳܐ܆ ܒܶܪܝܰܬ كله ܕܠܰܝܬ كله إنئى 
ܕܢܶܬ݂ܢܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ܂ ܘܢܶܬܕ݂ܰܟܪܺܝܘܗ݈ܝ ܒܳܬܰܪ ا ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ 
أ ܠܶܗ ܠܥܺܕܬ݁ܐ ܘܨܳܡ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܡܳܡܺܝ̈ܢ ܘܰܬܠܳܬ݂ܳܐ ` | 
ܰܕ ܠܳܐ أ 1ل ل ول ف ܨܠܽܘܬܳ ܐܠܗܐ 1 
)01 ܟܕ 0 ܆ صزئا ܐܰܠܗܳܐ 1 ܟܠ :3 ܡ حم 


ܘܚܰܕ݁ܺܝܬ݂ ܐ( ܟ݁ܰܕ ܝܰܠܙܽܘܢܢ ܘܫܰܡܗܽܘܢܝܝܚ ܟܝܢ ܐ ܐܦ 


// 


ܐ 


ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܺܝ܆ ܘܶܐܩܪܺܝܘܗ̱ܝ ܒܰܫܡܳܐ ܐܰܝܢܳܐ وى ܫܳܦܰܪ. 
ܘܰܫܡܰܥ 0-4 لي ܘܒܶܛܢܰܬ ܒ ܘܒܳܬ݂ܰܪ ܫܐ 
ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ܆ اتكنرا ܠܶܗ حرا. وه ܒܡܰܘܠܳܕܳܗ܆ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܶܗ 
ܚܶܙܘܳܐ܆ ܕܗܳܢܳܐ ܨܰܠܝܳܐ مُبّت ܫܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܪܳܐ ܫܡܶܗ 
ܫܡܽܘܐܝܠ. ̣ 

ܰܪ ܪܒܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܒܩܰܘܡܬܳܐ܆ أمحكه ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܠܘܳܬ 
ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܗܽܘܢ ܕܢܺܐܠܰܦ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܒܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܺܝܠܶܦ 
خيشل ܐܒܰܐ تخا وقوه كته وثفةا ܗ 
555 ܗ݈ܘܳܐ ححا ܕܰܫܡܽܘܐܺܝܠ ܢܒܰܝܳܐ. ܘܰܒܟܽܠ 54 ܒܫܰܒܳܐ܆ 
ܥ݂ܰܕܺܝ ܗ݈ܘܰܘ ܒܝ ܫܳܪܽܘܬܳܐ :ححا ܘܰܡܝܰܩܪܺܝ ܢ ܗ݈ܘܰܘ 
ܠܶܗ ܒܣܰܓ݁ܺܝ̈ܳܐܬ݁ܳܐ ܕܢܺܐܰܦ ܕ݁ܡܰܪܕ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܘܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܘܫܰܝܛ 
ܨܰܠܝܳܐ ܒܡܰܕܥܶܗ܆ ܥܕ݂ܰܡܳܐ رك ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܳܗ ܢܕ݂ܽܘܠܽܘܢ كه ܙܰܘ̈ܥܶܐ 
ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ 

ܘܰܒܚܰܕ قب ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ خم ܡܶܬܗܰܓܶܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܫܡܳܘܐܝܠ 
ܢܒܺܝܳܐ ܘܰܚܙܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܫܶܐܠܬܶܗ مب ܐܰܠܗܳܐ شنا ܐܶܡܶܗ ܥܩܰܪܬܐ. 
ܘܰܐܝܟܰܢ توحذه ܠܶܗ. ܒܥܳܐ ܕܢܶܬ݂ܕ݂ܰܡܶܐ ܒܶܗ ܘܰܡܥܳܩ ܗ݈ܘܳܐ 
ܕ ܐܡܬܝ ܐܦܘܩ .ܬ ܖܫܚܐܗ ܗܳܕܶܐ لحمو سما كرض :رف 
وب ححا ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܛܽܠܬ݂ܳܗ̇ ܕܗܳܕ݂ܶܐ هكم ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܗ 
ܚܰܒܖ̈ܰܘܗ̱ܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܰܢܳܐ ܗܳܟܰܢ ححا ܝܬ ܐܰܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ܆ وكاحًا 
9 ܠܺܝ ܒܪܺܝܫܝܼ ܘܡܶܢܶܗ ܚܳܐܶܫ ܐܳܐ. 

وخ قا ܠܰܩܰܘܡܳܬ݂ܳܐ܆ ܫܰܡܠܺܝ ܪܶܓܳܬ݂ܶܗ هكسؤا. 
ܗܳܝ وؤملا ܗ̱ܘܳܬ حكاخه ܗܳܐ ܡܶܝܢ ܛܰܠܝܽܝܘܬܳܗ. امك 
ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܠܰܪ̈ܓܺܝܓ݂ܳܬܳܗ. ܘܰܓܒܳܐ كله ܕܢܺܚܶܐ ܠܚܽܘܕ݁ܳܐܺܝܬ݂ 


/5 


ܘܢܶܬ݂ܥܢܳܐ 30 ܘܢܶܫܬ݁ܰܘܫܺܝܛ 1 ܘܰܫܩܰܝܠ 
كم ܠܒܰܥܡܪܳܐ ܙܘܿܕܬ݂ܵܐ ܕܙܶܥܝܩܺܝܳܐ ܬܶܐ ܝܣܶܝ) »ܬܐ ܪ ܐ | 
ܡܐ558556([(0:51036 5 3 |( | 
ܠܰܐܒܰܘܽܗ݈̱ܝ )ܐ إنئا ܕ݁ܰܫܠܶܗ ܡܳܪ ذه لك كه ܠ ( 
ܒܒܰܢܺܝܢ) ܙܺܝܪܳܐ܀ ܘܡܢ ܡܢ كر لا ܐܠܫܘ ركه ܐ 1 | 
ܐܳܦܚܠܐ ܐܰܒܳܝܗܰܘ̈ܗ̱ܝ܆ ܐܶܙܰܠ ܠܪ̈ܺܝܫܛܳܝܘܪܳܐ خهفًا ܕܡܶܬܩܪܶܐ 
حصت باز ازفت اتكتكت كحك ܝܬܐܠ هل 
حكدوأمط .لا كحهو. ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ 5ه ܘܒܳܬܰܪܟ݁ܶܝܢ بقعم 
كه 1 ܠܝܬ زه ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܶܐܐ ܘܰܥܡܰܪܘ ܨܶܐܕ݂ܰܘܗ̱ܝ. هقب 
| ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܆ ܫ ܠܠ ]يه ܫܡܵܗ܆ ܐܠܐ ܩܢ ܗ݈ܘܰܘ 
ل 1 ::; ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ݁ܺܝܕ݂ܰܥ ܗ 05 0 
ܦܰܫ ً ܒܳܗ̈ حم[ قد ܡܶܬ݂ܚܳܐ تحخه حكتي. :ܘܐܬ ܠܘܬܗ 
اكت ܐܒܐ ܘܐ ܐܬܘܒܝ ذاه 5 ]| 
ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܰܐܣܪܚܶܗ ܟܳܗܢܳܐ. 

1 .005 35 | 
ܠܬܐ | 
ܬܦܰܠܰܓܘ ܥܰܠ ܚܪܳܕ݂ܶܐ ܘܟܰܕ݂ لا ܡܶܬ݁ܕ݂ܰܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܚܕܪ̈ܳܕ݂ܶܐ. 
وشفه قن ܐܚܘܡ ܐ ܗܘܒ ترات سه "رةه 2:-: 1 
ܕܦܰܪ̈ܣܳܝܶܐ܆ هم | مسا ܥܰܰܕܘܽܘܠܝ2ܝܬ݂. ܗܘܝ 
كو كسار ܠ 0 يز حل لع 
حصا ܠܟܬ ܐܽܘܪ̈ܗܳܝܶܐ ܘܚܳܖܶܢܳܝܶܐ ܘܰܐܘܩܺܝܕ݂ܘ ܐܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܬܘܬܐ 
ܦܘܐܠ ܢܒܝ ܐܝܒܐ ܠܝܘ < ( 
ܕܦܿܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܘܰܐܘܩܶܕ݂ܘ ܠܕ݂ܺܝܪܳܐ ܕܛܽܘܒܿܳܢܳܐ ܡܪܝ ܫܡܽܘܐܝܠ 


ܐ 
ܐ 


8 ٠ 


حش :زعام ܕ݁ܰܚܕܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. وفك وود كم مدص 
ܐܰܦܺܝܣܩܳܘܦܐ ܕ ܕܰܘܪܳܐ ܠܘܳܬ ܡܵܪܙܒܢܐ ܕܡܠܟܐ܆ ܗܰܘ ܕܐ 0 
ܥܰܠ ܢܨܰܝܒ݁ܺܝܢ. ܘܟܰܕ݂ ܫܰܐܠܶܗ حي اا ܡܶܛܽܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘ 
ܘܗܰܘ ܒܪܐ ܠܠ ܐܶܬ݂ܪܰܦܰܝ ܡܢ عازه ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܪ ܕ 
ܦܰܣܩܶܗ ܠܪܺܝܫܶܗ ܒܰܬܠܳܬ݂ܳܐ ܒܟܳܢܘܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ْ 

ܒ ܝ <( ܠܘܬ ܝܠ 3 ܒܳܐ )| 
ܙܥܽܘܪ ܠܚܺܐܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܚܰܢܦܺܐ ܘܰܠܪܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 
ܕܝܰܗܒ ܘ كله ܦܰܓܪܶܗ ܕܶܐܦܰܝܣܩܽܘܦܿܳܝܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ةاعد 
ܠܕ݂ܺܝܪܰܗ ܗܳܝ ܕܰܒܢܗܿ ܒܳܬܰܪܟܶܝܢ܆ ܘܥܰܦܚܶܗ حامفنا 5حزهما 
ܫܳܘܶܐ ܠܶܗ. / 

ܒܳܬ݂ܰܪ ܩܰܠܺܝܠ أحنا. ܐܰܪܡܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܠܶܒܿܶܗ ܕܢܶܫܢܶܐ ܡܶܢ 
فت ܠܪܽܘܟܬ݂ܳܐ وآ صهححم| حعدهنا. هلا ܓܠܰܝܗ݈̱ܝ 
ܠܪܥܝܢܐ ܗܳܢܳܐ ܠܐܿܫ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝ̈ܕ݂ܰܘ ܗܝ ܆ ولا 6 ܠܗ ܕܰܝܪܐ 
ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ܆ 1 ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܡܶܬܦܪܰܫ 3 ܐܶܢ ܨܒܐ 
ܡܰܪܝܳܐ ܐܶܗܦܺܘܟ ܠܘܳܬܟܳܽܘܢ. ܘܰܢܣܰܥ ܨ 1 ܡܢ ܦ݁ܰܓܪܶܗ 
ܕܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܩܪܰܐܦܘܣ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܥܰܡܶܗ ةل 

ܘܰܢܦܰܰܣ قب ܬܰܡܳܢ ܘܶܐܬܳܐ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܒܺܝܪܬ݁ܳܐ 
وستا ܕܗܺܝ ܩܰܪܬܡܺܝܝܢ. ܘܰܥܒܰܝܕ݂ كله ܡܰܥܡܪܳܐ ܒܓܰܪܒܝܳܐ 
ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܒܩܰܪܺܝܒܽܘܬ ܥܰܝܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. 

ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒܩܰܪܬ݁ܡܺܝܢ܂ ܓܰܒܪܳܐ ܥܠܘܬ _ كيخا 


ܡ ܟ 


ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗ ܒܪܵܐ ܙܥܽܘܕܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ܂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܰܪ : ` <> 


ܢ ܘܫܰܒܥܳܐ لاسب هكم ܥܫ ܐܺܝܬ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܬܠܳܬܳܐ 
ܒ إسزنا. 1 ܗܳܢܳܐ ܚܺܝܝܡ ܗ݈ܘܳܐ ܥܠܺܝܘܗ݈̱ܝ ܟ ܡܝܢ 


55 


»ܡ 


ܟ݀ܽܠܗܽܘܢ. 56 ܢܦܠ 15:34 ܠܶܐ هم 
ܒܡ كاحًا ` < ܐܰܒ݁ܽܘܗ̱ܝ ܐܝܕ ܡܿܪܝ ܫܡܽܘܐܝܠ 
ا ا ل .0 ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ. ܘ ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݂ܰܝ وت 
هاا ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ 00 ܕܕܰܝܪܐ܆ 3 ± 1 ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ 
ܕܰܟܪ | ܠܥܰܪ̈ܛܶܠܝܳܐ. رو ‫ ܕ݁ܶܐܢ 16 ها ܛܰܠܝܳܐ܆ تبهة|/ 
ܠܗ ܬ ܠܡܝܕܳܐ ܟ݂ܽܠ فك ١‏ ته بحت 
كا ܝܐܐ ܝ 
ܘܰܢܣܰܒ ܥܰܡܶܗ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܕܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܩܪܰܐܦܘܣ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܠܒܶܝܬ݂ 
121 + ܒܰܪ ܕܛܰܠܝܳܐ ܪܡܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܩܰܪܺܝܒ ܠܰܡܡܰܬ. 
ܘܶܐܬܰܢܰܣܘܒܰܥܠܰܝܰܘܗ݈ܝ ا ܣܐ | 
شيب _ ܘܟܰܝܕ݂ ܥܒܰܝܪܘ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܫܡ ّܘܐܝܠ 
0 ܥܝ( ܐܶܫܟܚܘܗ݈ܝ ` حُامحرنا وخا 
ܘܩܰܠܺܝܠ ܩܰܝܳܡܳܐ حه دان ا بوه كسالا : ܘܰܪܡܶܐ أمى 
100 هكم 33 ب حامختكه 1 ܗܳܕ݂ܶܐ܆ + 
ܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܘܒܶܪܝܰܬ ܠܶܗ ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܫܡܽܘܐܝܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ 
ܕܛܲܠܝܳܐ ܘܥܰܠ 3 دحا )ܝ ܠܒ ܚܐ( 
ܐܰܥܺܝܦܿܳܐ ܠܰܡܕܰܠܳܝܽܘ. ةعقر ܘܰܐܝܬ݂ܺܝܘ كله ܦܺܝܪܡܳܐ. مهم 
ܒܶܣܡ̈ܶܶܐ ܡ ܡܢܳܝܬܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܫܡ ܩܪܰܐܦܢܝܘܣ 


< ܕ ± 


ܐܦܺܝܣܩܽܘܦܐ܆ ܗܳܝ 0 00 4 < ܘܐܬ 
ܗ݈ܘܳܐ ܝ ܡ݀ܘܪܽܘܢ ܙܰ ܕܺܐܝܬ݂ܝܺܝܗ 9 ܥܡܗ 


0 ܡܶܢ اذا ܕܕ݂ܰܘܪܳܐ. حم 52 13 ܗ݈ܘܳܐ حلت ܐ 
ܕܟܽܠ 3 ܒ هعم ܐ ܠܰܠܺܕ݂ܶܐ [اقتسفهه | 7 


ا دل 14 < 


1 5 حكن 1 ܡܒ݂ܰܠܳܺܝܰܐ ܗ݈ܘܰܘ 15:3 ܟܕ ܡܣܦܩܝܢ 


50 


ܨ 5 


ܨ ܘܠܠ :5 ܕܬܫܪܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܚܶܐ ومدرخل .ذا 
ܥܝܳܕܳܐ ;| ܗ݈ܘܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܙܰܒܢܶܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܡܶܨܪܳܝܳܐ هه ܣܶܘܺܝܪܳܐ. 
كر ܣܳܡ ܒܶܣܡܶܐ܆ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܒܰܫܰܦ ܗ̱ܘܳܐ سئي مه ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܒܿܳܥܶܐ 
ܡܶܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܡܪܝ ܩܪܰܐܦܝܘܣ ܕ݁ܳܐܦ ܗܽܘ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܥܰܡܶܗ 
ܠܰܡܫܺܝܝܳ ܐ. : ܡܶܛܽܠ ܐ 5 ܕܛܰܠܝܳܝܐ. ܘܰܐܓ݁ܰܝܪ مدا 
ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܬ 1 ܕܙܒܢܐ܆ كح ܥܰܝ̈ܢܽܘܗ݈ܝ 0 ܕܶܡܠ̈ܐ܆ 
ܘܠܶܒܵܗ ܩ ܒܬ 1 ܡܶܢ ححمًا ܕܢܶܫܵܐ܆ ܰܘ ܐܝܕ݂ܰܘܗ݈̱ܝ ܬܰܠܝ̈ܳܢ 
ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܶܐܬܦܰܢܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ركه ܕܰܓܒܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ 
يثنا مذ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܚܳܪ ܒܰܐܒܿܽܘܗ̱ܝ. ܘܰܐܢܺܝ ܦ أده 
ܠܘܳܬܶܗ كر ܡܰܐܪܶܙ ܠܶܗ ܕܟܰܦ݁ܺܪ قدمس ول هذا ܐ݈ܢܳܐ 
ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܒܗܰܝ ܕܣܶܦܘ̈ܳܬܶܗ ܕܒ̇ܩܝ̈ ܓ ܛ 
لوا كنا فاه قوكه 5 90 عب وذ 
ܨ ܗ ܒܘܗܪܝ܆ ܗܳܐ ا ܘܶܐܡܺܝܪ ܗ بحا مده 
ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܡܰܠܦ݁ܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓ݁ܺܝ ( ܘ - ܫ ܡܶܛܰܠܬܝ. 
ܘܒܰܝܪ ܫܳܥܝܬ݁ܶܗ مم كاده ܘܰܥܒܰܝܪ ܠܒܰܚܬܳܐ ܐܰܥܺܝܦܳܐ 
(ܓܰܘܳܝܐ)܆ ܐܰܝܟܿܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܳܪܝ ܫܡܽܘܐܝܠ܆ ܘܶܐܫܟ݁ܚܶܗ 
ܕ݁ܰܪܡܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܰܒܳܒܶܐ. ܘܐܫ نه ܛܰܠܝܳܐ ܘܰܩܪܰܝܗ݈ܝ ܬܘܺܝܗܳܐܺܝܬ݂ 
كي ܘܒܿܟܶܐ. ܚܳܕ݂ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܒܪܶܗ ܕܰܦܠܰܶܛ ܡܿܢ ال دكا 
ܕܙܐ ܠܚܰܫܶܗ ܘܒܰܟܝܶܗ وهخا ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܳܐ܆ 
تكله ܕܰܐܠܗܳܐ ܡܪܝ ܫܡܽܘܐܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ كله ܗ 
0 وار ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܠܝܳܐ ܚܝܳܐ ܘܗܳܐ دا ܠܟ ܘܰܐ 
ܗܰܘ ܐ 3 ܕܛܰܠܝܳܐ ܬܠܳܬܳܐ كا (ܘܣܳܡ ܡܰܫܚܳܐ ܰܠܬ 
نات > «١‏ ܫܝܐ( هرومر ܡܢܳܝܬܳܐ ܕܦܿܓ ܢ ܖܪܶܗ 


:ܨ 


ܕܶܐܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ. ܩܳܡ ܡܳܪܝ ܫܡܽܘܐܝܠ قب ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܐܫܺܝܓ 
ܐܟܝ ܘܰܐܥܒܰܪ خنكه | ܡܿܢ 0 | ܐܝܚܕ يحنا. هكم 
ܬܐܐ ܛܰܠܝܳܐ ܟ݁ܪܺܝܗܳܐ ܠܡܳܪܝ ܫܡܽܘܐܝܠ܆ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܒ݁ܽܘܗ̱ܝ܆ 
39 ܐܶܦܺܝܰܣܩܽܘ̇ܦ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 36 ܨ ܗܳܢܳܐ ܣܳܒܳܐ 0:65 
ܐܰܒ݁ܽܘܗ̱ܝ܆ ܒܪܝ ܡܶܢ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܟ݂ܽܘܪܗܳܢܳܟ݂ 77 0 ܨ 
1 ܪ 1 حمق ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܿܳܐ. ܐܠܝܐ ܝܐܠ 
ܠܝ ܡܰܦܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܣܳܒܳܐ < ܕ݁ܶܐܫܬܳܥܶܐ ܠܟܽܘܢ 
ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܚܙܺܝܬ݂ 5 5 $( :3 57 
7 ف ܕ݁ܰܚܙܺܝܬ݂ 3 ܨܰܠܝܳܐ. ‫ ܗܰܘ ܕܡܿܝܢ 
كما 31 ± ܝܠ ܨܠ ` ܟܕ ܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ل 
ܐܰܝܟ ܗܰܘ عنم ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܘܢ س0 01" ܘ اما 
ܕܦܰܪ̈ܣܳܝܶܐ ركسه حكب 5هخه ممق ܗܳܕ݂ܶܐ. 5 ܐܡܰܐ 
0 ]1 7 ل 4 1 م 
ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ 3 ܫܡܰܛ ܣܰܝܦ݁ܶܗ ܕܟܠ تت 
ܕܶܚܠܬܵܐ܆ هوت أ ܐܚܕܕܽܘܢ ܝܚ ولا 1 ܠܐܫ ܡܝܢ ܝܳܕܽܘ̈ܥܰܝ 
ܕܰܢܫܰܘܙܒܰܢܝ ܡܶܢ © ܘܗܳܐ ܗܳܢܳܐ ܣܳܒܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܐܬܐ ححا 
ܐ 


ܘܶܐܬܒܰܫܰܦ وخ هكم ܗܽܘ 1 ܠܝ 7( 5 4 
1:3 ܗܕܺܝܪ مدقل ܪ ܠ ܠ ܦ ܗ݈ܘܳܐ ܐ أهيلا ا 
ܘܒ݂ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܫܰܒܘܩܐ 0 ܕܰܩܒ݁ܺܝܥ ܗ݈ܘܳܐ ديت زمر 1:03 


و 


ܕܒܶܖ̈ܰܘܠܳܐ ܨܠܺܝܒܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܐܝܟ ܫܶܡܫܐ܆ ܘܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܐ̱ܚܝܪܺܬܐ 9 
ܗ̱ܘܳܐ ܦܺܝܢܟܿܳܬ ܕܕܰܗܒܿܳܐ ܰܡ ܠܐ ܕܡܐ ܣܘܡܩ ܐ ܕܥܰܛܰܪ ܡ 
1 ܰܝܐ[ ܕܫܒܝ̈ܐ 5 8 ܪܺܝܫܳܝܳܐ. ܘ 


6 13 < 52053 (0 55 


ܐ 
ܬ 


ܓ ܀ 


58 


ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܝ̱ ܐܶܢܳܐ ܡܚܰܕ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. كن ܗܰܘ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܪܝ 
ܐܳܢܳܐ ܘܗܳܢܳܐ ܣܳܒܳܐ. أوشا ܥܒܿܺܝܕ݂ܺܝܢܰܢ ܕܰܐܒ݁ܽܘܗ̱ܝ ܕܛܰܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܳܥܶܐ 
ܐܰܢ̱ܬ ܕܬ݂ܶܩܛܠܺܝܘܗ̱ܝ. ܒܒܳܥܽܘ ܗܰܒܳܝܗ̱݈ܝ ܠܰܢ ܕܢܰܘܒܠܺܝܘܗ݈ܝ زم 
ܐܒ݂ܽܘܗܝ ܕܣܰܓ݁ܺܝ ܡܥܳܩ ܘܰܐܒܺܝܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܫ < 
ܡܰܠܟܳܐ܆ ܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܟ݁ܽܘܢ ܕܰܠܘܳܬܝ܆ ܝܺܗܺܝܒ ܡܶܢܝ ܠܟܽܘܢ 
ܨܰܠܝܳܐ. ܙܶܠܘ ܐܰܘܒܠܽܘܗ̱ܝ ܠܰܐܒ݁ܽܘܗ̱ܝ. ܘܰܐܝܬܝܽܘܢܝ ܘܰܠܒܰܝܬ݂ܳܐ ذا 
ܐܰܥܠܽܘܢܝܼ. ܘܰܐܢ݂ܬ ܕܶܝܢ ܐܘ ܐܒܝ ܒܰܚܘܺܝܚܺܝܘܬܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ 
ܩܰܒܰܠܬ݂ أبهى. هكم ܫܡܰܥܘ ܟܶܢܫܶܐ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ܆ هحسه 
ܠܶܫܡܶܗ ܥ ܒܐ ܥܐ ܘܩܰܒ݁ܰܠܘ ليكو أت. ܡܠ 
ܒ݁ܰܝܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܘܟܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܐܰܒ݁ܽܘܗ̱ܝ ܕܛܰܠܝܳܐ ܕܶܐܬ݁ܰܐܣܺܝ ܒܪܶܗ܆ 
ܟܒ 0( ` 03:38 هنم ܒ( انا 
ܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܣܳܗܕ݂ܳܐ ܒܩܰܪܬܡܺܝܢ ܩܪܺܝܬ݂ܶܗ ܘܟܽܠ ܫܢܳܐ ܒܰܫܢܳܐ كم 
ܗ݈ܘܳܐ ܦ݁ܽܘܪܫܳܢܳܐ ܒܝܽܘܡ ܥܳܐܕܶܗ܆ ܡܿܐܟܠܐ ܘܡܶܫܬܝܳܐ ܘܒܣܡܐ 
ܪ̈ܺܝܫܳܝܶܐ. ܡܶܫܚܳܐ ܠܢܰܗܺܝܖ̈ܶܐ. ܘܡܶܬܟܰܢܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܐ ܕܰܩܪܺܝܬܐ 
ܠܥܺܐܕ݂ܶܗ ܕ݁ܶܐܦ݂ܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܘܣܳܗܕܳܐ. ܘܫܗ ܪܝ ܗ݈ܘܰܘ ܟܽܠܶܗ هنا 
ܗܰܘ ܒܝ ܡ ܠܢ حتهما حم ܫܪܺܝܳܶܐ ها 
ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ܆ ܥܳܒܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܫܡܽܘܐܝܠ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ 
ܘܒ ححصا =; ܘܒܳܬܰܪܟ݁ܶܝܢ ܐܳܠܺܝܢ وهات ܡܝܢ 
ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܘܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܕܛܰܠܝܳܐ ܥܕ݂ܰܡܐ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕ݁ܪܶܡܫܳܳܐ, هكم 
ܡܫܰܠܡܺܝܝܢ ܠܰܨܠܺܝܘܬܳܐ. ܐܳܙܰܠ كه ܐ̱ܢܳܫ ܠܒ݁ܰܚܬ݁ܶܗ كم 
ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. 

ܘܟܰܕ݂ وخا ܛܰܠܝܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܘܘܗܝ ܟ݂ܰܗ݁ܰܘܗܝ ܠܘܳܬ 
ܡܳܪܝ ܫܡܽܘܐܝܠ܆ ܗܳܝܕ݂ܶܝܢ ܣܰܦܪܶܗ 5قحأحقه ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܗܰܘ 


ܘ ܘ 


ܕܕ݂ܰܝܪܺܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܠܦܶܗ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܘܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܟܬܳܒܿ̈ܶܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫ̈ܶܐ. نب 
ܘܡ ܆ ܠܘܡ ̈ܐ ܢܰܗܰܪ ܗ݈ܘܳܐ حك كد كك كل ܡܐܬ ܠ 
ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܩܪ̈ܒܰܝܘܗ݈ܝ ܕܰܒܠܠܝ) ܘܛܳܪܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܡ 
ܘܒܰܨܠܽܘܐܗ ܘܰܒܟ݀ܽܠܗܽܘܢ ܕܽܘܒ݂ܪ̈ܶܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݂ܪܽܘܬ݂ܳܐ. ÷ ܗ݈ܘܳܐ ܕܝܢ 
حةهدته. ܘܰܙܗܺܝܚܪ ܗ݈ܘܳܐ ولا ةك 5 1ك 0 امي 
ܦ݁ܳܪܰܚܬܳܐ ܡܶܢ ܦܰܚܳܐ܆ ܝ 1 ܘܥܶܢܝܳܢܳܐ وحم 
0:3( ܘܒܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕܰܢܫܺܰܢܘܢ ܡܢ حا ܗܳܝ . . ܒܪܰܡ خةر بهذا 
ܕܝܰܘܕ݁ܰܥ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܪܰܒ݂ܶܗ܂ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܓܝ ] ܩܪܺܝܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ܆ 
ܩܳܛܪܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܚܰܓ݁ܝܐ. ܘܰܡܣܰܓ̈ܳܢ ܣܽܘܓ̈ܳܬ݂ܳܐ ܒܩ̈ܝܠܵܐ ܚܰܠܰܝ̈ܳܐ 
ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܳܶܐ)ܘܩܰܠܗ̈ܶܝ ܢ الما ,165 ܐܟܢܳܐ كليم 
1 ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ قب ܩܪܺܝܬܳܐ܆ ألا ܐܰܝܟ݂ ܡܰܫܕ݂ܶܐ ܓܶܐܪܳܐ. حزم 
ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܡܵܪܝܳܐ܆ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܢܰܛܰܪ ܠܠܗ ܗܽܘ ܢܰܛܪܶܗ 


ܐܝܬ ܗ݈̱ܘܳܐ وب ܠܡܰܿܪܝ ܘܐܠ ܩܰܘܦ݂ܺܝܢܳܐ 0 ܫ 
ܐܶܣܦܪܰܚܕ݂ܳܐ. ܘܳܐܦ ܩܽܘܠܬ݁ܳܐ وب هحةما ܟ ܝܠܐ 
0 ملا )° ܦܨ < ܕ݁ܡܰܝܬܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒܗ ܫܶܡܥܽܘܢ 
ܠܠܝ 3 
ܕ݁ܰܐܝܟܰܢܚܡܳܐܐܘܳܗܳܢܳܐܟܐ ܝ ܕܘܡܰܝܳܐ6/ܐ31ܠܢܐ ضار لوقف ܘܐܠ 
ܫܳܩܶܠ ܗܘܳܐ كه ܘܐܳܙܶܠ ܠܥܰܝܢܐ ܘܡܳܠܳܐ كه ܡܰܝ̈ܳܐ موقب 
03 1 ܘܚܰܕ݂ܶܐ ܗܘܳܐ ܒܗ ܨ ܣܰܓܰܝ . 

حشر قب ܚܰܘܡܺܝ̈ܢ قر ܐܶܙܰܠ ܫܶܡܥܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܝܳܕ݂ܶܗ 
ܕ݁ܢܰܝܬ݁ܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܬܡܢ ححسها. كر حقّك ܡܳܐܢ̈ܶܐ܂ 
ܟ݁ܰܕ ܐܢܠ ܠܠ ܠ ܡܶܕ݂ܳܡ .15 ܡܠܘ - 


90:1 


7 1 ܶܙܕܰܥܙܰܥ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܩܰܠܺܝܠ فب ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܶܗ 
ܕܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܒܰܪܝܰܬ݂ ܠܶܗ لا ܠܩܽܘܦܝܢܳܐ سم[ كو هكم 
نف ܠܠ 8 صما ܘܶܐܬܶܐܫܶܶܕ݂ܘ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬ وت 
ܰܕ ܟܡܺܝܪ ܘܒܳܗܺܝܬ݂. ܗܰܝܕ݁ܺܝܢ ا ناشت ٠‏ ܩܽܘܡ ܒܪܝ 
ܕܢܺܐܙܙܠ ܡܶܢ ܗܳܪܟ݁ܳܐ حلا ܢܶܬܬܚܶܝ ܒܦܰܚܰܘ̈ܗ݈ܝ ܕܣܳܛܳܢܳܐ. ܘ ܦܰܢܝ 
ܫܶܡܥܘܢ. 5 ܝ ܐܒܐܟ ܢܝܗܘܐ. ܘܥܶܕܳܢܐ ܗܘܐ ܕܰܬܫܰܥ 
5 ومسه ܘܙܰܠܺܝܢܘ ܬܙܺܝܗܽܘܢ 3 ܝ ܕ ܫܰܥܫܳܥܺܝܺܢܢ 
ܘܰܕ݂ܪܳܡܫܳܐ. ܘܗܝ وصّه اا نوا كح ܠܐ ܐܰܐܓܣܘ 4< 
ايوق وك ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܕܰܦ݂ܪܳܐ܆ ܒܥܰܘ قب ܐܰܠܳܗܳܐ 
ܕܰܢܛܰܚܶܒ ܠܗܽܘܢ ܕܽܘܟܬܐ ܠܒܘܐ ان وعسه ܘܬܰܠܰܟܘ 
ܒܐܘ حم صاصرب . ܘܟܽܠ ܝ ܕ݁ܰܡܫܳܡܠܝܝܢ ܗ 
ܡܰܪܡܺܝܬܳܐ ܕܡܰܙܡܺܝܘܪ̈ܶܐ܆ ܒܳܢܶܝܝܢ ܗܘܰܘ اكه كاقًا ܠܐܺܝܩܳܪܳܐ 
ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݂ܺܝܫܬ݂ܳܐ ܘܰܠܢܝ̈ܫܐ ܕܒܶܝܬ ܨܠܽܘܬܳܐ. ܣܳܡܘ وب 
1 خدج يمحت . عاش | ` ܘܰܐܚ ܪܺܬ݁ܳܐ جاهه. 
ܘܰܒܪܰܡܫܳܐ ܡܛܰܘ ܠܚܰܪܒܬܳܐ. ܫ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܢܝ جز 
ܨܰܠܡ̈ܝܐ: ܕܗܽܘܝܚܳܐ ܠܒܒ كك لين ܩܰܪܬܡܺܝܝܢ. هزه 
1 (ܡܥܣܪܐ وشم ܡܰܙܡܽܘܪܶܐ) ܐܶܬܕܰܒܪ صزمًا حروم, 
ܘܰܠܟܠܗ ܡܽܘܒܳܟܶܗ. ܘܰܒܢܰܘ ܒܶܝܬ ܨܠܽܘܬܳܐ ܐ ܐ̱ܚܪܵܢܳܐ. 

ܘܰܥܒܰܪܘ ܒܚܰܪܒܬ݂ܳܐ ܠܡܰܕ݂ܢܚܳܐ 57 محا ܟܺܐܦܐ. ܘܬܰܡܢ 
ܟܠܡ لم ܠܡܠܐ ܡܛܥܝܘ̈ܕܐ ܘܐܝܐ ܗܘܐ ܒܠܒܗܘܢ وإمخال 
ܕ݁ܰܡܫܰܠܡܺܝܢ ܡܰܙܡܘܪ̈ܐ ܬܰܡܳܢ ܢܶܒܢܽܘܢ كبحلا 606 كه 
ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܪܫܰܡܘ حكن ܪܰܡܫܳܐ احم ܟܳܐܦ݂ܚܺܢ ܢܝܫܐ ܕܒܝܬ 
ܨܠܽܘܬ݁ܳܐ هت ܚܬܡܘ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܘܬܝܡܘ ܡܢ ܠܐܘܬܿܐ 


1 


ܕܽܐܘܪܝܳܐ د ܰܕܡܟ݁ܰܘܐ كاك 1 1 
ܫܶܡܥܽܘܢ ݁ܬ ܕ ܳܐ ܐܶܡܰܪ 
ܠܗ܆ ܠ . ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܫܶܡܥܳܽܘܢ 
ܡܗܰܘܢܳܐܺܝܬ݂ ܦܰܢܺܝ. . ܡܽܘܢ م ܐܶܡܰܪ ܠܗ صلاها. 
| ܠ 6< ܢܪܡܐ ܫܶܬ݂ܶܐܣܳܐ ܕܥܽܘܡܪܐ. 1 ܠܽܘܩܕܰܡ ܙܕܩ 
ܕܡܢ 1 ܕ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܢܫܰܪܵܐ. . ܘܩܡ ܡܪܝ ܫܶܡܥܽܳܘܢ < 
ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟܳܐ < 3{ ܘܚܰܘܝܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ حاهَا حأ ܒܝܬܐ 
133 ܘܶܐܡܺ ܝܪ ܠܗ܆ ܗܳܪܒ݁ܳܐ ܢܰܗܘܶܐ :| 1 
ܘܰܗܦܰܟܚܘ ܠܰܦܢܺܚܬ݁ܳܐ ܓܰܪܒܝܳܝܬܳܐ. ܘܗܰܠܶܟܚܘ ܠܰܦܢَܺܚܬܳܐ 
ܳܐ 
20050 مار ارت | كفتك 5 }` 
| ܘܰܡܫܰܚܘ ܬ݁ܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܫܽܘܚܬ݁ܳܐ ومسا ܠܡܰܕ݂ܢܚܳܐ 
` ܘܰܠܡܰܥܪܒܳܐ ܢ ܘܶܐܬ݁ܕܰܡܰܪ ܡܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ 
ܡܶܢ ܪܪܘܺܝܚܽܘܬ݁ܳܐ ܗܺܝ. ܘܶܐܬܚܰܫܰܝܒܥ ܒ݁ܢܰܦ݁ܫܶܗ ول 1 93( 
كدي ܐܢܫܢ ܡܰܠ 59 )0 ܝܟ ܗܳܕܶܐ. كمه 0 | 
ܡܶܕܳܡ ܕܶܐܬ݁ܪܰܥܺܝ ` ܘܶܐܡܰܝܪ ® ٠‏ ܐܰܝܟ݁ ܕܡܿܝܢ ܦܰܪܕܽܘܦܺܐ 


ܕܪܰܒܶܗ܆ ܒܶܪܝ. ܠܐ ܬܶܬܚܰܫܰܒ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܟܶܢܫ̈ܶܐ ܣܓܝܐܐ 
حبةزحا ܢܶܬ݂ܟ݁ܰܢܫܽܘܢ. ܘܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ححّدصرا ܗܳܢܳܐ ܐ توما 
5 3 حدتحا ܘܣܥ :ܪ̈ܝ أرصما (ܗܳܝ ܕܳܐܦ 
الح تخ يو كت 36542 3346 :11 
ܶܢ أوخحصااي يكت ܐܢܫܐ¿ مقا فهره متارية أ ساة .اا 
لاله لوك رح راك برقم بو ل ` 
هرا ܕܢܶܒܢܐ ܠܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ܆ ܢܣܰܝܒ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܟܺܐܦܿܳܐ ܪܰܒܬܳܐ 


¶ 


ܕ݁ܰܦ݂ܠܺܝܚܳܐ ܠܦܣܘ̈ܠܐ ܡܶܢ ܙܰܒܢ̈ܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ ܘܰܬܠܳܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ 
ܐܰܪܥܳܐ | ܐܰܝܟ݂ ܡܰܘܫܚܰܬ ܐܰܡܐ (ܐܰܝܟ ܙܰܪܬܳܐ ܘܝܰܬܝܪ) ܘܫܰܒܩܳܗ̇ ܒܳܐܐܰܪ 
ܘܶܐܡ ܪ . ܒܐ ܨ ܚܝܝܠ د ܘܥ ܘܕ݁ܪܳܢܳܐ ܠܰܠܳܗܳܝܶܐ܆ ܗܰܘ 
ܕܰܬܐܠܗ̇ ܠܟܰܐܦܺܐ ܗܳܕ݂ܳܐ ܒܳܐ; ܪ ܗܘ ܡ ܠܗܳܕ݂ܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ. 
56ح 52 ܘܡܿܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ لامكا اماه هن ܗܘܳܐ 
ܛܒܢ ܡܪܝ ܫܡܽܘܐܝܠ. ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܐܶܬܥܰܠܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. 
و ا ܫܶܡܥܽܘܢ. . ܘܠܐ 58 ܒܰܗ ܒܗܰܘ ܕ݁ܡܰܠܐܟܳܐ بهة[. 
ܐܦܠܐ ܡܪܝ ܫܡܽܘܐܝܠ ܐܰܪܓܶܫ د حلب يندا وكم مم 
ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ܂ ܐ ܗܳܠܶܝܢ أن ܗܘܳܐ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬܶܗ܂ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܆ صما 
¥ 5:6 د 3 3 ݁ܕ ܝܡܘ 
اكت ܘܰܡܕܰܒܰܪ حدّصاه ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܺܝ ܨ( 
ܒܪ̈ܰܚܡܰܝ ܟ ܣܓܝܐܐ 58 ندم ܕܗܳܐ متب ع 
ܒܗܰܝܡܳܢܳܚܘܬ݁ܳܐ ܘܦܰܢܳܐ ܫܶܐܠܳܝܬܗܽܘܢ = خخ ܓ 
ܕ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ܂ ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܿܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ݂ ܘܰܡܪܰܚܦܢ. ܟ ܐܓ ܝܰܡܺܝܢܟ݁ 
2 ܕ .وأ ألا رحا ܗܰܕ݂ܳܐ ܣܝ[ ܠܫܐ 
ܕ݂ܡܶܢܳܟ݂. ܘܫܰܘܙܶܒ݂ ܠܰܝܢ قب ماخا ܕܣܳܛܳܢܐ ܘܡܶܢ ܚܽܘܫ̈ܒܶܐ 
ܥܶܠܡܰܢܝ̈ܶܐ. 5-7 كم ܒܙܰܒ݁ܽܘܬܳܐ ونهو| هتئيه ܒ 
ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܝܰ̈ܡܳܬ݂ܳܐ وسكا ܡܳܪܳܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܠܡܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ. 
ܘܟܰܕ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܗ ܒ ܠܘܳܬܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܗ ± § 
يفده 1 كنس ܐ . ܕܰܢܫܰܡܝܠܐ ܒܶܢܝܳܢܳܐ 
ܘܰܢܟܰܢܳܫ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܪܰܡܫܳܐ ܫܰܬܶܐܣܢܰܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ 
5 حي لآب ܒܗܳܢܳܐ ܠܠܝܳܐ. ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ ܐܰܪܡܺܝܢܰܢ ܘܰܬܠܳܬ 
رمز ܒܰܬܠܰܬ ܕܽܘܟܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܣܳܡܢܰܝܢ ܘܺܝܕ݂ܰܥ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܚ ܙܳܬ݂ܳܐ ܗܝ 


43 


÷ «= © 


ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ. ܘܡܶܠܽܘܗܺܝ ܗ ܣܪ̈ܝܩܢ. . ܐܶܠܳܐ هد ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ حزت 
ܗܳܟ݂ܰܢ ܗܝ ܐܶܠܳܐ ܩܽܘܡ 6 < ܐܒ[ قصب ܒܠܕ݂ܳܢ 0 


ܘܶܐܙܰܠܘ ܘܶܐܫܟ݁ܰܚܘ ܠܟܺܐܦܳܐ ܕܬܰܠܝܳܐ ܒܳܬܐܰܪ ܘܰܠܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܟܺܐܦܿ̈ܶܐ 
̈ܝ ܕܰܢܝܳܬܳܐ اا دح 5 ܐܳܢܶܝܢ هحا ܚܕܝ شه اا 1 
ܘܩܳܿܡܘ ܗܚ[ 1405 135 حمطا طحم ا 6 ܐܪ̈ܐܐ 
ܠ :ܐ| ܩܰܕܡܺܝܬܐ ܕ݁ܰܐܡܰܠܶܟ݂ ܐܰܪܩܰܐܕܝܘܣ 
صححا ܕ݁ܪ̈ܰܗ݀ܘܡܳܝܶܐ܆ ܕܗܝ ܐ ܫܢܰܬ ا ااا 1 
ܘܰܫܒ ܝܥ ܕܡ̇ܚܪܰܢ. 50-03 ܕܰܦܠܰܒܝܰܐܝ ܘܣ مص د 
ܕܰܐܢܛܳܝܽܘܟܺܝܰܐ. ܘܳܐ ܒܒ݂ܰܢܝܳܢܳܐ فرصتم حمخا ا 
ܒܕ݂ܽܘܟܬ݂ܳܐ ܕܟ݂ܺܐܦܿܳܐ ܕܣܳܡܘ ܟܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܘܡܳܪܝ ܫܶܡܥܳܘܢ ܘܰܪܫܰܡܘ 
ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܳܐ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܐ. ١‏ 0 0 د 101 
ܨ | ܘܰܒܢܽܘ 311 ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܬ݁ܪܰܝܳܢܳܐ لاقم ܡܰܥܪܒ ܒܐ ܘܰܠܓ݂ܰܪܒܝܳܐ 
ܡܶܢܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ` ݈ܚܪܺܢܳܐ شل ܐ{ ܘܡܬܩܖܺܐ نا 
ܕܦܶܣܩܺܝܢ܆ ܘܳܐܦ مره ܣܰܓܺܝ. ܘܶܐܬܟ݂ܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬܗܘܢ ܕܝܰܪܰܝܶܐ 
ܣܰܓܰܝܶܐܐ 37 مَوَحُثا ܘܥܰܒܕ݂ܰܝ 3 1 ܕܗܳܽܘܝܢ 00 
ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܙܥܽܘܪ ܗܰܘ ܦܽܘܡܳܐ ܕܢܶܬ݂ܢܶܐ ± + 
ܘܠܳܐ ܨ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܡܥܰܠܝܽܘܬ ܕܽܘܒܳܪܪܰܝܗܽܘܢ 
ܕ݁ܰܒ݁ܗܽܘܢ 7 الول ܗܳܐ وحمو ع ܡܶܢܗܽܘܢ. 
ܘܟܰܕ݂ ܢ ܕܺܝܪܺܝܶܐ ܚܦܰܪܘ ܓܽܘܒܳܐ ܗܰܘ ܕܰܬܠܳܬܳܐ كا 
ܕܘܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܶܡܚܝܫ . ܘܐܘܪܟܝܗ ܐܰܪܒܥܺܝܝܢ ܐܰܡܝ̈ܝܢ. 
كاه _ ܘܫܶܬ݂ ْ ܘܰܥܒܺܝܕ݂ܘ ܠܶܗ ܐܰܓܘ̈ܓܐ سد 
- ܕܰܒ݁ܗܽܘܢ ܢܺܐܬ݁ܽܘܢ ܡܢ 1 ܕܣܳܦܩܺܝܢ ܺܡܘ 
ܠܣܳܥܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ݂ ܡܰܛܺܝܘ حقو ܕܥܽܘܡܪܳܐ ]1 


183 5 


كدق ܘܐܪܦܰܐܕܝܘܣ 8 ܬܽܐܘܕܳܘܣܝܽܘܣ ܕܒܐ ܫܺܕ݂ܰܪܰܘ 
ܕܰܗܒܳܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܠܐܝ ܪܽܘܰܡܰܠܺܝܳܘܘܣ ܪܰܒܕ ܡܗܰܝܡܢܐ. هكم 
ܡܰܛܺܝ ܠܕ݂ܽܘܟܬ݁ܳ ذا ܒܢܳܐ ܐܰܙܿܳܐ ܪܰܒܿܳܐ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܬ ܕܗܰܝܟܝܳܐ 
ܕܡܵܪܝ كم يي ܘܰܚܦܰܪܘ الوب ܓܽܘܒܵܐ ܨ ܘܥܰܡܺܝ̈ܩܶܐ 
ܠܒܐ ܘܰܒ݂ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ ܕܝ̈ܝܒܐܐ. ܘܰܒܢܽܘ ܬܽܘܒ ܩܽܘܒ݁ܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ 
ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܕܗܰܝܟܠܐ. ܘܕ݁ܰܐܙܓܿܳܐ ذخا. ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ 
ܐܰܪ̈ܒ݁ܥܳܐ متا ܕܫܿܡܠܝܘ ܟ݂ܽܠ ܫܢܐ ܒܰܫܢܵܐ. . ܡܫܰܕ݂ܪܺܝܢ ܗܘܰܘ 
ܥܘܪ )| ܠܐܺܝܩܳܢ ;ܐ ܕܕ݂ܽܘܟ݂ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ܆ ܘܡܶܬ݂ܬ݁ܰܘܩܰܢ ܢ ܒ ܝ 
ܠܬ݂ܰܪܣܺܝܬܳܐ واشا ܘܰܠܡܶܫܚܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܠܩܶܪ̈ܺܝܘܢܶܐ. ܘܟܽܠܳܗ̇ 
ܣܬ وصرحسًا ااه 8 ܗܶܢܽܘܢ ܡ 

هس ܗܘܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܫܡ ܘܐ ܐܝܠ ܒܠܒܗ َه ا ܒܝܬܐ 
ܒܒܶܢܝܳܢܐ ܗܳܢܳܐ وخا ܘܰܐܰܠܗܳܝܳܐ܆ ܕܒܶܛܠܺܝܬ ܡܶܢܶܝܗ ܕܶܚܠܬܳܐ 
ܣܪܺܝܩ ܬܐ وخبه ܡܶܫܬܰܡܫܳܳܐ ܗ݇ܘܳܐ ܘ̈ܫܶܠܬܐ ܚܠܟܝܗ 
ܬܶܫܒ݁ܽܘܚܬܳܐ بهم ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ. 

ܒܐ ܝ ܘܠܥ ܘܘܗܝ ܟܘ ܠܢ ܐܒܝܬ 
0 ستل ܟ݁ܬ݂ܰܝܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܝ يذ ܟ݁ܰܐܦ݂ܳܐ رادا ܗܘܬ 

ܢܐܝܒܬܐ ܗܘ ܕܨܰܠܡ̈ܝܐ܆ ܕܶܓ݁ܶܢܙܘ عله ܘܰܒܥܰܝܘ 
ܕܢܶܛ݂ܢܽܘܢܳܝܗ ܝ ` = ܫܡܘܐܝܠ ܕܥܰܒܕܳܗ̇ ܠܗܳܕ݂ܶܐ حدما 
ܕ݁ܽܐܘܪܪܚܳܐ ܠܓܒܪܬܐ. < هما ܥܡܰܪ ܒܬܽܐܘܕܘܪܳܐ حرا 
ܐܰܪܩܰܐܕܟܽܘܣ ܡܰܠܩܳܳܐ ܝ ܟܬܐ 8( 0575 ܥܒ ܘܐܠ 

ܫܡܽܘܐܝܠ اا ܘܢܰܣܥܪܰܢܝ. ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܟܰܐ. 
ܫܰܕ݂ܰܪ ܒܳܝܬܰܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ. . ܘܡܶܝܢ ܕܰܡܛܺܰܚܘ ܐܺܝܙܓܰܝܕ̈ܶܐ ܨܶܐܕ݂ܰܘܗ̱ܝ܆ 
ܒ يسنن ܥܰܝܠ ܐܝܪܘܐ ܕܽܐܘܪܚܳܝ ܐ܆ ܘܥܰܝܠ 


] + ( 


2 وب 3 هخم 33 مم ܗܘ ܘܰܬܠܬ݁ܐ 
ܐܝܡܰܡܝܢ ܘܬܠܠܒܬܐ ܠܝܰܠܘܽܢ نمز ازارخضة: 5 دجن 
ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܩܰܕܝܫܐ ܓܰܒܪܳܐ ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܿܺܐܝܕ݁ܶܗ ܣܰܩܪܳܐ 
ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܒܿܗܿ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܬ ܫܡܟ 5 ܘܕ݂݇ܐܪ (ؤخحصاا 
ܒ ܐ ܥ ܝܐܐ صر ܐ݈ܢܳܐ ܐܘ ܣܳܐܢܶܗ 


ܕܓܶܢܣܳܢ ܠܝܬ ܠܟ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ 2 ܨ ܕܬܥܡܿܪ ܒܗܳܕ݂ܶܐ 


® [70 <> 


ܛܠܝܬܐ ܐܦܠܐ ܦܠܐ ܕܬܶܣܪܽܘܚ ܒܳܗܿ .2 . ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ قمر ܛܽܘܒܳܢܳܐ 


‫ 


` ܗ و سود كدر ܬܳܬܶܐ ܐܝܙ مرج 


ܡ 


ܳܐܬܽܘ܂ . ܗܒܘܢ ܕܝܢ ܫܰܩܠܝ ܘܗ̇ ܠܰܐܓ݁ܰܝܪܬ݁ܳܐ܂ ܘܶܐܐܠܘ. ܘܥܰܕ݂ܠܳܐ 
ܢܶܡܛܽܘܢ ܚܬܐ 3 ܠ ܪܬ( ܚܶܐܘܳܐ $ 01 ܘܗܘ ܩܰܕܝܫܳܐ ܠܠ 


݀ 2 ̈ܝ ܀ ܗ« 3 :3 264 ܨ ܪ 2 
ܐܝܬܘܗܝ ܥܡܗܘܢ. موجها لزت ܐܚܕ݂ܰܘ̈ܗ݈ܝ ܠܬ( ܐܦܘ̈ܗ̱ܝ 
7 ܗ 
ܘܰܝ̈ܶܫܰܫܳܬܐ݂ 44 ل ا ال ܗܘܐ ܠ اذك 


ܐ( > هه رك عند كاه ܕܡܶܬܕܰܚܘܢܳܐ܆ ܠܥ 
سها ܕܥܰܝܢܶܗ. . وف مكنة !أ 1 شم 5فخم 1 
16 ܘܰܚܙܐ ܒܚܶܠܡܳܐ܆ : ܕ݁ܰܢܦ݁ܰܠ_ ا 9 ]| ܕܠܝܬ 
حبة 3 ܗ ;ܐ ܘܟܰܕ݂ اه حرا .1 ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ. 28 ܘܰܚܙܐ 
حت ܡܶܢ ܦܘܡܗܿ ]| 8 ܝܟ ܫܶܡܫܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ 
بسب كم ܚܙܝܗ̱ܝ ܠܣܳܒܐ. © ܠ م 

ܐܠܝ لخدا ܣ ` ܨܣ + 
01 قمر ܘܡܶܬܒܰܫܰܦ ܗܘܳܐ كله ܘܰܐܡܺܝܪ ܐ 
2300 ميكل :3 5ه ܕ݁ܶܝܢ ܦܰܢܝ كه رأنا 
زا ܥ ܐ ܐܗ ܡܿܛܠ < 000 هكم 
ܫܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܙܥܶܩ ܘܶܐܡܰܪ܆ ولوك ܕܶܐܬܒܰܪܟܶܬ ܡܶܢ 


1:61 


3 9܀ ` 


ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܟ. ܫܪ ܗܘ ܡܡܰܠܠ ܒܫܶܢܬ݂ܶܗ للكت ܘܗܳܐ حم 
ܒܪܶܗ 9 ܗܝ ܕܶܐܫܬܰܕ݂ܪܰܬ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ܆ ܘܰܫܰܩܰܠ ܡܰܠܟܳܐ 
173 ܘܢܰܫܩܳܗ̇ ܘܣܳܡܳܗ̇ ܥܰܠ ܥܰܝܢܶܗ ܘܶܐܬܐܣܝܰܬ ةلاحك 
كر | ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܕ݂ܠܳܐ ܦܬܚܝܒܗ ܢܰܣܒ݂ܶܗ̈ ܥܰܡܶܗ :2ه 
ܠܘܳܬ ܒܰܪܬܶܗ ܘܶܐܫܟ݁ܚܳܗ̇ رضحم ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܒܦܽܘܡܳܗ̇ ܘܳܐܡܪܳܐ܆ 
ܕܡܵܐ ܠܺܝ ܘܠܟ ܫܗ ܐܝܠ 3د ا ܘܡܶܚܕܳܐ ܦܬܰܚ 
ليا ܘܰܩܪܳܗ̇ ܘܒܰܪ ܫܳܥܬ݁ܶܗ بكم ܡܶܢܳܗܿ ܫܺܐܕܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ 
05 كا ܫܒܺܝܪ 18 دار ܘܶܐܡܰܪ܆ ܐܘܗ ܡܿܢܟ معدا ܝ :1 
ܒܳܐ ܡܰܝܪܰܘܕ݂ܳܐ. ܡܰܟ݁ܰܝܒܳܶܗ ܟ ܙܟܳܬܰܝܝ. ܘܡܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥ ܘ 
ܫܰܒ݂ܰܚܘ ܠܳܐܠܳܗܰܐ. 
هكم بكقفص ܫܐ ܕܳܐ܆ ܐܶܙܶܠܘ ܗܘ ܘܚܰܒܪ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܥܰܠܘ 
كنف )| ܒ ܘܠܝ ”ܠ ܐܰܚ̈ܶܐ ܟܰܕ݂ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ 
ܕܩܽܘܪܳܒܿܳܬ ܰܕ ܩܰܕ݂ܺܝܫܳܐ ܩܳܝܨܶܐ ܠܽܐܘܟ݁ܰܪܣܛܺܝܰܐ ܘܰܡܫܰܘܬ݁ܶܦ݂ ܠܐܰܚ̈ܶܐ. 
ܠܠ عَرّمرًا كمانا حمكا ة صر ܠܗܽܘܢ܆ 1 
ܒܠ ܡܶܛܽܠ ܒ ܘ ܗܝ ܕܣܳܛܳܢܳܝܐ. ܒܕܡܒ 
ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܫܺܐ ܕܐ ܗ ارخا 5 ܘܶܐܡܰܪ. ܠܺܝܬ ححه ` 
ܫܽܘܠܛܢܐ ܕܬ݁ܰܗܪܽܘܢ لإثى ܒܰܬܚܘܡܝ̈ܗ̇ ܕܕ݂ܰܚܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܠܳܐ 
ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܠܳܐ ܕ݁ܰܒܥܺܝܪܳܐ ܘܡܶܚܕܳܐ ܐܶܬܒ݂ܰܕ݁ܰܪܰܘ ܘ ܘܶܐܬ݁ܛܰܠܰܩܘ (407مر). 
ܘܒܳܬ݂ܰܪ ܗܳܙܶܐ܂ ܒܫܰܢ݈ܬܳܐ ܡܺܝܬ ܡܰܠܟܒܳܐ ܐܰܪܩܰܕ݂ܚܝܽܘܣ ܘܰܢܦܰܠ 
ܡܰܘܬ݁ܳܢܳܐ ܒܰܢܝܳܚܬ݁ܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ (݂ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ̇ ܚܰܐܚ) ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܒّܳܬ݂ܶܐ 
ܣܰܓܺܝܶܐܐ ܐܰܣܬܰܦܰܩܘ ܡܿܢ ܡܰܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܪ̈ܰܒܿܢܶܐ ܕ݁ܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ 
81 رمم ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܡܿܪܝ ܫܡܽܘܐܝܠ ܘܐܰܦܺܝܣܽܘܗ݈ܝ 2 حصب: 
ܕܢܶܟܬܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܡܰܘܬ݁ܳܢܳܐ. ܘܗܘ ܦܳܠܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܩܺܝܡ ܕܠܳܐ 


ܬܘܗܳܝܳܐ ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܥܰܡܶܗ ܠܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܠܚܰܡܫܳܐ ܐܰܚ̈ܶܐ 
ܐܚܐ : هكم ܡܰܛܺܝܘ ܦܝ( ܥܠܘ كال ܘܰܥܒܿܺܝܕ݂ܘ 
ܨܠܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܘܰܒܢܰܘ ܒܶܝܬ ܨܠܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܥܚܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ 
ܘܫܰܪܰܝܘ ܒ݁ܟ݁ܶܝܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ | }ܨ 1 ححا حم 
1 ܕ݁ܰܢܒܰܛܶܠ 1 ܩܰܫܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܫܪܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 
ܘܰܥܢܳܝܝܗ̱ܝ ܐܰܠܝܗܳܐ 5ه صلا ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܒܰܛܠܶܝܗ ܠܡܰܝܘܬܐ 
ܡܶܢܗܽܘܢ. 2 ( 05 3 ܟܽܠܗܽܘܢ 3 ` ܩܪܝܬܐ ܘܰܒܢܰܘ 
ܒܕ݂ܽܘܟܰܬ݂ | ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܳܪܶܐ م :ܪ | ܥܓ 
حملت ܥܺܕܬ݁ܳܐ ݀ܬ[ ܘܫܡ ܗܘܗ 34 ܕܡܪܝ ܫܰܠܠܶܘܐܠ. 
ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܨܠܽܘܬܳܗ ܐ ܐܶܬܟ݂ܠܺܝ 00 

܇ | ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܗ ܕܬܽܐܘ݂ܰܘܣܝܽܘܣ 37 ܘ ;| 

ܫ ܕܰܪ ܫܰܕ݂ܰܪ ܕܰܗܒܳܐ خم ܥܰܒܕ݂ܰܘ̈ܗ̱ܝ 54 ܠܠܘܬܝܬܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܘܰܒܢܽܘ 
ܠܒܶܝܬ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ شد ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ. ܘܥܺܕ݂ܬܳܐ ܕܝܳܠܕ݁ܰܬ 
ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܒܶܝܬ ܣܳܗ̈ܕ݂ܶܐ ܥܦܝܦܐ ܥܰܠ ييه حرا ܡܶܢ 
ركنا 8 ا ܕ݁ܰܩܛܺܝܪܺܝܢ܂ - 1 ܦܣܝ̈ܠܬܐ ܘܐܶܬ݁ܩܶܢܝܘ 
ا 1 6 1 ا ل 1 ا )ܬ( ܐܚܪ 
ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ خذا بعل | ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ حدما 
هوم[ ܒܢܘ 1 ܠܐܪܒܠܝܝܢ ܣ ܗ̈ܕ݂ܶܐ ܕܣܶܒܰܣܛܺܝܰܐ܆ هزؤه 
ܒܓܰܘ حت ܒܰܢܝ̈ܢܶܐ وا 11 ܕܰܒܳܬܘ ܘܗܰܕ݁ܰܪܘ ܐܶܒ݁ܽܘܢ 
دنا صخا ܢ ܓܢܣ. 

ܘܬܳܐܘܳܕ݂ܘܪܰܐ 1.3 صححا. : ܐܰܝܟ݂ ܕܰܠܥܽܘܗܕܳ ܢܳܐ ܕܰܐܣܚܽܘܬܳܗ 
ܚܰܪܳܐ :3 !| ܚܕܳܐ ܐ| 2< 15351 1 


جر 


ܕ݁ܪܰܘܡܳܗ̇ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫ أصت. ܘܐܘܪܒܳܗ̇ 5هؤمة ܗܳܒܳܘܬ 
ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܡܫ ܐܵܡܝ̈ܢ. 

ܘܒܶܗ حاحنًا ܥܢܳܐ܆ كر ܐܰܪܓܫ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܫܡܽܘܐܝܠ 
ܒܡܽܘܢܳܥܳܐ ܕܩܶܕܶܗ܆ : أيه ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ ܕܰܝܪܐ ܪܝ ܫܶܡܠܘ ܢ ܒܰܪ 


ܺܝܫܳܢܐ الجر ܘܰܫܟܶܒ ܒܡܳܪܝܳܐ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܛܒܬܵܐ. _ 
ككدوته ܒܳܝܗܢܶܐ حدم ܘܥܰܡܳܐ 6 ܪ 


ܐܒܝܠܝܢ ܗܗܰܘ ܥܰܠ ܝ 1 ܘܩܰܒܪܘܗ̱ܝ حامهُزا ܕ هذا 
~ < « @ ܘܰܐܩܺܝܡܣܘ ܥܠܽܘܗ̱ܝ ܨܠܘܬܳܐ حححا $ ܝܰܘܡܺܝܵܢ. 
ܕܠܶܗ ܠܡܰܪܝܳܐ ܕ݁ܚܽܘܝܶܗ ܚܠܺܝܨܳܐ 1 ܕܰܡܝܰܬ݂ܪܽܘܬ݂ܳ 3 
ܘܺܐܝܩܳܪܐ. حكب صكثلا كا ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܠܽܘܕ݂ܪܳܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗ 
ܐܡܝܢ ْ 


® ” و 
ܦ݁ܣܽܘܩܳܐ ܬ݁ܠܺܝܬܝܳܐ 
ܬ„ ? 4 
ܣܺܝܩܰܘ̈ܡܳܐ وحرما ܝܰܕܰܥܬܗܶܝܢ 


2 ܗ݈ܘܳܐ هحما ܕܦܰܪ̈ܣܳܝܶܐ ܘܣܳܗܕ݁ܽܘܬܶܗ ܕܡܵܪܝ ܐܘ 
ܐܰܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܕ݂ܰܘܪܳܐ. 

3 < حيط = 6 “مك م > تسسا ; 

ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܝܕܡ܆ ܝܰܗܒ ربكب ܠܦܪ̈ܣܳܝܶܐ 3 
13 ܪܰܡܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܨ حت 96335 
ܠܪܰܗܘܡܳܝܶܐ ܡܰܪ̈ܝܗܿ. 

2 ܐܰܡܠܶܟ݂ ܬ݁ܰܐܘܳܕ݂ܳܘ̈ܣܬ݁ܺܝܳܘܣ ܚ ܘܶܐܬܒܰܢܬ݁ ܬ 
مه تبه وه مف وأذاب 

6 ܡ: 9 ' ': ` ܓܥ 530[ ;93 ` 
ܘܶܐܫܬܰܠܡܰܝܬ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܗܽܘܢ تحن ܣܽܘܪܺܝܰܐ ܠܙܰܒܢܳܐ حثم 
:| ܕܪܘܦܝܢܢ ܐ 8934 1 9 
> 

5 ܡ̄: ܐܡܠܟ ܐܪܩܰܐܕ݂ܝܳܘܣ مي ܫܢܝ̈ܝܢ ܘܰܥܢܰܕ݂ ܒܰܫܢܰܬ݂ 
98 ܘܡ . 

0 ܡ̄: ܐܰܡܠܶܟ݂ ܝܰܙܕܰܓܪܕ ܒܰܪ ܫܳܒܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܦܰܪ̈ܣܳܝܶܐ ܟܐ 
ܫܢܝ̈ܢ ܘܰܥܢܰܕ هكد 421م. 

8ܡ̄: ܐܰܡܠܶܟ݂ ܬܳܐܘܳܕܰܘܣܝܽܘܣ ܙܥܽܘܪܳܐ ست ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܥܢܰܕ݂ 
هدج 450مر. 


9ܡ̄: ܒܝܽܘܡ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܒܟܶܣܶܗ ܕܐܚܪ ܥܢܰܕ݂ ܡܳܪܝ 
ܫܡܽܘܐܝܠ . ܘܩܳܡ ܒܪܽܘܟܬ݂ܶܗ ܡܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ. 

1 ܡ : ܐܶܬܒܰܢܫܰܬ݂ ܒ لك ܒ݁ܰܐܦ݂ܶܣܳܘܣ . 
ܒܫ ܡܰܝܬ 18:6 ܪܢ ܡܠܟ ܦܪ̈ܣܳܝܶܐ܆ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܒܝ = 
حزه ܝܰܐܕܰܓܪܕ مت ܫܢܵܝ̈ܢ. 


ܦ݁ܰܣܽܘܩܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ 

ܬ݁ܶܫܥܺܝܬ݂ܶܗ ܕܡܵܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܩܰܪܛܡܺܝܢܝܳܐ 
ܐܰܝܟܿܳܐ 1 ܘܡܵܢ ܨ ܨܟܠ ܘܰܣܛܰܪ܆ ܓܝ ܒܰܕ݂ܽܘ 
ܐܶܡܰܪܢܰܢ. ܘܟܰܕ݂ ܢܩܶܦ كله ܡܝ ܥܐܥ 50 ` _ 

ܒܝܽܘܠܦܿܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܙܰܐܦܳܐ. ܘܡܶܢ ܝܽܘܡ ܠܝܡ هه 
ܘܡܰܬܓܰܢ̱ܒܰܪ ܗ݈ܘܳܐ << ܩܪܖ̈ܒܰܘܗ݈ܝ ܕܐܟܠܩܪ دحعنرا. 5355 9 
5 ܒܗܰܘܢܰܗ ܆ 5 1:3 ولا ܢܶܬ݂ܪܺܦ݁ܶܐ ܡܢ 3 
_- 45 ܐ ܕܢܶܬ݂ܢܶܐ ܥܰܠ زوه ܰܘ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗ مه 2 
ܕܬܶܫܡܶܫܬܶܗ܆ ܥܰܠ ححتبه ܨܣ ܚܰܫܶܗ مه 3 
ܕܡܵܪ̈ܕܝܢ ܨ ` 9 ܨ( ܕܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܩܳܐܶܡ ܡ مه 
معمدر ܒܽܘܪ̈ܟܰܘܗܝ اما وولا ܫܶܠܘܳܐْ ܘܐܥܠܶܠ :1 _ ܗܳܝ 
:1 | مه 335 ` ܝ ܕܥܳܠܒܳܐ ܠܟܝܳܢܐ. :> 
ܕܫܝ ܣܘܐ © ܡܫܰܝܰܢܬ݂ܳܐ .ܘܰܢ ܙܺܝ݁ܪܽܘܬ݂ܳܗ ܨܶܠܳܐ ܒ( ݇ܐ | 
2< لعشت 1ت # تن لك 55 3( لا 
ܡܶܫ̈ܬܰܡܳܠܳܢܽܘܬ݂ܵܗ̇ ܙܰܠܘܳܐ وخه. ܘܒ݁ܶܝܠ 5 06 
ܕܡܰܠܦܳܢܶܗ. ܥܰܠ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܟܽܠܢܳܫ. ܘܥܰܠ 
ܨܣ )0 ܕܥܰܠ ܣܢܝ̈ܩܶܐ = ܘܚܰܣܝܢܺܰܝ ܨ ` 
ܘܥܰܠ 01 ܘܪܰܟܚܽܘܬܶܗ. ܘܠ _ ܪܽܘܚܳܢܳܝܶܐ 
ܘܥܰܠ ܡܝܰܬ݂ܪܽܘܬܶܗ ܘܛܳܒܽܘܬ݂ܳܗ ܘܥܰܠ ܟ݀ܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪܳܢܰܘܗ݈ܝ 


كيد كد 13:27 0 5 ܗܒ݁ܽܘܢ .الى ܒ݁ܗܽܘܢ 
ܫܠ كت هاا هما ܕܰܗܘ̈ܰܝ خدج ܐܺܝܕ݁ܰܘ̈ܗ݈ܝ ܘܐܰܝܟܰܝܢ 
هونا ܗܘܐ 1 1 ܥܶܠܶܬ ܒܗ ܝ كملا 15 
لحي سح تا 9 0 431 51 5 1432 و 
ܐܶܬ݂ܦܰܣܰܰܣ ܒܓܽܘܚܟܳܝܐ ܕܰܡܪܺܝܡܺܝܘܬ ܩܺܝܠܐ. ܐܶܠܳܐ قم شلا هذل 
ܡܰܦܕ݂ܰܚ مح ܘܡܒܣܙ . . ܠܳܐ أله ܚܪܡܐ حقدتّهه 
ܐܢܫ ܣܳܟ. . أحلا 4 ܓܚ اتش ܒܡܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 4 ىف ܒܺܐܝܕܳܐ 
ܕܗܝ. ألا ܐܰܫܪܺܝܢܝ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܗܳܒܰܢ ܘܗܳܟ݂ܰܝܢ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗܿ ܨܒܿܽܘܬܳܐ. 
ܘܠܳܐ ܐܰܟ݂ܫܶܠ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܰܚ̈ܶܐ حشر ܡܶܢ ܙܢܝ̈ܢ. ܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕܫܳܡܰܥ 
ܗ݈ܘܳܐ ع 13 ܐܘ ٠‏ ܒܳܽܘܨܳܪܳܐ كهة| 9 حم حا 
ܘܰܓܕܰܫ ܐܢܫ ܡܶܢܗܽܘܢ. . آله ̄ܝ ܠ ܠܒܒ كه 
ܘܳܐܡܺܪ܆ ܡ ܒܶܪܝ. ܬܳܐ ܢܶܬ݂ܟܰܫܰܦ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܠܳܦ حم 
ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ وى ܐܶܢܳܐ هكناه. كم لا ܡܰܪܓܶܫ ܠܐܢܰܫ إسامب. 
ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢ ححر ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܟܰܪܳܟ݂ ܗܘܳܐ ܘܥܳܒܰܪ هه ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 
ܐ݇ܚܵܐ. ܘܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠ - ممع ܶܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܳܒܺܣ ܗܘܳܐ 
ܬܰܪܥܳܐ ܦܬܺܝܚܳܐ ܒܰܛܝܳܪܶܗ ܕܢܶܥܽܘܠ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܐܒܳܬ ܚܳܛܽܘܦܳܐ 
ܘܰܢܒܰܣܒܶܣ ܠܳܶܐܡܪܶܐ ܕܥܳܢܶܗ ܕܰܡܫܝܚܳܐ ألا ܛܰܢ̱ܒܳܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܟܰܬ݂ܰܫ 
ܗܘܳܐ ܚܠܳܦ݁ܰܝܗܽܘܢ. كر ܡܗܰܕ݂ܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܬܪܝܨܬܐ܆ كم 
ܡܫܰܦܶܐ مكحتلا ܐܩܢܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܘܡܰܠܵܦ ܠܗܽܘܢ ويد أنه 
ܘܦܺܝܘܩܕ̈ܳܢܳܐ ܘܢܳܛܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ. ܰܝ 1 ܘܥܽܘܬܺܕ݂ܶ ܘܰܩܝ̈ܰܡܶܐ ܗ 8 " 
ܗ ملا وش اكه ا ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܠܐ ܦܣܳܣ ܡܩܰܪܰܒ ܗܘܳܐ 
ܡܶܛܽܠ 0 ܢܳܛܽܘܪܽܘܬܗܽܘܢ ܒܡܰܣܩܳܢܶܐ وحصيزه ا 


كر يكح ده + ܝܟܰܢܚܽܘܬ حنج ܣܶܦ݂ܪܳܐ 
ܟ݁ܳܗܢܳܝܳܐ ,5ه حت ةده ܐܶܫܬܰܘܫܺܝܛ ܗܘܳܐ. ܪܳܐ܆` | لمر 
ܕܬܿܰܫܥܺܝܬ݂ܶܗ. ܦܪܫ تحمّه ܠܩܽܘܠܳܣܳܐ ل 20 الل 
ܬ݂ܶܕ݂ܡܪ̈ܳܬ݂ܶܗ ܠܚܽܘܕ. ܡܶܛܽܠܗܳܕ݂ܶ ܡܫܰܪܶܐ ܒܬ݂ܰܫܥܺܝܬ݁ܶܗ ܗܳܟܰܢ: 

حك 1 ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ وهخا م حكه 1 .3 ܠܐ 
هت ܥܰܠ ܐ 1 1 ܣܣ ܕܒܥܐ نه5[. مط اينيب ܕ 
«١ 924‏ م و :ܝ ܡ ܗܳܢܳܐ 2 ܗܘܳܐ ܒܰܬܰܪ 1 
;| حصا وحم ܡܶܙܕܒܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ 1 1 ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ 
حشخلز والخرزمهى ܢܝܗ هبخ |. ܘܗܳܟܰܢܺܝܳܐ مكلت _ 
ܬܗ تقلوان1 ممكخفة] أ و 5 كان 
ܘܰܒܬܶܫܒܚ̈ܳܬܶܗ. ܥܰܠܗܳܝ ܣܳܡ كه ܡܳܪܰܢ ܚܰܝܠܶܗ ܫܦܺܝܥܳܐܺܝܬ݂ 
ܘܡܰܣܬܰܥܪܺܝܝܢ ܗܘ ܘܒܐ ܰܘܗܝ܇ ܐܬ݁ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܥ ةل 017 ± 
ܓܝܪ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܡܚܰܝܺܠܶܐ ܘܰܣܓܺܝܦ̈ܐ ܘܕܰܝܘܳܢ̈ܶܐ 
ܝܐܠ كارا ܠ |( 

ܘܐ | ܘܥܶܣܪܺܝܢ ݁ܡ ܕ݁ܝܰܘܳܢܳܝܶܐ ܕܒܳܗܿ 
ܝܺܬ݂ܶܒ݂ تكدلا ܕ݁ܽܐܘܪܗܺܝ ܥܰܝܠ ܟܽܘܪܣܝܳ ܳܐ ܕܶܐܦܺܝܣܩܽܘܦܺܚܘܬܳܐ 
7 حتى ܡܿܢ ܙܽܘܪ̈ܗܳܝܶܐ = ܘܶܐܬܳܐ 5 ܛܘܒܳܢܳܐ ܡܪܝ 
ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܶܐܬܒܳܪܳܟ ܡܳܢܶܗ. ܘܟܰܕ݂ ܩܰܪܰܒ 595 ` ܠܕܰܗܒܳܐ܆ 
ܳܐ ܨܒ݂ܳܐ ܕܢܶܣܰܝܒ ܡܶܢܶܗ ܡܶܕܶܡ آلا ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܣܳܦ݁ܩܳܐ ܠܰܢ 
ܕܶܐܫܬܰܦܰܠܬ݂ 11[ ܕܬܶܚܙܶ ܠܚܰܛܳܝܽܘܬܰܢ. ܡܫܰܦ݁ܳܝܳܝܳܐ ܳܐ توك 
32 بتري . ܘܡܿܕ݁ܶܡ 1 ܒܰܣܦܰܪ سكلا فط روهتم 
ܩܕ݂ܳܡ ܠ( 1338 1:13 12 ܚܰܘܡܝ̈ܢ) 
< ܠܐܘܪܗܺܝ ܘܰܒܢܐ ܒܕܰܗܒܳܐ ܕܰܗܦܰܟ݂ ܥܰܡܶܗ |( ܕܡܪܝ 


ܨ 


( ( 


ܣܛܶܦܰܵܢܘܣ ܣܳܗܕܳܐ܆ اه ܗ݈ܘܳܐ ܡܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܒܝܬ | 
6 

ܘܥܳܒܶܕ݂ ها ܠܰܡ ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝ ܫܡܽܘܐܝܠ دك ܫܰܢ̱ܬܳܐ 
ممت هذ[ ܒܶܗ أرقا ܠܡܶܣܟ݁ܺܢ̈ܶܐ ܘܰܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ. 
أشازب كم ܣܓܝܘ܆ ܆ ܒܢܰܘ كنحلا ܥܰܠ لهم ܡܳܝܪܝ 

ܫܰܡܽܘܰܐ܂ܠ ܪ وكه ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܝܽܘܡ حاوّه. 

ܘܒܗ ܒ݁ܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܐܺܝܬ ه15 حسم ܡܝܢ 
ܪܺܝܫܳܢܶܐ ܕ݁ܰܐܬܪܳܐ ܒܰܪܬܳܐ ܕܰܪܺܝܓܿܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܛܳܒ. ܘܰܒܥܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ م 
ܕܢܡܟܪܝܗܿ. ܘܠܐ ܐܰܨܛܒ݁ܰܫ ܒܗ ات ܟܰܕ݂ 58 ܗܝ ` 1 
ܒܳܥܝܳܐ ه16 ܠܶܗ. ܘܡܶܢ تر ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܬܬܥܺܝܩܰܬ݀ ܘܢܶܦܩܰܬ݀ فب 
ܗܰܘܢܳܝܗܿ. هكم ܝ ܚ ܒܰܪܺܝܰܬ݂ ܠܗ ܓܝ ܘܩܡ 
ܐܰܝܬܝܳܗ̇ ܠܘܳܬ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܟܰܕ݂ سنا ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ 
ܠܩܕܺܝܫܐ܆ ܫܰܪܝܰܬ ܡܰܙܥܩܳܐ مها ܐܰܦܝ̈ܗܿ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ. ܝ 
3 ` ܩܰܕܺܝܫܳܶܐ܆ ܡ ܥܠܶܝܗܿ | ܕܰܨ̈ܠܺܝܒܐ ܘܨ 
ܥ̈ܠܝܵܗ܆ ܘܡܶܚܕܳܐ ܗܦܰܟ݂ ܥܠܶܝܗ̇ ܗܰܘܢܳܝܗܿ حزن .ܗ 
ܘܶܐܙܰܠ. 

ܘܛܰܠܝܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ سكم ܗܘܳܐ ܠܕ݂ܽܘܟܬ݂ܳܐ زا ܕܢܰܝܬ݂ܶܐ 
ܦܰܪܰܘܓܺܐ ܕܝܰܘܢܳܐ. ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܘܶܐܬܬܰܒܰܪ ܩܕ݁ܽܠܶܗ ܘܠܳܐ 
ضرا ܗܘܳܐ ܕܰܢܡܰܠܠ. ܠܗܳܢܳܐ ܐܰܝܬܺܝܘܗ݈ܝ هذا ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ كم 
ܩܰܠܺܝܝܰܠ 27 كه ܢܫܰܡܬܳܐ. ܘܰܦܫܰܛ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝܕ݂ܶܗ 


ܙܐ 
` ات ܗ ܒ 


:02 
21 
34 
3 
ܕ 
0 
{ 


ܐ( {( { 


حصي | ܗܘܳܐ ܝܳܡ̈ܐ܆ ܕܠܳܐ ܪܓ݁ܺܝܫ ܗܘ ܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܗܰܘ ْ ܐܡܠ 
ܬܬܒ ܠ ܒ݁ܰܐܓ݁ܘܢܶܗ ܕܡܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ولا ܢܣܰܒܬ 
ܘܶܐܬܚܰܪܰܪ. ܘܥܰܝܡ ܗܳܝ ܕܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܠܡܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܦܰܟ݂ 
ܦܰܪܪܽܘܦܶܗ اتات ܥܫ ܟܠ ܝ ܘܡܰܚܕ݂ܳܐ أعسة 
ܠܰܓܢܽܘܒܬܐ ܠܡܿܪ̈ܝܗܿ ܘܰܐܘܒܠܘܗ̱ܝ ܐ̱ܢܳܫܰܘ̈ܗ̱݈ܝ ܠܘܳܬ ܛܽܘܒܿܢܳܐ 
ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܩܳܡ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܠܝܳܐ ܚܠܳܦ ܒܰܪܢܳܫܳܐ 
ܗܘܬܘ ܐ ܒ̈ܝ ܗ ܘܟܰܕ݂ ܫܳܠܡ 3-5 ٠‏ حا ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ 554 
ܗܘ ܠܪܽܘܟܬ݂ܶܗ. :)3:5 ܝܫ ܐ ܐܫ :ܣܢ ¦ | 3 
ܬ݁ܶܣܥܽܘܪ ܕ݁ܰܐܝܟ 0 لزة ريا سس | ܕܰܓܟܳܠܳܬܐ 
ولا ܢܶܓܕ݂ܰܫ ܠܟ ܕܒܺܝܫ تب ܗܳܕ݂ܶܐ. ܗܰܘ ܕܒܳܬ݂ܰܪ ܕܟܰܬܰܪ ܒܒܰܝܬ݂ܶܗ 
ܩܰܠܺܝܠ܆ ٠‏ ܗܦܰܟ݂ ܠܠܽܘܒ)ܐ ܘܰܗ݈ܘܳܐ عت ܓ݁ܰܡܰܒ݁ܰܪܳܐ ܘܣܳܥܰܪ 
ܬ݂݁ܶܡܪ̈ܳܬܳܐ 

دك نيت كف الات اا ل ا 11 3 
تك كه أن اوكقة د ]ارقف؟ لقتو كه حرا ا جنا 
ܘܡܰܠܺܠ ܠܒܰܝܬ݂ܶܗ ܕ ܗܘܒ تح أنه اح اه ܠ 1 
ܐܬܳܐ ÷ | 
ܢ 5 وب ܦܬ 3 ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܬܐܢ :÷ ܥܒܢ 
ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܶܗ ܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܒܥܰܘ ܕܰܢܒܽܘܬ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܒܪܰܡ 
ܐܰܚܳܐ ܠܠ 3 ܡ ܕܰܢܒܘܬ. 5 2 ܡ ܒ݁ܰܐܓܽܘܢܶܗ 
ܕܡܿܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܛܠܬܗܿ ܕܗܳܕ݂ܶܐ܆ وشحر قب ܡܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ 
ܘܩܰܘܰܝ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܡܿܢ 13 ܕ݁ܶܐܡܰܠܘ 3 ܘܶܐܬܒܰܣܰܡܘ 
قن كه يح اد فس جد ا حك ,$© 534 )| 
ܐܕܐ :ܢ ܗܰܘ ما ܠܡܺܐܡܰܪ ܘܰܪܓܛܺܝܓܳܐ ܗ݈ܘܳܬܐ 1 


17:1 


ܘܰܗܕܺܝܪ ܦܰܪܕܽܘܦܶܝܗ قسلا ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܡܠܠ ̄ܗ . ̇ ܘܒܰܣܺܝܝܡ ܗ݈ܘܳܐ 
ܩܠܶܗ. 5ه وكم ܫܗ ات ܕܗܰܘ 54 ܫܓ݁ܰܝܪ 
ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܠ ܒܪܶܚܡܬܳܗ. ܒܰܪ ܗ ܩܰܡܰܬ݂ 15 
ܘܠܶܒܫܰܰܬ ܡܳܐܢ̈ܶܐ توما ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ كن ܘܶܐܬܳܬ ܝܶܬ݂ܒܰ ܟ 
ܥܰܠ ܓܰܒܶܗ. ܘܶܐܡܪܰܬ݀ ܠܶܗ و اكير ܡܶܢܳܟ݂ ܒܳܥܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. أشا 


ܠ ܡ » 


ܡ ܡܬ حجنت ܗ݈ܘܳܐ حزحئته وحبه ܗܳܕ݂ܶܐ. 


3 ܥܰܒܕܳܐ 
ܘܡܿܢ ا ܠܝܠ ܐܐܠܘ ܕܡ̇ܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ. هكم ܝܶܥܶܬ݀ 
ܨܠܺܝܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܶܝܗ̇ ܛܒܰܥܘ ܒܫܶܢܬ݁ܳܐ ܥܰܡܺܝܩܬܳܐ܆ أأا هذا 
ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܘܕܶܡܟܰܬ݂ ܠܘܳܬܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܐܰܚܳܐ܆ ܙܶܠܝ ܠܶܟܝ ܡܶܟܳܐ 
ܩܕ݂ܳܡ ܕܢܶܪܓܫܽܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܟ݂ܝ ܘܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܰܢ ܒܶܗܬܬܳܐ. ܝ 
ܨܠܺܝܬ݂ܳܐ܆ لز > 3 ادن ܫ݂ܰܪܽܘܢܝ 1 


و 


ܠܗܿ ܐܰܚܳܐ. 5 ܠ ٠‏ وخا ܡܪܝ مصخ مويه ܗ 
ܐܢܗܘ ܕ݁ܶܐܣܠܽܘܪ > 3 ܠ ܨ 7 3 ܘ 5 


÷ ׫ ܟܙ < 


ܫܩܘܠܝܢܝ ܒܢܫ̈ܐ ܘܶܐܗ 3 
ܗܰܘ ܬܰܪܡܳܠܐ ܳܐ 0 ܒܗ ܢܘܢ ܬ ܒ حكذًا ܐ 3 


ܕܠܳܐ ܐ ܗ 04 ܥܐ هحخم ܗ [ܶܒܝܳܢܶܟܝ. هكم 
ܢܰܦܩܰܬ݀ ܨܠܺܝܬܳܐ ܕܬܰܝܬ݂ܶܐ ܠܘܐ |; هم ܘܣܰܟ݁ܪܶܗ ܒ ܐܠܝܐ 
ܒܰܐܦܝ̈ܗܿ̇. ܘܥܰܩܰܬ݂ ܠܗ ܓ ܒ ات > | ܨ 
ܡ يجام ܒܐܟ ܆ ܘܡܿܢ 59 7 ܒ 
ܝ احم ܠܘܳܬܐ ܛܰܠܝܳܐ سو و ܺܐܝܬ݂ܰܘܗܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡ 


(| 1. 


ܘܪܰܫܰܡ ܘܗܐ 55 13 ܬ 1 | 
ܐ ܘܶܐܡ ܪܬ ܠܗܽܘܢ < 16 ܡܽܘܢ ܓܒ 2 
جك كلل ܰܝ 
7 ܠܘ 38(0564(66. 00001 ).041 اذش ا 
م حاهةه.ى ܕܠܐ 04319 ܗܳܝܕ݂ܶܚܢ معسه ܬܙܺܝܗܽܘܢ 
ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܡܦܺܐܕܳܐ 5 ܰܕ ܕܳܠܶܩ. ܘܒܗܝ 0 ܗܰܘ 0 
هوا 31( ىت 70510 
݁ܢܰܪܫܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܙܥܺܝܦܳܐܺܝܬ. ألا ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ ܬ 1 
3 ܘܐܠܘ م ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܣ ܘܠܳܐ عت 115 
متك ١‏ لحك ل زا هكرله اماك . 
ܘܒܶܗ ܒܠܠܝܳܐ ܥܰܡܺܝܩܳܐ ܢܦܰܩܘ ܬ݁ܪ̈ܺܝܗܽܘܢ كر ككس 
6 
ككف كه مكيزا ;1 ܠܒ 
ܘܒ̈ܟܢܦܳܐ ;)ܘ( ܗ كفا اح طق رذ اع زا 005 زا 
ܒܰܫܠܳܡܳܚܐ مُحما ܛܳܒܿܳܚܐ بلا ܙܟܳܬ݂ܶܗ ܪܶܓܚܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܙܟܳܬ݂ 
ܠܓܢܒܪܐ. ܐܰܚܳܐ ܕ݁ܶܝܢ كر ܒܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܫܒ݂ܽܘܩ ܠܺܝ ܐܰܒܽܘܢ 
ܕܰܐܣܟܠܶܬ 0113 ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܺܝ وب ܛܠܺܝܬܳܐ܆ 011 
ܡܿܢ ܚܶܥܶܬ݁ܳܐ رعو ولك ܐܶܒ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܝܪܝܳܐ. ܐܶܬܬܳܘܝܰܬ݀ ا" 
ܠܝ ܫܶܡܠܳܘܢ܆ ܠܳܐ ܬܰܘܒܶܕ݂ܺܝܢܝ ܒܰܚܛܳܝܗܺܝ ܐܶܠܳܐ ܠܝ 
ܘܰܐܘܕܶܐ ܒ ܦܝ0 9 ܓ ` ام 33 
ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܠܩܶܠܳܝܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܝܶܬܒܰܬ݀ خة حبصا ܕܝܶܠܕܰܬ݀ ܒܪܐ . 
ܗܰܝܰܕ݁ܰܝܒ݁ܳܢ ܨ ܨ .4 ܠ̈ܠܽܘܠܐ ܠܰܐܓܽܘܪܣܳܐ ܚܝܕ ܕܢܶܬ݂ܪܰܒܶܐ ܒܗ 
ونه كذ شك ود ܦܩ ܬܐ ܒܳܐ با خككة ره دسل حك 


لك 


5 


ܕܝܶܠܕ݂݂ܰ ܦܐ ܠܗ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܡ (| ܘܥܶܡ ! 7 ܒ ܘܠܐ | 
ܗ݈ܘܳܬ݂ ܐ ألا ܐ م1 ههلا ܡܰܕ݂ܒܪܺܝܳܐ. ܘܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܐܢܫ لم 
ܗ݈ܘܳܐ. ܐܶܳܐ 7 ܕܡܚܪܝ ܫܶܡܠܺܚܘܢ. + | ܕܰܡܠܰܚܪܬܐ 
ܡܒ ܗ݈ܘܳܐ ست ; ܘܒ݂ܰܙܒܰܢ 8 ܦ݁ܰܓܪܶܗ ܕ݁ܰܡܫܰܢܚܳܐ. 
ܝ ܓܶܝܝܪ ܡܝܢ ܫܐ ܘܟܰܪܚܽܘܬܳܐ ܕܰܥܠܝܝܗ̇. ܘܡܢ 
ܣܰܓ݁ܺܝܽܐܘ ܬ ححئبة . أعدقه كه | 5 3 ܝ 
و5[ ܡܫܰܪܝܳܐ. ܘܰܒܝܰܝܰܕ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܐ ܐܳܡܰܪ ܠܗܰܘ ܥܠܰܝܡܳܐ ܕܚܰܒܠܳܗ̇ 
ܠܒܰܪܬܗܽܘܢ ܕܢܰܘܒܶܠ ܐܶܢ݁ܽܘܢ هذا ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ 
ܕܒܳܬ݂ܶܐܣܽܘ ܢܝ ܘܳܐܝܐ : وذ[ ܠܗܰܘ ܥܠܰܡܳܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܒ݁ܠܽܠ ܒܳܐ 
فك ܕܟܰܕ݂ ܝܕ݂ܰܥܘ ܢܦܰܩܘ ܒܳܬܪܶܗ ܘܰܒܩܽܝܘܪܒ݁ܶܗ ܕܥܽܘܡܪܳܐ 
ܩܰܛܠܘܗ̱ܝ. م أأا ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܛܶܒ݂ܶܗ ܕܰܩܛܺܝܠܐ܆ ܢܦܰܩܘ ܐ݇ܚ̈ܶܐ 
ܐܝܗ متصييمل ܠܒ( 3 يدل ܒ < 
ܡܿܢ ܡܿܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ وناها ܠܗܳܢܽܘܢ ܘܰܢܥܰܦܶܐ ܠܗܳܢܶܐ. 
كرحا ܐܰܠܳܗܳܐ بتكلا ܠܗܳܝ ܣܡܰܝܬܳܐ ܡܛܰܫܰܝܬܳܐ. ܘܰܐܙܺܝܥܶܗ 
ܠܡܰܿܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܢܶܩܪܺܝܗܿ ܕܬܶܦ݁ܳܘܩ܂ ܡܝܢ ܒ ܘܐܬܐ 
ܠܰܡܨܰܥܬܐ ܒܶܐܣܟ݁ܺܝܡ ܕܺܝܪܝܳܐ܆ ܰܘ ܘܰܬܨܰܠ فيه ܐ أهكه | ܕܰ 
ܘܶܐܡܿܢܗّܿ ܘܒܰܕܡܰܟܺܝܟܳܺܶܐ ܗ݈ܘܳܐ܆ لا ܥܚܨܳܬ݂ܳܗܿ ܠܡܶܠܬ݁ܶܗ. ܗ 
ܰܘ ܇ ܘܰܚܢܺܝܓܿܳܐܺܝܬ݂ ܠܘܳܬܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܒܰܫܦܰܬ݀ ܘܶܐܡܪܰܬ = 
ا ܡܳܐ ܨ ܘܒ݂ܰܐܓ݁ܺܝܘܢܶܗ ܕܡܚܪܝ ܫܶܡܠܺܝܘܢ 
ܢܶܬ݂ܰܐܣܽܘܢ ܐܢ آظ ܘܪ ܗ - ܒܘܥ ܐ| ( ܝ ܘܕ݁ܰܠܝܰܬ݂ 
ܥܠ ܩܛܺܝܠܐ ة نسم ܘܰܐܘܕ݁ܺܝ ܒ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕܰܣܥܰܪ ܘܶܐܡܰܝܪ܆ 
وام ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܨ _ ܒ̈ܪܬܐ حلوت! ܠ 
تاشكة. ܒܳܗܵܝܗ ܠܬܐ ܥܰܠ إنى ܚܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ 


255 


١١ ܘ‎ 


ܕܳܡܳܟ݂ ܗܘܳܐ܆ ܟ݁ܰܕ ܗܽܘ ܠܠ ܓܫܳܦ لاه 014 |" ܘܠܳܐ 5 ܢܐܪ 
ܠܰܥܠܰܝܡܬܳܐ ܗܳܝ ܣܳܟ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܠܰܐܒܿܳܗܶܝܗ̇ ܕܰܥܠܰܝܡܬܳܐ܆ 
ܡܳܢܳܐ ܡܡܰܠܠ ܒܰܪܢܳܫܳܬ ܗܳܢܳ¢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ £ | . 
حهزحه . ܒܪܰܡ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ يكيل حك ܘܙܰܦ݂ܠܳܝܢ ܥܠ 
رماتو قل كد ܡܬܡ ܗܐ :ܠ 3 ددا 
ا ا 1 ا 5 | 
مك و ارا سح 0 حا 3 ل ‫ ` | 
9 ` | وامط ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܓܰܒܳܗ̇ ܕ݁ܝܰܡ݂ܺܝܢܳܐ. 
ܘܶܐܬܳܐ ܗܰܘ 6 هتخا ولا ܨ ܦܰܪܪܽܘܦܳܐ ܕܒܰܪܬܟ݁ܳܽܘܢ ܡܝܢ 
هم ܕܒܿܗ خا ܠܘܳܬܒ݂ܽܘܢ ܥܕܰܡܐ ܓ ܝܐܐ ` 
ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ܂ ܐܰܚ̈ܶܐ 1 ܐܰܪܓ݁ܶܫܘ حة حب ܕܰܗܘ̈ܰܝ. خرصا ܠܬܬ ١‏ 
ܘܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ܆ ܫܰܢܝܰܬ݂ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬ݁ܳ 
ܗܝ ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܥܠܶܚܗ̇ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܬܠܳܬܐ ܐܰܝܡܳܡܺܝܺܢ ܘܰܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ 
تح ܘܰܫܡܰܥܘ 3 3 0500 ܝܟ ܬ݁ܪܶܝܢ ܐܠܝ 
ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܘܢܵܫ̈ܐ. 6حكه ܡܶܢ ܣܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܡܪܝ ` ܒܥ 
ܒ فيزن 1 ܗܝ هكم 4 ܠܗܽܘܢ܆ 
ܫ݁ܰܩܳܠܠܽܘܗܰ2 ܒܐ ܝܺܩܺܝܳܪܳܐ ܟܠ ܙܰܘܐ 05039 710 | 
ܕܰܚܰܝܵܐ. الح 0654 10 :)|( 

مأمت ܐܶܬ݁ܳܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܡܶܬܕ݂ܰܚܘܰܢ 
ܗܘ ܡܶܢ ܫܺܐܕ݁ܶܐ ܘܨܰܠܺܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܶܐܬ݁ܰܐܣܺܝ ܘܰܦ݂ܢܳܐ ܠܗܰܘܢܶܗ. 

.< ܐܶܬܳܐ 3 ܓ ܥ 10:5 ܢ ܛܽܘܪܳܐ 
هه ܡܶܢ ܡܺܝܦܰܪܩܰܛ܆ ܕܢܶܫܰܐܠ ܠܳܗ قب ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܳܐ 


ܒܦܢܗܕ 


ܗ كه ܘܨܰܠܺܝ ܡܛܽܠܳܬܶܗ. ܘܝܰܗ݈ܒ݂ كله ܫܶܐܠܳܬܶܗ. 

حرو ܡܰܘܗܒܿܳܬ݂ܳܐ ܣܓܝܐܐ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܠܰܐܚ̈ܶܐ. 

ܘܶܐܬܳܬ ܒ ܐܝܛ{ 55 ܕܰܘܪܳܝܬܐ܆ ܐܰܝܕܳܐ وخا ܗ݈ܘܳܐ 
ܠ ܪܽܘܚܳܐ ܝܒ ; !اد = 3 ܟܠܝܗ̄ 55 
ܡܺܝܬ݁ܬ݁ܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܗܘܳܐ. ܗܽܘ وب ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܚ َه ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ 
أيداًا ل ݁ܽܘܒ ܬܶܚܛܺܝܢ. ܘܶܐܡܪܰܬ݀ ܠܳܗ܆ ܡܳܪܝ ححا إن شر 
ولا ܬܦܰܪܣܶܝܢܝ لا ܓ݁ܶܝܪ ذلا ܕܢܶܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ. مكدر 
ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܥܰܠ صثا ܘܰܗܒ ܡ ܘܶܐܫܝ̱ܬܝܰܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܽܘܒ܂ 1 
ܥܠ̈ܝܗܿ )1:6 ܗܺܝ ܘ ܘܶܐܐܠܬ݀ ܒܰܢ م ܚܕ ما ܘܰܦܨܺܝܚܳܶܐ. | ܬܽܘܒ 
ܗܶܦܟܰܬ݂. ܠܳܗܿ ܠܰܬܝܽܘܒܗܿ. 

ܟ رك ܥܘ | (ܟܽܘܪܗܳ ܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐ) ܒܰܙܒܰܢ ܝ 
ألا ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܥܽܘܡܪܳܐ܆ ܥܕ݂ܰܡܳܝܐ ܕܩܳܒܺܝܘܪ̈ܶܐ لا ܡܨܶܚܢ ܗ݈ܘܰܘ 
ܠܡܶܩܒܰܪ حا ܡ مي كاه اا ܕܡܰܝ̄ܬ݂ܐ. ܘܶܐܬ݂ܽܘ ܠܘܗ :12 
ܣܰܓܺܝܶܐܐ ܘܰܒܥܰܘ صتبه 7< ܥܰܡܗܽܘܢ. هممر وخر ܥܰܡܶܗ 
ܥܶܣ ܪܐ ܐܰܚ̈ܶܐ܂ ܝ ܘܒܪ ܘܐܰܒܪܳܗܳܡ مكنو تن ܘܶܐܣܛܳܦܰܢ ܐ 
ܘܡܘ ܐܠܝ ܘܐܽܘܛܳܐ. ܘܕܳܢܰܝܶܐܝܠ ْ ܠ ܘܫܚ 
ܡ ولا ܟܠܝ ف [ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܠ ܐܽܘܪܚܗܽܘܢ. 
ܘܰܟܪܰܟܘ ܒܟܠܗܿܝܢ مُه وما ܫ ܘܰܫܡܰܥܘ ܥ .1 
ܨܠܝܘ̈ܬ݁ܗܽܘܢ ܡ | ܡܶܢܗܽܘܢ. ܡܢ ܝܰܘܡܳܐ ܓ݁ܶܝܪ 
ܕܰܢܦܰܩܘ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܒܺܝܢܳܬܗܽܘܢ: ܆ ܠܐ ܚ ܐܳܫ ܒܗ 
ܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ حيصا ܠܰܗܦܿܳܟܬ݂ܳܐ ܕܫܰܢ݈ܬܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܕܝܢ ܡܰܘܬ݁ܳܢܳܐ 
ܒܰܐܪܒܥܬܥܣ ܪ كامةتوية 4 % ܠܥܶܣܪܺܝܢܢ ܚܰܘ̈ܡܳܬܳܐ 
ܠܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܶܬ. ܘܰܗܦܰܟܘ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ 5سا 


( ( ¥ 


ܠܡܪܐ 3 5 ܐ| 
ܠܥܰܒܕ݂ܰܘ̈ܗ̱ܝ. 

ܘܰܒܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܣܠܶܩ ܥܰܠ حكّه ܕܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ صر 
ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟܳܐ 5ه ܕܣܳܡ ܥܰܡܶܗ ܫܶܬ݂ܶܐܣ̈ܶܐ ܕܥܽܘܡܪܳܐ ܘܰܒܥܳܐ 
ܠ 
ناكد ܘܰܢܫܰܒܰܚ. 5 الا ܡܰܠܰܐܒܳܐ ܩܽܠܶܗ ܘܫܰܪܺܝ ܕܢܺܐܡܰܪ܆ ܫܽܘ̈ܒ݁ܚܳܐ 
ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ 1 اك ܘܶܐܬܬܥܺܝܪܪܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 9 
ܐܝܝ ܬܠ ܗ ܘܶܐܬ݂ܽܘ ܠܐ 1 ܠܝܐ ܒܗ 3 
ܟ ܬ( 335 جا :)5 | 
26546 ܠ | ܘܛܽܘܒܳܢܳܐ حم ܢ ا 
ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ سه مما 09 ܢܦܠܝ ܓ ܠ ܐܰܦܰ݁ܗܽܘܢ ܓ 
ܨ | ܘܳܐܡܪܝܝܢ ܗ݈̱ܘܰܘ ܒܰܝܢܺܬܗܽܘܢ܆ ܕܡܶܝܢ ܐ 1 ܗܳܕ݂ܶܐ 
ܝܳܩܕܝܢܰܢ ܟ݀ܽܠܰܢ ܘܥܽܘܡܪܰܢ. ܘܟܰܬ݂ܰܪ ܡܰܠܐܟܳܐ ܠܘܳܬ ܛܘܒܳܢܐ ܥܿܕܰܡܐ 
ܕܫܰܠܡܺܝ ܨ 0 ܕܕܰܘܰܝܕْ݂ ܕܝ كك ܠܰܫܡܰܝܳܐ. 

ܘܒܳܝܬܪ ܗܳܠܶܝܝܢ ܒܥܰܡܺܝܠܳܐ ܝܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܥܢܐ ܗ̱ܘܳܐ 
20 ` 3[ ܬ .)1 1 
ܡܰܠܰܐܟ݂ܿܳܐ حم وه ܛ ܘܰܡܛܺܝܬ݀ لزنه صحفا رقص 
000 ورا ܨ ܠܠ :< ܕܡܝܪܝ خُسحُ 
ܘܨܰܠܺܝܘ ܥܰܡܶܗ. ܐܰܟܺܡܳܐ} ܐܟ 00 0 ال | 
ܬܰܠܡܺܝܕ݁ܰܘܗ݈ ܗܝ.ْ تت ܗܳܰܪܟ݂ܳܐ ܦ݁ܰܪ̈ܣܳܝܶܐ 31 ܗ݈ܘܰܘ ܘܫܳܒܺܝܢ 
311 55 ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܪܰܗܘܡܳܝܶܐ _ ̈ܝ ܝ 


= 
ܕܫܶܒܝܶܗ :| ܕܒܗ ܐܝܬܘܗܝ 1 ܫܶܡܥܽܘܢ. . ܕ݁ܳܚܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ 


ܝܣ 


ܓܡ ܡܿܢ ܩܰܕܺܝܫܳܶܳܗܘܬܗ ܘܳܐܦ 23 | 7 !| ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܳܐܬ݁ܳܐ 


ܐ( 


3 ܗ݈ܘܰܘ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܫܳܢܐ حعنا ܠܡܽܘܵܠܰܝ ܣܽܘܢܩܳܢܐ 
ܕܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘܗ̱ܝ. 

ܘܰܒ݂ܒܰܕ݂ قن ܝܽܘܡܰܝܰܢ܆ ܐܬܐ سيدأ إثي 18.8 23 
ܘܰܨܢܺܝܥܳܐ. ܢܦܺܝܚܳܐ ܘܫܰܒܗܪܳܢܳܐ܆ ووس ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܠܪܰܥܡܳܐ 
33 رما ܕܰܐܝܟܳܐ 31 ܡܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗ܆ 
ولا ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ® (ܐܺܙܰܠ ܗ݈ܘܳܐ ‫ ܒܨ حسام 


ܠܚܽܘ ܪܐ ܠܚܘܕܐܝܬ ܠܛܽܘܪܳܐ) ܬ ܡܘܢ ܒܥܐ أب ܠܗ 
ܗܰܘ حي ا ܩܰܫܝܳܐ ܘܶܐܡܰܝܪ܆ لا ܫܡܰܥܬܽܘܢ ضضم 58 
ܒܰܐܘܰܢܓ݂ܶܠܢ ٠‏ كله مع ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܡܳܪܝ ܥܳܐܶܠ 
ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܳܝܳܐ. ܐܰܡܺܝܪ ܒ مزه ܡܢ ܗܳܒ݁ܽܘܢ 
ܳܐܬ݂ܶܝܢ ܠܘܳܬܟܺܝܳܘܢ ܒܰܠܒܿܺܝܘܫ ܐܶܡܪ̈ܶܐ܆ ܡܶܝܢ ܠܓܰܝܘ ܕܶܝܝܢ 
ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ وخا ܚܳܛܽܘܦܶܐ. ܢ ححا ܡ ܒ 


ܐܶܬܥܰܛܰܦܚܬ݁ܽܘܢ ܠܒܽܘ̈ܫܶ܂ ܐ ܕܠܳܐ ܝܠܒܗ ܠܽܘܐ݁ ܘܢ 
ܘܰܠܒܶܗܬܰܬܟܘܢ. ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܫܶܠܡܰܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܢܒܺܝܳܐ ܶܐܪܽܘܢ 
ܐܶܒ݁ܽܘܢ كحكرة 6 اخهد ااا ܕܥܰܗܘܠܗܽܘܢ. م 

ܗܳܠܶܝܢ صخ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܦܠܳܓܰܐ ܡܒ ܣ 
ܒܰܛܪܽܘܢܽܘܬܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܐܠ ܗܳܐ انب ܣ 011 
ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܒܠܬ݁ܽܘܢ ܐܳܘܪ̈ܚܳܬ݂ܶܗ ܘܰܩܝܶܡܰܘܗ݈ܝ ܘܢܳܡܽܘܣܰܝܘ̈ܗ̱ܝ 
ܘܕ݁ܺܝܢܳܘ̈ܗ݈ܝ ܘܠܳܐ ܢܛܰܝܪܬ݁ܽܘܢ ܦ݁ܽܘܩܕܳܢܰܚܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܠܐ ܗܰܠܶܟ݁ܬ݁ܽܘܢ 
ܒܰܫܒܺܝܠܳܰܘܵܗ ܝ . وجلا ܘܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܐ ܘܢܳܣܟܺܝ ܒܰܐܦܺܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܒ݁ܳܘܢ. 
ܐ݂ܰܠܺܝܬ݁ܽܘܢ دا ܕܡܠܟ( ل ةا ܘܡܣܪ ܐ 
ܒ | ܕ݁ܡܰܠܦܳܢܟܽܘܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܰܛܥܝܳܢܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܘܕܳܠܽܘܚܳܐ. ܗܳܐ 


( ( 


أن ܕ݁ܶܐܡܰܒܶܕܳܝܳܘܗ ܝܢܕ( )ܕܪܠܒܳܟܐ.650(3 تاها 
ين ܛܽܘܫܝܳܐ ܡܶܕܶܡ لا ها ܠܶܗ. ܗܳܐ ܟ݀ܽܠܶܗ: ܐܰܬܪܳܐ 
ܕܬ݁ܰܠܡܶܕ݂ܬ݁ܳܗ 15 ܗܳܫܳܐ ܠ[ ܘܰܢܒܰܚܶܢ ܬܐܐ ܥܰܪܳܐ زمر ܡܢ ܡܵܢ 
2:0604 

ܗ ܗܘ ܗܳܢܳܐ 3 ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ هرو ܥܰܡ ܐܺܝܙܓܰܕ݁ܰܘܗ݈ܝ 
ܠܟ݀ܽܠܗܽܘܢ ܒܢܵܘ̈ܗ̱ܝ . ;| ܕܢܺܐܬ݁ܽܘܢ 1 ܘܢܶܚܙܽܘܢ 
;‫ متحه 50 ܐܰܝܟ݂ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܒܢܰܝܢܺܫܳܐ ܒܰܪ 
ܗܽܘ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ل ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬ قفا 6حكه فى ܐܰܚ̈ܶܐ 
ܕܢܶܩܪܽܘܢ ܠܪܰܒ݁ܗܽܘܢ ܡܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ || ܘܢܰܟܰܳܣ ܠ 3[ 
معز جوت كحله ها ܠܠܡܳܝܐ »ܕܕܗ ين ܠܝ ا 
14 ܘܰܐܘܕ݂ܥܽܘܗ݈ܝ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܘܶܐܡܺܰܪܘ ܠܗ܆ ܕܟܰܢܫܶܐ 
ܣܰܓ݁ܺܝܺܚܐܐ أأا ܠܥܽܚܘܡܪܳܐ ܒܡܶܠܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ. ܗܽܘ تسب 
ܒܡܰܟܺܝܟ݁ܽܘܬ݂ܳܗ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܡܰܪ܆ ` ܕܰܐܠܳܗܳܐ توة[. . همهم ولا 
0 وما ܠܥܽܘܡܪܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܐܽܘܪܥܶܗ آنا ܘܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ 

ܒ݁ܰܐܘܰܢܓ݁ܶܠܝܽܘܢ ܘܢܳܩܽܘܫܶܐ܆ ܘܦ݂ܺܝܪ̈ܡܶܐ ܘܩܶܪ̈ܝܽܘܢܶܐ܆ ܘܰܡܙܰܡܪܺܝܢ 

0 ܒܩܰܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܬܰܫܒܚ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܡܰܥܢܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܦܳܫ ܐܚܳܫ 
ܠܳܠܽܘܳܐ ܝ | 
امسقم تب ܟܶܢ̈ܫܶܚܐ܆ مما حمّاوْمه. ܘْ ܐܬܚܐܺܝ ܝ 
ܦܠܰܓܰܝ̈ܗܽܘܢ راط أمى 1132 < 7 5548 
ܩܽܠܗܽܘܢ كفك تحكزا شع 1 هكم الما 
حنزهخا )11514 ܕܰܩܥܳܬܗܽܘܢ وشحه 54 ܠܒܐ ܝ 
5 انهاة )ܢܳܐ الود رف عله كمه 


2 و 4 00> 
ܒܰܬܘܳܪܶܐ حرؤ 5ه ܚܰܪܫܐ اماما مح اخ ܫܶܡܥܘܢ ܝ 


1 


ܐܳܡܰܪ܆ ثعلا ܗܳܫܳܐ ܟܶܢܫܳܐ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ موك ܘܪܰܘܒܳܐ ܕܰܩܥܳܬܗܽܘܢ. 
ܘܢܶܬ݂ܛܰܝܰܒ݂ 5 ܘܢܶܚܙܶܐ هزا حمر ܡܵܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ . ܘܡܰܚܕܳܐ 
ܕܰܥܒܪܰܘ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܘܟܶܢܫ̈ܶܐ ܠܥܽܘܡܪܳܐ. ܡܚܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܘܳܠܳܐ 
ܗܰܘ ܡܚܽܝܘܬ݁ܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܶܐܣܬܟܺܝܪ همه ܘܡܰܫܡܰܥܬ݂ܶܗ 
ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܽܘܓ݁ܳܐ ܘܦܰܐܩܳܐ. 5 هثاه ܰܝ̈ܠܰܘܽܳܬ݂ܳܐ وحَاوًا ܘܒܰܬ݁ܰܪ 
ܕ݁ܰܪܫܺܝܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܠ أفهه.ى ميته رمحا ܘܰܬܠܳܐ 
ܥܰܝܢܽܘ̈ܗ݈ܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕ݂ܰܠܺܝ ܘܶܐܡܰܪ: 

ܫܡܰܥܘ ܒܢ̈ܰܝ ܐܰܬ݁ܪܳܐ ܟܽܠܟ݁ܽܘܢ. ܬܶܚܽܘܬ كدو قب ܠܘܳܬ݂ 
ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܠܟܽܠ كب ܕ݁ܫܰܪܺܝܪ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ 
ا ان 12 ومب ܗܰܡ ܠܐ يدرفا ܬ݁ܰܘܩܶܕ݂ ܩܕܿܡ 
ܘܽܠܟܽܘܢ. ܘܥܰܡ ܗܝ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܬܰܘܩܶܕ܆ ܢܚܶܬ ܒܰܪܩܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒ݂ܰܝܬܳܐ 
ف ܫܡܰܝܳܐ ܥܠܰܝܘܗ݈ܝ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܗܰܘ ܘܡܬܶܛܛܘܙܠܳܐ هذا 
ܒܓܽܘܫܡܶܗ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܩܶܛܡܐ. محم 
ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܪܺܝܚܳܐ ܣܰܪܝܳܐ. ܘܶܐܫܬ݁ܰܪܪܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݁ܳܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. 
ܘܟܶܢܫ̈ܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܪܟܺܝܢ ܘܢܳܦܩܺܝܢ تن ܥܽܘܡܪܳܐ. ܐܶܬܬ݁ܪܺܝܡܰܬ݂ 
ܢܽܘܪܳܐ ܗܳܝ ܠܘܳܬ كب ܕܫܰܕ݂ܪܶܗ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. 

ܗܳܠܶܝܝܢ ܡܰܝܢ ܕ݁ܪܰܫܡܶܬ ܒܨܰܚܪܵܢ. ܡܰܝܢ ܓܶܝܝܪ ܡܨܶܐ 
ܕܰܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܒܰܕ݂ܶܩ شتتؤى ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ܆ ني ܕܰܒܟܶܣܝܳܐ 
ܦܳܠܚܺܝܢ خم ْمُه ܡܳܪܗܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܢܶܪܫܽܘܡ ܬܡܰܺܝ̈ܳܬ݁ܳܐ 
ܟ݀ܽܠܗܶܝܢ ܕܡܶܣܬܰܥܪܳܢ ܒܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ. ححن ܓ݁ܶܝܪ ܠܗܰܘܢܳܐ 
ܘܰܠܡܶܠܬ݂ܳܐ كه كر ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܢܶܪܗܰܛ ܢܺܐܡܰܪ. 

ܟ݁ܰܕ݂ دما 5ه ܟܽܠܶܗ ܦܰܪܢܶܣ ܠܰܐܚ̈ܶܬ ܒܕܳܚܠܰܬ ܐܰܠܗܳܐ 
ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܺܝܘܬܳܐ܆ رحا مما ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܺܗ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܰܚܡܰܝܘܗ̱ܝ 


( ¥ ( 


< 


ܢܟܢܫܝܢ ܘܗܝ .܀ ܘܣܰܥ ܰܗ ܒܒܽ ܘܪܿܗܳܢܳܐ ك0 0 هخم 
ܐܰܪܓܝܫܝ ܗܘ نما :نر ܠܠ ܗܐ حا تر 
ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ܆ ܫܰܕ݂ܰܪ مرا ܠܕ݂ܺܝܪ̈ܳܝܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ 
وكقت نوكه نسب ܫܒܰܥ̈ܡܳܐܐ ܘܰܬ݁ܡܰܢܝܳܝܐ ܕ݂ܰܝܖ̈ܳܝ (. ;ܘܐܬܘ 
ܐܶܬܒܰܪܰܟܘ ܡܶܢܶܗ ܘܩܳܡܘ ܩܽܘܕ݂ܡܰܘܗ݈ܝ ܓ݁ܽܘܕܺܝ̈ܢ ܓ݁ܽܘܕܺܝ̈ܢ ܘܣܶܕ݂ܪ̈ܺܝܢ 
شرب حَهُدمُهًا ܕܣܰܓ݁ܺܝ ܬܡܺܝܗ. ܟܽܠܚܰܝܕ݂ ܒܩܰܕܝܡ ܘܬ 
6:85 ف اخ لخت 55 لال 
ܡ ܪ | 9 كنا وحتا ܘܰܡܨܰܠܠܐ. ܠ 3 !ܐ 
ف حلب :| ܥ 1 ܨ§- | ܟܶܢ ܡܫܰܡܫܳܢܶܐ 
,334 | ܫܦܰܫܳܐ ܕܰܙܗ̈ܰܝܳܐ. ܘܰܠܬܰܡܝܬ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ حل 1533 
00 0 ܘܫ̇ܘ̈ܝܝ :| ܐ ܐ < 13 ܘܝܒ 
9 ( 0 11 ܬ ا ܇ | 
ܠܰܐܠܳܗܳܐ فكب ܦܽܘܡܶܗ ܘܒܰܪܶܟ݂ أكى ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ܆ ܕܗܳܐ 
1ن[ ܐܠܐ ܠ كد دا ,مرا كن ركد | لش 
ܒܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܬܚܰܙܩܘ حمّدحه. ٠‏ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܟ݁ܽܘܢ + 
ܣܽܘܥܪ̈ܺܢܰܝܟ݁ܳܘܢ. هكم ܫܡܥܘ 1:0 ܚܵܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܝܶܢ ܪܰܒ݂ܗܽܘܢ 
11 ܟ݀ܽܠܗܽܘܢ ܒܒܰܘ 1 ܥܓ ܨ اه وب 
ܒܰܝܢܬܗܽܘܢ܆ ܘܰܬܡܰܢܺܝܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ 5 3 ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳ ܐܪ 
تدصت ܟܰܝܕ ذه ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ زا ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܽܝܘܪܗܳܢܳܐ ܕܶܐܫܳܬܐ. 
ܘܰܒܝܰܘܡܐ خا 307 للحي ܡܿܢܗܘܢ ܒܚܶܠܡܳܐ ليها 
__ وه ܓܒ ܢܨ 3 ;| ܘܡܰܢܗܪܺܝܝܢ ܒ 

ܩ : ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓܺܝܘ ܠܬ݂ܰܪܬ݁ܺܝܢ ܓܽܘ̈ܕܼܺܝܢ _- ܒ 
تحضوا ܚܰܠܝ̈ܬܐ. ܓ݁ܽܘܕ݁ܶܐ مب ܩܕܡܝܬܐ ܐܡܪܐ .ه6!: ܡܫܪܝܬܐ 


1701 


.2 ܨ 3 و و 3 %% ܝ 4ه 

ܕܡܠܐܟܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܪܝܳܐ ܚܕ݂ܺܝܪܳܐ حم مسح ةب م تسهرا ܠܗܽܘܢ. 
܀ 7 و 

ܓ݁ܽܘܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕܬܪܬܚܝܢ܆ ܝܰܩܝܪ ܗܘ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܘܬܳܐ 

ܟ +܀ 4 ܬ 2 و ]ܙ < 4 7 )ܙܐ م 

ܕܙܕܝܩܘ̈ܗܝ ܘܢܛܪ ܠܗܘܢ ܡܢ ܫܠܝܬܐ ܒܝܫܬܐ. ܘܶܐܬܐ ܩܝܡ 


ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܥܠܰܝܡܳܐ ܕܰܡܥܰܛܰܦ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܚܽܘܪܳܐ. ܘܰܦܫܰܝܛ 


0 ܢ ܢ 94 ܨ 2 ܝ ܨ 5 2 
ܐܬܡܠܝ ܗܰܘ ܒܝܬܐ يكنا ܝܒ( ܕܙܟܐ حزمسبه ܠܡܘܫܳܟ 
2 2 ىم ± <« 2 
ܠ ܒ ܆ ܘܥܠܒ | وب ؤهءصال هتزوب | 
2 < ܝ 2 و 
ܘܐܬܚܙܐܝ ܝ ܫܡܘܐܝܠ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܫܠܡ̈ܐ ܠܙܒ݂ܰܝܳܐ ܡܝ 
ܗ # ܒܰܪ ܐ 6 8 §¿:ܙ و + 
ܫܡܥܘܢ ܘܐܬܐ ملم ܡܝܢ ܡܝܐ ܕܳܐܡܺܝܪ܆ 1 ܠܝܟ ܫܡܥܘܢ 
9 و و ܢ و و و 
ܕܰܫܦܪ ܠܝܪ ܒܕܽܘܒܪ̈ܰܘܗ݈ܝ ܥ݁ܽܘܠ ܠ ܕܰܘܬܗ ܕܡܝܪܟ ْ ܬܠܬ 
3 77 760 24 × ;4 جر « ׫ م 
ܙܒܢ̈ܝܢ. ܘܐܬܐ ملا ܪܒܐ ܘܰܗ݈ܘܰܘ ܒ ܐܐܪ فحضًا ܘܒܪܩܐ ܘܰܓ݂ܰܘ 
> 10 ܘ + 5 2 ܗ × »« حر < ܨ ܐ ܢ « 
ܛܘܖ̈ܐ ܐܝܟ وجح وك قلر ܕܪ̈ܥܡܐ. ܫܢܝܰܬ݂ ܢܦܫܗ 
١ 2‏ ا م و ܓ حر ܐ 
وهجّمها ܘܢܣܒ ܘܗܿ ܡܰܠܐܒ ܐ ܘܛܣܘ حااأؤ. كح ܡܙܡܪܝܢ 
2 72 ܐ 7 ܝ 9و 42 
ܘܰܡܗܰܠܠܝܝܢ. وخر ܐܬܬܥܺܝܪܘ ܐܶܙܰܠ ܘ ܠܩܶܠܝܬܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ 
ܫ 4 
وصّمها. ܘܶܐܫܟ݁ܚܺܝܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܦܰܘ̈ܗ݈ܝ حمسا ܘܡܰܢܗܰܪ ܐܝܟ 
ܫܶܡܫܳܐ܆ وهل ܠܘܳܐ ܡܪܶܗ. ܘܰܢܦ݂ܰܠܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܢܿܫܩܘܗܝ 
5 و 2 2 2 
ܘܒܿܟܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܰܪܰܝܪܺܐܝܬ ܘܰܠܠܝܶܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܦܘ ܘ̇ܫܳܢܶܗ ܕܡܝܢ 
ܕܶܐܕ݂ܰܝܗܽܘܢ. 
14 و 04 2 وج ܒܚ ܒ 7 4 ܗܫ جم 2 و 
حم صما ܒ ܥܢ ܘܢܝܢܢܗ ܐܐ ܝ̈ܘܳܬܐ܆ ܐܬܘ ܟܢܫܐ ܕܠܐ 
2 3 . سم 5 
ܡܢܝܳܢ܆ ܘܰܐܩܝܡܘ ܥܠܽܘܗ̱ܝ ܠܘ̈ܬܐ »م ܫܰܒܥܳܐ ܐܰܝܡܳܡܺܝܺܢ ܘܫܰܒܥܐ 
ܢ 1 58 ܟ و 9 ܨ 7 سي ÷ 2 
حتحوة.. ܘܰܒܝܰܘܡܐ ܬܡܝܢܝܳܐ ܒܬܪ ܕܙܝܚܘܗ̱ܝ ܠܦܓܪܗ 


4 ܝ و او 55 
ܙܰܗܝܳܐ ܘܶܐܬܒܰܪܰܟܘ ܡܶܢܶܗ܆ ܥܰܦܝܽܘܗ݈ܝ ܒܺܐܝܩܺܪܳܐ ܪܒܐ وهذة)| بوذا 


( ¥ 


ܠܗ ܘܛܰܟܣܺܝܘܗ݈̱ܝ | واد ܬܐ ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗ 
ܠܒܽܘܪܟ݁ܬܳܐ. 

ܗܘܳܐ كم ܥܽܘܢܕ݁ܳܢܶܗ ܒܝܽܘܡ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܒܰܫܬܰܥܣܰܪ 
(ܟܝܓ̄ _ انشع ܢ امت ما “هكم وكات || 
` ܰܘ ܐܪܒܥ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܗܝ ܕܰܒܩܰܝܛܐ ܕܰܩܕܡܝܗܿ 1317 
مه نه وه مف ܕ݁ܡܰܐܬ݁ܶܝܢ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ¦ ܒܶܐܦܫܥܰܘܡܢܰܐ. 
ܘܺܐܝܬ݂ ܠܗ ܬܽܘܒ ا ما ل ܒ ܣܝ 

ܠܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ 5:1 ܕܰܗܘܳܬ 3 


ܦܰܣܽܘܩܳܐ .10 
ܬܫܥܺܝܬܐ ܕܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܐܝܠ 
668-4ܡ 
ܐܰܚܰܝ̈ عاسب ܒܶܟܬܳܒܿܶܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܬܠܳܬܳܐ ܚܽܘܬܪܳܢܺܝܢ 
ܡܶܬ݂ܥܰܦ݁ܦ݁ܺܝܢ ܡܶܢ ܬܰܫܥܝܳܬ݂ܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܶܐ. ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܡܰܢ ܕܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܰܝ 
ܕ 38 عفانم 94 ١‏ ملا ܕܰܫܪܵܐ ܒܗܽܘܢ. . ܬ݁ܪܺܝܳܢܳܐ ܫ 
ܕܡܶܙܕܰܝܰܚܝ ܒܰܒܪܺܝܬ݂ܳܐ لحا ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ. اما وك ܢܶܫܡܥܽܘܢ 
1[ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܡܰܙܺܝܝܢ ܒܕܽܘܒܿܪ̈ܰܝ ܳܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ 
ܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܠܰܝܢ ܕܢܶܟܬ݂ܽܘܒ أحكدًا ا ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ 
ܡܪܝ ܓܰܒܪܰܐܺܝܠ܆ ܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܒܰܘܟܒ ܐ ܨܰܦ݂ܪܝܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܗ݈ܘܳܐ 
ܒܕܽܘܒܰܪ̈ܰܘܗ̱݈ܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܒܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܫܰܦܺܝܪ ܠ ܘܢܐ 
ܫܡ ܒܘܝ ܕܟܳܗܢܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܥܡܕ݁ܶܳܗ ܘܰܩܪܺܝܗ݈ܝ ܒ݁ܰܫܡܳܐ 
واو ܗܳܢܳܐ܆ ܕܡܶܬܦܰܫܰܩ يجحا ܕܰܐܠܳܗܳܐ. أب ܒܰܥܒܳܕ݂ܳܐ سه 
ܕܓܰܒܪܳܐ ܗܘ ܠ ܒܚܰܝܕ݂ ܟ وات ܘܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬܳܗ < 
ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܒܗ. 
ܐܶܬܺܝܠܶܕ݂ كم ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܡܪܝ ܓܰܒܪܰܐܺܝ ܠ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ 
ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ حمطا ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ كه ܩܽܘܣܛܰܢ (ܩܽܘܣܛܺܝܢ)܆ 
ܕܣܺܝܡܳܐ ܠܓܰܪܒܰܝ ܡܕܢܚܝ ܚܰܐܚ مسو ܕܛܽܘܪܥܰܒ݁ܕܺܝܢ ܒܰܫܢܰܬ 
ܚܰܡ̈ܶܫܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݂ܰܥ ܕܡܪܰܢ. هكم ܝܚܰܪܰܒ ܘܰܒܡܰܬܚܳܐ 
ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܠܗ مح دا ܘܠܰܟܬܺܝܒܬܐ. ܘܶܐܬ݂ܡ݂ܳܰܥ سلا يمحا 


ܘ ¥ ( 


ܘܡܶܛܽܠ 1:34 ܙܢܘܵܗ݈ܝ ܆ < ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ 
}) ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܶܗ. هكم ܐܶܫܬܰܘܫܰܝܛ 65 ل ܒܥܰܘ 
3 6 ܕܢܶܡܟ݁ܪܽܘܢ ܠܶܗ ܨܓ 1( 1 )130 ܠܰܦܝܳܣܗܽܘܢ 
ܒܗܰܝ _- ܗ݈ܘܳܬܐ ܒܪܥܝܘܗ وتيت ܨܠܰܝܒܿܳܗ ܘܢܺܬ݇ܙܠ 
3 ܐ; ܡܪܶܗ. ܘܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܗܰܕܳܐ ܙܠ ܠܥܺܕ݁ܬ݂ܳܐ ܕܒܰܩܪܺܝܬ݂ܗ 
ܘܠ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ | <| 11 ܕܢܰܨܠܺܝ ܨܥ ܘ ܠ 
ܠܳܗ ܕܰܢܫܰܡܶܫ زحئته. ܘܰܒܠܠܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܦܪܰܫ ܡܶܢ ذا قم لا 
ܪܓ݂ܺܝܫܺܝܢ كه ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܳܬ ܐ̱ܢܳܫ ܣܳܒ݂ܳܐ ܡܝܰܬ݂ܪܳܐ 
ܪ ܝܐܐ ܘܣܰܥܰܪ ܬܶܕ݂ܡܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܓܘܰܪܓܺܝ܆ ܕܥܽܘܡܪܶܗ 
ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ساس ܩܰܣܛܪܳܐ ܠܡܰܕ݂ܢܚܳܐ܆ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܣܝܽܘܢܳܐ. هكم 
` ܨܶܐܕ݂ܰܘܗ̱ܝ܆ ((4? 3 ܠܗ ܕܢܰܦܶܝܣ ܓܕ ܢ 
ܨܶܐܕܰܘܗ̱ܝ܆ ً ܘܢܶܬܬܰܠܡܰܕ݂ ܠܠܗ. ܘܩܰܒܶܠ فخا ܗܰܘ ܦܝܳܣܳܐ 
مان ܠ | ا[ © 
)ܪ( > 3 ` قم 
اه ܘܡܶܢ وذزخا - متهملا ܡܝ ١‏ 
ܡܝܗ ܒܣܒܐ ܟܢܺܝܟ݂ܳܐ ܪ ܕܰܪܶܗ ܒ ܗܡܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. 153 ]| 
ܘܥܝܘ( كتروص وذ الا )ܢܝ ܐܐܝ ܫܰܠܺܝܢ ~ ܐܠܝܐ 
ܡܶܛܽܠ ܢܝܳܚܶܗ 13 ححا وب ܕܠܠܝܐ ܡܥܒܪ ܗ݈ܘܳܐ ܨܢ 
ونوا ܘܰܣܝܳܡ ܒܽܘ̈ܢ̈ܒܶܐ. < | ܘܰܒܗܽܘܓ݁ܺܝܳܐ ححا 
ܩܰܕܺܝܫܵܐ. در = 
` كه ܒܩܰܝܛܳܐ ܠܚܘܕَ ً ܐܶܠܳܐ أى ܒܣܰܬܘܳܐ܆ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 
وب ܗܳܕ݂ܶܐ ومسا ܪܳܕ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ قب ܪܶܓܚܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܣܳܝܡ ܐܳܦ 


ܦܰܪܙܠܳܐ ܥܰܠ ܓܰܽܘܫܡܳܗ ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܝܘ̈ ܘܠܰܒܰܫ ܗ݈ܘܳܐ ܠܥܶܠ 
ܡܢܗ ܡ ܚܰܕ݂ ܥܰܒܝܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ ܕܥ̈ܐܐ. 

قم أأه كام ܐܰܒ݁ܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ ل حقمئه ا 
4 
ܗ :| 595 ܡܿܢ ܝܽܘܩܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܰܡ̈ܠܐ. ܗܰܘ وكم 
ܡܰܪ ܠܶܗ܆ ܢܦܠ ܩܕ݂ܳܡܰܝܘܗ݈̱ܝ خم حُخًا ܘܰܡܦܺܝܣ كله 
ܘܳܐܡܰܪ. ܪܰܒܝ. ܗܳܠܝܢ وشم ܥܰܠ ܦܰܓܪܝ. ܠܐ ܡܰܘܦܶܝܢ 


و جر 


حدما ܕܰܚܛܳܗܺܝ ܘܥܰܡܰܠܰܝ ه وجرت ܣ ܠܠ ܫ 
ܒܦ݂ܶܚܡܳܐ ܕܣܰܟܠ ܘܬܝ ܘܣ ܘܢܕܳܚܳܢܰܝ. ܒܰܟ݂ܰܠܘ صحفي ܐܒܝ .ْ 


ܕ 
و 
: 


ܫ 1 ܕ ܐܡܰܟ݁ܶܟ݂ ܘܐܟܒܘܫ | ܠܒܰܥܪܝܪܝܘܬܗ ܕܦ݂ܰܓܪܳܐ 5 ܦܰܩܪܳܐ 
ܗܳܢܳܐ ܕܰܡ ܠܐ ܥܰܘ̈ܠܳܐ ܘܰܚܛܳܝܗ̈ܶܐ ܐ ܝܟܰܢܳܐ ولا ܢܒܗܝܝܢ ܒܗ لقا 
ܰܪ̈ܓܺܝܓ݂ܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܒܥ ܗ ܗܳܠܶܝܢ܆ : ܫܬ݂ܰܩ ܘܶܐܬܕ݂ܰܡܰܪ 
ܒܰܚܦܰܝܛܺܝܘܬ ܡ مده ܕܗܘܳܐ 54 ܐܰܠܗܳܝܳܐ ܝ 
ا ܠܶܗ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܘܳܬ ܪܰܒ݁ܶܗ ݁ܥܰܡ̈ܝܶ 
ܗܳܠܶܝܢ܆ هرا ܕܡܶܬܠܙܶܙ ܡܶܢ ܒܢ̈ܝ ܓ݁ܶܢܣܶܗ مفب ܐܰܒܳܗܰܘܽܗ̱ܝ ّ 
ܒܥܳܐ ܠܡܰܪܚܳܩܰܘ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܶܗ. ܆ ܘܰܐܦ݂ܺܝܣ ܠܪܰܒܶܗ ܕܢܰܦܶܣ ܠܗ 
ܕܢܺܐܙܙܠ ܡܿܢ 359 ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܕܥܶܠܬܳܐ ܘܕ݂ܰܢܨܰܠܳ ܥܠܺܝܘܗ̱ܝ. 
دح ܟ ܠܝ ܘܨܰܠܺܝ ܥܠܽܰܘܗ̱ܝ܆ ܫܰܡܰܫܘ ܐܒܝ( ܠܽܘܬܳܐ 
ܕ݁ܪܰܡܫܳܐ. كر ܫܰܠܶܡܘ ܐܬܪ ܡܶܢ ܪܰܒܶܗ كم ܡܰܓ݁ܶܠ ܠܶܗ 
دقف ܠܽܐܘܪܚܶܗ. 8 ܠܗ ܒܳܐ ܗܰܘ. 02 دهما 
ܡܛܐ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܒ ܡܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ , « ا ܡܿܢ 
ܛܘ ܐ وخبه تت ܢ ܐܚܝ ܘܬ݁ܳܐ ܘܰܒܠܺܐ ܡܶܢܗܽܘܢ 
ܕܰܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢܳܝܗܝ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܗܶܢܽܘܢ وب ܒ݁ܰܒܠܽܰܘܗܝ 5 


( ¥ 17 


متوحه كله ܩܶܠܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܗܳܝ به ܚܒܰܫ تعقه ܫܢܰܝ̈ܶܐ 
ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܰܐܬܳܐ܆ ܟܰ ܡܶܬ݁ܰܐܡܳܢ܂ ܒܕܽܘܒܳܪܖ̈ܶܐ هاما ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ. 

دح 1 | <` هاه ܓܒ ܘܘܗ̱ܝ 
ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܗ :02:21:10 ܗܰܘ وحم لاشيم 5 < 
ܨ ܘܠܐ مشا ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬ݂ܳܐ أ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 
2 0 3 د ܐܰܒܿܳܐ ܠܝܡ 
ܠܶܒܢܽܘ̈ܗ݈̱ܝ܆ مرك ܗ݈ܘܳܐ ܢܠܝ ܕܰܒܠ ܡܪܐ ܘܰܡܥܰܕ݂ܰܪ ܗ̱ܘܳܐ 
ܠܗܽܘܢ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ܆ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ وب ܒܰܐܣܼܝܽܘܬܳܐ 
ܘܰܒܠܽܘܕܪܳܐ اناه لو ;ܗܘܐ كه ܠ ܠܬ )| 
فحت ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܐܝ ܕ݂ܰܘܗ̱ܝ܆ هتني ܐܶܒ݁ܽܘܢ ܒܡܳܺܐܡ ܕܰܘܗ݈̱ܝ. 
ܒܪܰܡ ܐܰܝܟܰܢܐ ول ̈ܚ 5 ܝ ܪܒܥ ܣܡܪ .2 | ܕܗܰܘ ܕ ܒܰܟܪܶܗ܆ 
0 ܢܣܺܝܡ ܥܰܠ ܦܳܬ݂ܽܘܪܳܐ ܐܰܝܟ ܓܝ 

ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ 5032)| ܕܰܐܠܳܗܳܐ 0:-:1 ܕ 

ܒܬܒܢܚܗ ܕܗܳܢܐ ܨ ] ܫܝ ܓܰܒܪܰܐܝ ܠ . ص ;5 ÷ 
ܥܽܘܡܪܳܐ ` ܗ̱ܘܳܐ܆ ٠‏ ܐܓܒܪܐ ܥܰܪܰܒܳܝܳܐ ܡܿܢ صرحرا ݁ܰܝܡܢܳܝܳܐ 
ركتسا وحم هذا صقا حكهاوًا ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ܆ ܐܶܬ݂ܳܐ 
ܠܠܽܘ̇ܡܳܪܐܬ ܢܶܐ ܘܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܥ ܥܰܡܶܗ هوخا ܣ ܛܛܚܐܐ܀̣ معطم 
ملز ܘܒܽܘܿܢܰܒܝܘ݁ܳܐ܂ ܫܭܺܝ̈ܠܫ. ܥܐ ܕܝܠܝ 1 
| ܡܛܺܝܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܺܐܙܙܐܠ܆ ܘܩܶܛܢܳܐ ܐܺܝܬ ܗ݈ܘܳܐ 3:43 1 
ܡܶܢ حك ܫܰܝܢܳܐ܆ ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܕܢܰܓܥܶܠ ܠܕܰܗܒܿܶܗ ܠܘܳܬ ܐ̱ܢܳܫ 
ܕܰܝܰܙܢܶܐ الكت ܕܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ` ܒܗܿܝ ܐܝܠ ܗ݈ܘܳܐ 
ܬ ܬ݁ܪܺܝܕ݂ܽܘܬ݂ܳܗ 111 ܘܰܫܒ݁ܰܩܩ 1 2-4 (ܡܐܐ 
ܐܰܠܦܰܝ̈ܳܐ) ܕܺܝܢܳܖ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܦܰܩܕ݁ܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ܆ ܕ݁ܶܐܢܗܽܘ ܕܦܳܢܶܐ 


1:1 


ܐ݈ܢܳܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ:܆ سمخ ١‏ ܢܳܐ ܛܺܝܒܽܘܬܳܟ݂ ܘܢܳܣܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܕܺܝܠܝ̱. ܘܶܐܢ 
هاا ܐܢܐ ܐ| ܟܳܬ݂ܳܒ݂ ܐ ܐܐ ܠܠܒ ܝ ܕܗܶܢܶܝܘܢ تلاو 
ܢܶܣܒܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܡܿܢ ܩ ܗܰܘ وب ܒ شاض ܘܡܶܝܕ݂ܳܡ ܠܠ 
ܥ ܘܰܐܫܩܶܠ ܥܰܪܰܒܺܝܳܐ ܗܰܘ ܘܥܰܒܕ݂ܰܘܗ̱݈ܝ ܘܟܠ ܕܺܐܝܬ ܠܗ 
لاقن ܛܰܪܒܝܳܐ. ܘܩܰܘܺܝ ܬܰܡܢ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܗܳܝܽܘܢ ܬܠܳܬ حنّت. 
ܣܝ ܝ ܡܰܪܝܳܐ ܬ݁ܶܐܓܘܪܬ݁ܶܗ حاحخها ܐ ܘܰܓܕ݂ܰܫ 
ܝܽܘ̈ܚܰܢܳܢ حك ܒܳܬܰܪ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܫܢܰܝ̈ܢ. ܘܰܩܕ݁ܰܡ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܥܰܪܰܒܳܝܳܐ 
ܫܰܢܬܳܐ هلا ܦܰܩܶܕ݂ لاثىه ܡܶܕܶܡ ܥܰܠ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܗܦܰܟ݂ 
ܥܰܪܰܒܳܝܳܐ ܒܳܬ݂ܰܪ ܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܕܢܶܣܰܒ يّمهحكته. 
ܘܚܳܪ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ونا ول ܐܶܫܟܰܝܝ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܠܪܰܚܡܶܗ. 
ܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܰܐܝܟܿܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܪܳܚܡܳܐ بسك ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܠܳܐ ܚܳܪܶܐ 
ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܗ ܡ 5 ܠܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܨܶܐܕ݂ܰܘܗ̱ܝ܂ ܓܘܥܠܳܢܳܐ 
ܘܒܳܥܶܐ ܐܢܐ ܕ ܐܣܒܝܘܗܝ. وكسه ܥܠܽܘܗ̱ܝ܆ ̇ ܕ݁ܙܰܚܡܳܟ݂܂ ܗܘܳܐ 
ܠܵܗ 10 ܨ ܕ݁ܶܐܬܬܢܺܝܚܝْ ܘܶܐܡܰܝܪ ܠܗܘܢ ܥܰܪܰܒܳܝܳܐ܆ 8 / 
شم حش - ܥܰܠ وخا ܕ݁ܺܝܠܝ! ܘܦܰܢܺܝܘ ولا ܒ ܠܰܢ ܐܠܐ 
ܐܺܝܬ كه ܬܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ .به ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܝܟ كه ܐܶܢ 
ܦܰܩܕ݁ܶܗ ܡܶܕ݂ܳܡ ܡܶܛܽܠ ܕܰ ܫ ܆ ܠܳܐ ܒܳܐܶܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܡܰܪ 
ܠܗܽܘܢ 11-4 ܚ ܘܰܘܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܝ ܡܶܛܽܠ ولا ܝܺܕ݂ܰܥܠ ܐܐ 
ܠܗ و5 جع مزه جه حب ܗܰܘ ܠ تل هكم 
ܫܰܐܠܶܗ اه ܕܰܗܒܿܐ܆ ܘܦܰܢܺܝ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܪܓ݁ܺܝܫ ܐܐ 
ܨ ܕܶܐܡܪ ܪ ܐ݇ܢ̱ܬ܆ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܥܰܪܰܒܝܳܐ܆ ܐܳܢܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ انا ܕܪܳܒܳܟ݂ 
ܕ݁ܺܝܩ < ܐܰܠܳܗܳܐ 5555 ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܒܢܬܐ ܒܟ ملا 
ܒܳܥܶܐ ونج ܕ݁ܶܐܬܶܠ كه ܕܰܗܒܳܐ ܐܰܘ ܣܺܐܡܳܐ ܐܰܘ ܡܶܕܶܡ ܐ݈ܚܪܺܝܢ 


11:3 


ܕܢܵܗ݇ܘܳܐ كد ܒܠܠܬܶܗ ܐ اراح 1 عكول 1 
1 ما ` 
ܕܰܗܒܳܐ ܕܝܠܝ 3797 6 305 ܐܐܐ ܕܐ 797 ܐܘܒܕ وخا 
ܨ¿ 0 | ` ܝܺܕ݂ܰܥܬܳܐ. 
ل اهنا رن لح ا < 1:01 ܕ݁ܰܐܫܠܶܡ ܠܒ 
ܒܫܶܢܕܶܐ ܡܰܪܺܝܪܶܐ ميخم انا ܠܚܰܝ̈ܰܝܟ݂. ܬ݁ܰܠܡܺܝ ܠܝܕܐ فب ܒܗܺܝ ܕ 
ܡܦܿܣ ܗ̱ܘܳܐ ܒܣܽܘ حلا ܗܳܢܳܐ܆ لز به ܗ̄ܘܳܐ مما 4( ; :ܐ| 
ܗܰܕ݂ܳܐ ܠ ܨ ܕܡܪܝܳܐ ܢܗܘܐ. ܇ هذه ܢܒܰܕ݁ܶܩ :ܪܐ 
ܗܝܢ ܥܰܪܰܒܝܳܐ܂ < ܠܰܐܚܳܐ ܗܰܘ ا ܥܰܒܕ݂ܰܘ̈ܗ݈̱ܝ 0 
ܕ݁ܰܢܕ݂ܽܘܢܺܝܝܗ݈ܝ 00 ܨ ܘܰܒܠܠܝܳܐ ܐ 201 ܩ 1 
5 ܕܦ ܪܙܠܐ. هكم ܕܒܚܝ ܨܰܦܪܐ ܫ لكؤت حه. 
ܘܰܨܠܺܝܡܳܐ ف ܐܽܘܠܕܳܢܳܐ ܕܫܶܢܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒܰܒܶܐ بو5[. هكم م 
ܩܰܠ ܒܿܶܟܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܰܐ ܕ݁ܰܐܚܳܐ 5 :3 §܆ ܐܰܘܪܰܥܘ ܠܡܰܪܝ 
ܓܰܒܪܰܐܝܶܠ. ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ مم ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܢ ܘܦܐ ܠ( | 
ܗܰܘ ܘܶܐܫܟ݁ܚܶܝܗ ܒ݁ܫܽܘܢܳܩܳܐ ܡܰܪܰܚܪܺܐ ܘܒܶܝܪܝܰܬ ܠܶܗ ܥܠܰܘܗ̱ܝ 
ةك اكذه اك خض[ 1 
عاك كح وز ولول عد رو لوا ا ال 
ܘܰܠܬܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܗܰܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܒܶܚܬ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ. دمع ܬ݁ܰܡܺܝܢ 
ܒ݁ܰܨܠܽܘܬܳ كا ܡܢ ܐܰܠܳܗܳܐ دحا ܠܥܒܝܕܗ ܘܢܶܦܪܩܳܝܘܗ݈ܝ. 
ܘܟܰܕ݂ 5-5 0 حملا ܪܳܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ 
ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ فكي ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܘܬܐ ܘܫܰܡܶܫܬܳܝܗ݈ܝ 
ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܐܘ ܐܒܿܳܐ(1|5005 اكه ܕܰܗܒܳܐ 


و 


ܕ݂ܪܶܚܡܳܟ݂ | ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܐ ܐܶܬܳܐ ܒܳܐ ܡܢ ܒܐ ܕܳܐܡܰܝܪ܆ ܕܗܳܐ 


ا 


لكل دن ܒܕܽܘܟܬ݂ܳܐ ܕܣܳܡܶܗ ܗܽܘ كأسرم هد : 1 ܓ݁ܶܝܪ يه 
كه ܐ̱ܢܳܫ ألا ܐܶܢ ܗܽܘ. ܘܶܐܬܟܫܶܠ ܥܰܪܰܒܳܝܳܐ ܘܰܒܥܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ 
ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܰܐܺܝܠ ܕܢܶܬ݂ܦܬ݂ܰܚ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܕܢܶܚܙܶܐ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܡܰܠܠ 
ܘܠܳܐ ܟܠܳܝܗ݈ܝ دحا ܡܶܢ ܫܶܐܠܳܬܶܗ. مق ܐܶܬܦ݂ܬܰܚ ܩܰܒܪܳܐ܆ 
ܢܚܶܬ ܥܰܪܰܒܺܝܳܐ ܘܶܐ 0 99 1:41 ܕܰܟܪ ساف ܘܰܫܪܺܝܗ݈ܝ 
ܘܶܐܬܒܰܩܰܝ ܒܗ 64 ܘܰܚܙܐ ܗ ܕܡܵܠܠ كم ܪܓܐ . ܡ 
ܕܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݂ܥܶܗ ܕܗܽܘܝܘ ܪܰܚܡܶܗ. ܐܶܬܓܗܶܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܢܰܫܩܶܗ. 
وك ܒܳܟܶܐ ܐܶܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ يوك ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܘܺܝܬ ܕܶܐܬܒ݁ܰܪܰܟ݂ ܡܶܢܳܟ݂ ܪܳܚܡܳܐ 
ܡ ܩܰܢܺܝܫܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܢ وها ܘܰܠܗܰܥ܂ِ ܡܝܪܟ ܣܗܶܕ 
ܥܠܝ ܕܐ ܐܺܙܰܠ إثا ܘܒܝ ܡܢ ܡܫܪ ܟ ܆ ܘܠܳܐ ام ܡܝܢ 
ܥܽܘܡܪܰܐ ونا ܩܰܕܺܝܫܳܶܐ܆ : وخُبه ܡܡܠ ܚܰܒܳܐ < ܥܺܝܡ ܡܝ̈ܬܐ 
552 ܨ . ܗܳܫܶܐ ܕܥ ܘܶܐܬܒܺܝܢܶܬ݂ و ܕܠܝܬܐ .| 
ܫܰܺܝܪܳܐ حك ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܠܶܗ كياب ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ. ܘܰܚܬ݂ܰܡܘ 
ܠܒܰܒ | ܐܝܟ ܕܺܐܝܬ݂ܽܘܗ̱ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܐ ܘܶܐܐܠܘ لمحا ܕ݁ܣܺܝܡ 
ܗ݈ܘܳܐ وهخا. ܘ ܘܶܐܫܟ݁ܚܺܝܘܗ݈ܝ ܒܕ݂ܽܘܟܬ݂ܶܗ ܐܝܟ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ 
ܘܡܚܚܕܳܐ هنا ܫܒܐ ܠܥܰܒܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܪ ܐܶܒ݁ܽܘܢ ܘܰܗܒ 
9 ܡ وهخا 5ه ܘܫܰܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܐܙܠܘܢ لكا 
ܕܨܰܒܿܝܢ. ܘܰܫܒܰܩܘ ܓܰܡܰܠܰܘܗ݈ܝ ݁ܢܰܝܬܽܘܢ ححهةا كويد ]| 
همبوحه هت ܠ ܘܗܰܘ ܕܡ ܒܫ ܫܰܒ݁ܩܳܶܗ 
ܠܰܚܫܰܚܬܐ ܘ̈ܡ̱ܪܐ: ܘܶܐܬܬܰܠܡܰܕ݂ ܘܰܥܡܰܕ݂. ܘܶܐܬܩܪܺܝ _ 
ܠܗ ܢܢ . قحا ܠܶܗ ܡܛܰܠܬܳܐ حك ܡܶܢ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ركه 
ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܗܰܘ حقيقا مب ܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܡܶܢ آمب لا سه 
ܠܐ ܒܣܰܬܘܳܐ ܐܠ ܒܩܰܝܛܳܐ܆ ܠܕܰܡܐ ܠܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ.ْ ܘܟܰܕ݂ ܚܙܐ 


١١١ 


ܐܰܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܘܚܽܘܒܵܗ ܠܐܘ ٠‏ ܗܒ ܠܗ تسلا 
ܕܢܰܐܣܶܐ ܓܝ ܠܘ ̈ܒ 1 ` 0 ܶܒܢܺܝܶܐ 
ܠܚܽܘܕ܆ أ 5 ܒܳܬ݂ܰܪ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܕܝܢ ܣܥܺܝܝ ܢ ܠܶܗ :141 
صما ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܗ݈ܘܳܐ ܕ ܲܒ ܠܝ | 
ܒ݁ܰܬ݂ܫܰܙܺܝܠܢ ܐܚܪܳܐ ܨܠܽܘܬܳܗ ܨ ٠‏ ܘܕ݂ܽܘܟ݂ܪܰܢ݁ܶܗ 0 


ܩܰܐ݈ܠܳܫܶܐ او تراصو ا تحت ند ܘܡ ܝܝ ;£ 
لان بخ اناك ارك[ سج كن كوت 121 ا 
ܨ < ܠܗ ܓܒܰܘ ܕܢܶܗܘܶܐ )1 ܒܪܽܘܟܬ݂ܶܗ تت 
ܗܺܪ̈ܒܰܝܳܐܟܐܶܐܩܝܳܪܰ 6 اند ܡܝܬ ܢܰܒ݁ܽܘ̇ܠܝܓ݂ܳܣܳܐ اضلل لمكن 
ܐܰܬܢܰܐܣܝܽܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܿܳܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒܒ ܕ݁ܰܒܛ݂ܽܘܪܳܐ 
݁ܩܽܘܪܳܘܣ ܒܰܫܢܰܬ݂ 4 ܘ ܡ ܗܳܝ ` ܢܦܩܘ ܦܰܪ̈ܣܳܝܶܐ ܡܢ 
ܒܶܝܬ݂ܢܰܗܪܺܝܝܢ܆ ܘܥܠ 3( < ܨ ` 
1ج كه ܢ ا و ܝܟ ا 7 ܘܰܛܪܰܕ ܐܢܘܢ ܡܝܢ 
ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܗܽܘܢ ܐ 3 ܦܰܪ̈ܣܳܝܶܐ ܒܰܙܒ݂ܺܝܢ )55 <| 
ܡܰܠܩܰܢܽܘܿܚܳܳܐܐ܂ ܙܘܭ سق حبرا كد ܐܐ 15:4 
ܕܥܰܪ̈ܒܝܶܐ ܡܢ كه ܫܰܪܺܚܘ܂ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܐܨܛܒ݁ܰܝ مووي حا فهم 
ܒܡܰܐܬܝܳܐ 1( أه ܒܰܛܠܽܘܡܝܳܐ ܕܪܽܗ̱݈ܘܡܳܝܶܐ ܘܰܗܒ ܠܗܽܘܢ 
ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܥܰܕ݂ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܒܿܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ܆ أ كاسنا ܠܘܳܬ 
33 ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ. ܗܘ ܢܩܒܠ 0 
ܣܰܓ݁ܺܝ ܡܶܛܽܠ܂ 1 = ܘܝܰܝܗܒ ܠܗ 
ܦ݁ܪܽܘܣܛܰܓܡܰܐ ܕܦ ܘܩܳܕܶܐ ܠܘܳܬܐ د ܕܫܳܐܰܠ ܡܰܳܢܶܗ ܫ 
ܒ ܆ ܕܒܶܗ ܝܳܗܽܒ ܗܘܳܐ 11080 ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘ̈ܪ̈ܬܳܝܶܐ 


10 


ܗ .ܝ-1 ܕ݁ܬܽܘ̇ܕܺܝܬ݂ܗܽܘܢ ܒ݁ܢܳܩܽܘܫܺܐ ܘܙܽܘܝܳܝ̈ܶܐ 
واوا ܘܠܽܘܘܳܝܶܐ ܕܥܰܢܝ̈ܝܕܶܐ܆ ܘܰܒܫܺܝܘ̇ܟܳܠܐ وما ܘܕܰܝܪܳܬ݂ܳܐ. 
ܘܡܪ ܡܶܢ ܡܵܕ݂ܰܐ .11 ܠܟܳܗܢܶܐ شيمم ܘܕܰܝܪ̈ܺܝܶܐ. ܘܰܡܬ݁ܰܚܶܝܡ 
ܡܰܝܕ݂ܰܐܬܳܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܬ݂ܶܗܘܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ. ܘܰܡܦܰܩܕ ܠܥܰܪ̈ܒܳܝܶܐ ܚܰܢܦ̈ܶܐ 
݁ܢܶܙ݁ܰܗܪܽܘܢ܂ ܒܣܽܘܙܳܝܳܝܶܐ ܣܰܓܺܝ ܒܢܽܘܛܳܪ ܚܰܝܰܝ݁ܗܽܘܢ ܘܕ݂ܰܢܪܰܚܡܽܳܘܢ 
ܫܠ ܝܬܡܐ ܕܠ ܡܘܩܩܢܐ ܘܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ. ٠‏ جام ܠܰܘܛܬܳܐ 
ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܥܳܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘܗ̱ܝ. ܘܟܰܕ݂ ܕܰܠܺܝ ܥܠܽܘܗ݈̱ܝ 
ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܐܶܝܠ ܘܩܰܒ݁ܶܠ ܛܰܝܒܽܘܬ݁ܳܗ. . ܩܰܒ݁ܶܠ ܟܬ݂ܳܒܶܗ 
ܘܰܗܦܰܟ݂܂ ܠܕ݂ܺܝܪܗ ܠ ܗ݈ܘܳܐ ܕܒܰܢܝܳܢܗܽܘܢ 23 نه 
ܨ < ܩܰܢ ܘܢܳܐ ܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܓܰܘܳܢܝܳܐ ܠ وسو 
ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܠ سا ܡܶܐܒܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܢܰܝܬ݂ܶܐ هكح 
ܠܒܶܝܬ ܛܠܽܘܡ̈ܶܬ انه قب آنا ܡܶܕܶܡ ܕ݁ܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ݂ ܣܳܟ݂܂ 
ܘܰܓܕ݂ܰܫ وشر قب ܐܰܚ̈ܶܐ ܥܒܰܪ ܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ 5 
ܥܰܡܶܗ ܝܰܪܩܳܐ ܡܶܕܶܡ وهم ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܰܘܗ̱ܝ. هكم 
:3 53 9 9 3 @ يمه وخر 
ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܡܝܢ ܡܐܒ ܘܠܐ ܗ܆; هلا ܐܶܬ݂ܢܰܟܩܰܝܦ ف هذا نحها 
ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ وب ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܬܪܓܡ ܠܗܽܘܢ ܠܕܺܝܪ̈ܳܝܶܐ ܕܠܳܐ 
ܢܕ݁ܽܘܫܽܘܢ ܟܙܐ ܘܢܳܡܳܘܡܳܐ ܕܥܽܘܡܪܳܐ 5 ܠܗܰܘ ܕ݁ܽܘܝܳܐ و 
تيكم ܠܝܰܬܺܝܪܳܐ ܕܣܳܡ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ܆ ܗܽܘ وب ܒܠܶܒܳܐ ܒܗ ال 
أ ; ܠܩܝܘܒ݂ܠܶܗ صلا ܣܰܩܽܝܘܒܠܳܝ̈ܳܬܳܐ. 5ه ܕܶܝܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ 
ܠܐ ܠܛ ܠܰܝܘ̈ܛܳܬܳܐ ܩܰܫܥ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܟܽܠ ܕܡܰܡܪܰܚ وى 
ܩܳܢܽܘܢ̈ܶܐ ܕܥܽܘܡܪܳܐ. ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܐܶܬܬܚܶܕ݂ 5ه ܒܟܺܰܐܒ ܡܥܰܝ̈ܳܐ. ܘܟܰܕ݂ 


ܝ 


2 ?2 ܨ و 4 4و 
ܐܝܠ ܕܪܐ ܡܢ ܒܝܬ ܛܥܘܡ̈ܐ܆ ܘܰܢܦܣ ܗܰܘ ܟܕ ܒܨ 


( ¥ 


ܒܰܡܥܳܣܳܐ ܕܟܰܪܣܶܗ ܘܶܐܙܰܠ ܠܡܰܝ̈ ܪܰܓܝܠܶܗ ܠܒܶܝܬ ܡܰܝ̈̈ܐ. 
ܐܬܫ ܟܠ $ ܓܘܳܝܗ 30.3 1 < ]ܐ 
حخصه ܚܰܝ̈ܽܰܘܗ݈̱ܝ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ 5 ܐܶܙܰܠ اما 055 ܠ | 
ܰܝܐ ܘܶܐܫܟ݁ܚܶܝܗ حلط ستد ‏ حتتن ܢ ܐܰܘܕܰܥ 
0 لاشا. 530 ܐܰܦ݂ܶܩܘ ܩܰܒܪܘܗ̱ܝ ܟ݁ܰܕ ܡܥܰܩܰܝܢ 4 
أحته. ܒܠܬ 11541 :| ܥܰܠ جحو ܕܝܒ 
ܘܰܬܘܳܗܬ݁ܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܘܬܶܗ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܘܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ. ܘܺܝܠܶܦ݂ܘ 
ܕ݁ܰܐܝܟܰܢܐ ܗܘ( :)ܘ ;ܘ 1 ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ع ܗܢ ܒܗܽܘܢ܇ 

350 200 109 3 5 ܠܠ ܡܶܢ ܓܘ̈ܡܵܐ ܕܥܰܠ 
5 ;| ܘܣܳܡ ± 3 ܩܕܿܡ وتكزير ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܫܶ ܝܒܐ 
ܘܚܳܪ ܒܶܗ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܟ݁ܡܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܘܐܡܪ ܠܶܗ܆ ܒܶܪܝ. ܠܳܐ 3 
ܕܢܶܐܟ݂ܽܘܠ إنى صوم ܣܝ ` | ܕܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ. ܗܽܘ 
وب 3 ܘܓܽܘܡܕ݂ܳܢܳܐܺܝܬ݂ ܐܰܘܫܶܛ݀ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܒܫܡ وم سذا 

ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ 315 < ححا ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܒܿܗܿ !( 
(ܒܿܗ ܒܝܰܘܡܳܐ) 0 ܠ ܟ 1 3 13 ܠܓܵܒܵܘ̈ܝ̈ܗ̇. 
ܘܡܝܬ 140 ١‏ م وشحه مك = ܘܰܫܚܕ݂ܰܘ 
ܢܰܦܫܺܝܬܗܽܘܢ ܩܝܕܳܡ 0 6حكه ܡܶܢܶܗ :نولا 
ܥܠܰܝܗܽܘܢ اا ܘܰܠܝ مر ܐܰܢ݁ܽܘܢ ]1 ܡܿܢ 
ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܗܰܘ ܐ ܐܰܚܳܐ ܨ | 9 

ا ܒܰܙܒܰܢ )01 ܠܠܽܘܡܪܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܶܐ 13 1:41 ܣܰܓܝ̈̈ܐܐ 
ܘܶܐܐܠܘ .1 3 0 ܨ ܕ݁ܰܡܫܰܡܫܺܝܝܢ حخزه :| 
: ܫܰܒܽܘܥܳܐܺܝܬ݂) ܘܰܐܘܕ݂ܰܥܘ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ حا ܘܶܐܡܰܪܘ 
ܠܺܗܣ܆ كع قت بوكب 34 | ܪܒܐ 31 ܽܘܟܳܝܶܐ 


1 


ܐܫܪ ܣܓܝܐܐ 7 ٠.‏ ܗܽܘ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐܝ̈ܶܐ. 
ܘܦܰܢܺܝ ܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܢܺܝܚܳܐܺܝܬ݂ ة ܘܶܐܡܺܪ܆ ܫܒ݂ܺܝܚܝ ܗ݈ܽܘ ܡܰܪܝܳܐ 
ܚܺܝܘܢܳܐ܆ ܕܗܽܘ لتقت ܘܰܡܣܰܒܺ ܰܪ ܠܟܠ ܐܠܗ ܝ 
ܠܫܬ1 ?| ل ܠܳܐ ܝܳܬ݂ܰܪ ܡܿܕܶܡ ܆ ܢܪ݂ܽܘܡܣܽܘܢ ما 
ܝܰܘܡܢܳܐ܆ ܘܰܥܒܺܝܕ݂ܘ 5 ܕܦܰܩܶܢ݂ ܠܗܽܘܢ. ܘܩܰܠܺܝܠ ܡܶܕ݂ܳܡ 
ܒܫ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܕܶܐܫܬܰܡܠܝܰܬ ܨܠܽܘܬܵܐ. أيهم ܐܰܒܿܳܐ ܒܪܺܝܟܿܳܐ 
ܠܘܳܬ ܐܰܚܽܘܬܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܚܰܝ̈ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ووم ܕܶܐܬܛܰܚܰܒ 
ܐ | كيه كمعن ܒܝܠܐ ܠܡܶܣܟܳܢܐ ܘܠܰܐܟܣܢܳܝ̈ܶܐ 51 
ܠܘܳܬ݂ܳܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܐܶܫܬܚܰܝܪ ܡܶܢܶܗ. كه ܚܰܕ 
3 3 734 87 © 9 7 باه 
ܕܗܳܟܰܢܐ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ها ܗܳܘܶܐ عه عه ܥܰܝܠ 
ܦܳܝܬܽܘܪ̈ܳܐ. ܥܐ < ܝܚܪ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒܺܝܢ ܬܗܽܘܢ ܬ 
ومس ܡ ܨܠܽܘܬ݂ܶܐ ܗܺܝ ܗܺܝ ܕܥܶܝܕܪܳܢ 9 ال ܨ 
يخا ܠܒܺܝܬ ܛܥܽܘܡܵܐ ܒܪܰܐ ܣ ܕܗܰܝܟܠܐ. ܘܳܐܡܪܿ 
ܠܒܝܬܐ ܗܳܕܐ܆ ܢܶܪܘܽܘܢ ܡܢ ܫ ,ܡܰܢܶܗ ܕܒܰܝܬܳܟ݂ 3 
ܘܝܳܬܒܺܝܢ ܥܰܠ ܦܳܬܘܪ̈ܐ ܪ̈ܘܺܝܚܶܐ܆ ܕܗܳܘܶܝܢ ܬܰܪܬ݁ܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܺ ܬ 
ܦܠܺܝܚ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܫܺܝܫܳܐ ܚܶܘܳܪܐ. ܘܠܰܚܡܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ شر ܥܒܺܝܕ هما 
ܘܡܰܬܩܰܢ . ܘܺܝܬ݂ܳܒܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܠܰܛܥܽܘܡܐ سوا ܗܰܘ ܕܥܰܠ 


ܦܳܬܽܘܪܳܐ. ܟܰܕ݂ ܣܳܒܪܺܝܢ ,دم قشم إثى ܒܦ݁ܽܘܡܶܗ هما 
ات ܢܶܡܛܺܝܝܘܗ̱ܝ ܐܰܘ ܬܿܪܬܺܝܝܢً ܒܰܨܠܘܗ܂ ܡ ܕܡܿ̇ܚܪܝ 
ܓܰܒܪܰܐܝܠ ܒ ܥ 3 ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ لامكب 


ܨ ܠܵܗ ܒܩܽܘܫܬܐ܆ ܐܰܟܠܶܬ݂ ܠ 5 ܘܣܶܒ݂ܥܰܬ < 


١١ 5 


ܕܡܽܠܝܽܘܡ ْ ܗܶܒ݁ܽܘܢ ܡ ܝܕܐ ܕܰܚܙܘ ܠܬܶܕ݂ܡܽܘܪܬܳܐ ܬܡܝܗܘ 
ܘܰܬܘܰܗܘ ܘܶܐܬܰܡܰܝܪܘ. ومسه 0 فدهو ܐܘܪܢ ܗ݈ܘܰܘ 
` ` ܗܽܘ = ܐܝ ܓܰܒܪܳܐܺܝ ܠ ܐܶܡܪ 
ܠܗܽܘܢ سه 3 3( ݁ܣ1 ܗܳܝܡܳܢܽܘܬ݂ܰܢ ܘܛܳܠܽܘܡܽܘܬܰܢ 
ܡ ܨ( ܕܰܒ݂ܡܰܠܥܶܝܕ݂ܳܢ ܗܘ حب 00 هخم ܠ 


ܡܚ ܘܵܐ ܒܛܺܝܠܽܘܬܳܗ ܕ݁ܰܥܠܺܝܝܢ سك وب ܒܠܚܝܢ ܡ 
5508 ܠܰܐܚܰܝܺܝܢ ܠܠܝ ܡ ܘܐܬܘ حفل. نمق 
ܕܡܶܛܳܠܳܬܗܽܘܢ ± ܕ݁ܰܠܡܰܟܣܳܢܽܘܬܰܢ ܗ݈ܘܰܳܐ 1 ܗܳܕ݂ܶܐ تحمل 
امو ܡܰܫܳܝܡܳܐ ܠ ܐܰܢ 
ل _ 43 ܘܕ݁ܶܚܠܬܳܐ ܐ ܟ < دهده 
ܠܠܰܚܡܳܐ 79 ܒܩܽܘܦ݂ܦܣܳܐ ܠ < ( لذج ركذا ܫܰܒܬܳܝ̈ܶܐ܆ 
1 ححا ܕܟ݂ܽܠܶܗ جبها ܗܰܘ | 1 ܘܟܰܕ݂ ܒܗ وهنا 
ܝ( ܠܢܽܘܟܪܳܝܶܐ ܗܳܒܽܘܢ܆ ܒܥܰܘ ܕܢܰܘܒ݂ܠܳܘܢ ܡܝܢ 505 
وى ܠܒܿܳܬ݂ܰܝ݁ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܠܒܽܘܪܟ݁ܬܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ݂ 
ܒܠܶܬܗܽܘܢ܆ ̄ܠ ¢ حخاتة. 5 اهن 11:5 
ܘܟܽܠ ܕܰܫܡܰܥܘ ܫܰܒܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇. ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ 
ܬܘܒ ܡܶܬܐܡܪܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܓ݁ܰܒܪܰܐܺܝܠ نشم ܒܚܰܝܠܐ 
ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ لخدا ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ. ܫ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݁ܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ 
ܕ݁ܰܚܙܽܘܘܗ݈ܝ ܟ݁ܰܕ ܐܰܩܺܝܡ ا ,ܒܗܘ( ܝܶܫܽܘܥ ܪܽܘܦܢܝܳܐ 
ܕܡܿܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܗ݇ܬܐ ܟ ܀ 6 ܐܰܪܙܰܢܺܝܐ. 
ܡܝܬܐ حم ܩܰܕ݂ܡܰܝܳܐ ܕܢܰܚܡܶܗ܆ 231 3 $ 1 ܐ| 
ܝ < ولا مه حو دمر ܕܰܨܨܠܺܝܒܿܐ. ܨܟܝ: 0( 


( 1 


ܓܰܒܪܳܐ ܗܘܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܕ݂ܳܚܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܂ ܘܰܐܩܺܝܡ݂ ܘܳܐ ܡ خم 


ܡܪܝ ܒܠ ا ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܨ 3 ܆ ܢܳܐܬܳܐ ܗܰܘ 
ܐ̱ܚܪܰܢܳܐ ܢܥܰܦܶܝܘܗ݈ܝ. ܘܰܓܕܰܫ حزبه 3 ܕܒ݁ܶܝܬ݂ ܠ 


دك ܥܫܶܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܟ݁ܽܘܪܗܳܢܳܐ܆ ܫܰܕ݂ܰܪܘ ܒܳܬ݂ܪܶܗ ܕܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ وتلا 
ܢܥܰܦܶܝܘܗ݈ܝ ܒܐܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ أ ܒ 1 ܝ ܕܰܗܘܳܬ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ماهم 
ما ܒܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܠܳܐ ܬܥܰܦܽܘܢܳܢܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ بها 
ܕ݁ܺܝܠܝ̱ ܡܪܝ ܓܰܒܪܰܐܺܝܠ. ܘܟܰܕ݂ حنم كه ܐܠܒܫ ܘܗܝ 
ܘܣܳܡܽܘܗ݈ܝ ܒܩܘܡܬܐ وحمل ܩܒܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܫܺܝܕ݂ܰܪܰܘ ܨ خاؤزه 
ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ‏ ܘܚܰܘܺܝܘ كله ܕܡܺܝܬ ܪܳܚܡܶܗ. دك ܐܶܬܳܐ ܡܫܰܕ݂ܪܳܐ ܠܕ݂ܺܝܪܳ 
ܘܠܳܐ حتت : ܐܰܡܰܪܘ ܠܳܗ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܰܒ݂ܓܿܳܙܰܪܬ݁ܳ وكّاها ܐ ܚ 
ܐܠ ܡܝ ܘܡܿܢ ܝܝ < ܕܬ݁ܰܠܓ݁ܳܐ ܫܝ ܡܫܰܕ݂ܪܳܐ 
ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܡܰܢܰܥ زب ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ. ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܥ 
ܩ 8 مم 14 ܗܽܘ ܘܬܠܡܺܝܕ݂݁ܰܘܗ̱ ܗܝ . ܒ ܥܕ݂ܰܡܐ 
ܠܕܺܝܪܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܵܐ. ܗܽܘ وب 1د ولا ܐܘܗܝ نكف ܠܗ 
ܒ݁ܬ݂ܰܠܓܿܳܝܐ ܒ݁ܰܪܓܶܠ ْ كفم ܠܬ݂ܰܠܡܺܝ ܕܼܰܘܗ̱ܝ 31 
خازه . َو ملاتا ܒܪ ܡܰܛܺܝ ܠܕܺܝܪܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܐ. حرو 
لمجا| 5ه وخهه ܕܢܶܥܽܘܠ ܘܢܰܘܕ݂ܰܥ ܠܕ݂ܺܝܪ̈ܳܝܶܐ ܥ݁ܰܠ 
3 80 ܨ ܥܰܡܗܽܘܢ ܦ݁ܺܝܪܡܳܐ وه ] ܘܰܟܬܒܿܳܐ 
ܕܠܘܘܳܝܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܗܘ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܩܽܘܒܬܳܐ ܕܒܶܝܬ 
ܩܒܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܫܟ݁ܶܚܗ ܠܪܰܚܡܶܗ ݁ܰܕ݂ حزمي ܘܰܡܚܰܙܰܩ ܘܶܐܬܓܗܶܢ 


ܡ فيه ܘܰܒܟܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐܝܬ. . وى ܕ݁ܰܠܺܝ ܠܰܐܠܳܝܗܳܐ ܘܶܐ 
ܡܳܪܝ ܘܰܠܠܳܗܝ ܝܶܫܘܥ ܨ ܐ݈ܢܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܰܝܦ انا 


و 


اليس ال ܐܩܡ ܠܡ 585 ܒܳܬ݂ܰܪ ܐܰܪܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ܆ 


11 


ܗܳܟ݁ܰܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡܳܝܝܗ݈ܝ ܠܪܳܚܡܳܐ ܕܠܚ ودح 35 :ܪ 
÷ ܨܠܽܘܬܶܗ. ܐܰܚܕ݂ܶܗ ܒܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܰܐ ܩܺܝܡܶܗ 3 ܠ ܫܶܢܬܳܐ 

و 31 مهو| ܐ وكا ܨ ܒܗ هكم ܐܬܘ 
5 ܠܘܿܦܳܝܵܗܿ ܕܰܐܒ݁ܽܘܗܽܘܢ ;5 | محكب ܘܰܐܒ݂ܺܝ̈ܠܺܝ 
سر ܕܰܥܒܰܪܘ ܠܩܽܘܒܬܳܐ ܘܶܐܫܟ݁ܚܘܗ݈ܝ وم ܡ 33 
447 15 ܥܳܩܬܗܽܘܢ ܠܚܰܪܽܘܬ݁ܳܐ ܘܰܐܘܕ݁ܺܝܘ حك الك 
3 ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܨ 1 ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܗܘ لعا 
ܒܰܪܓܶܠ ܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܠܕ݂ܺܝܪܳܐ. ܘܰܐܡܺܝܪ ܕ݂ܰܚܝܳܐ ܗܘ 
ܗܳܢܳܐ ܚܰܡܫܥܣܪ̈ܐ ܫܢܝ̈ܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܗܳܕ݂ܶܐ. 

ا 0 
ܣܺܝܓܽܘܢ. ܒܰܙܒܰܢ اسأب كر ܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܠܡܰܪܥܺܝܬ݂ܶܗ 
ܘܰܐܠܫܰܝܰܕ݂ܶ ܗ ܥܒ:ܗ ܪ ܡܫ ܐܰܐܐ 0 
6 ل بي ` ` 
` | ܘܠܳܐ ܒܳܗܢܶܐ ܘܠܳܐ 39 اا ܐܝܐ ܗܘܐ ܒܝ ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ 

ܥܝܳܕ݂ܳܐ܆ ܕ݁ܶܐܡܰܬܝ ܕܡܶܬܡܰܢܰܥ ܗܘܳܐ ܠܘܰܥܕܳܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ 
ܦ݁ܰܠܓ݁ܶܗ ܕܡܺܝܠܐ܆ 5 ]| | ܘܰܡܗܰܠܶܟ݂ كوس هكم 
ديه 3 ܬ ܫܺܚܕ݂ܰܪܰܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܕܢܰܛܰܝܒ݁ܳܘܢ كله 
ܕܘܟܬܐ. ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ ܗܳܝ 0 1 سمو[ ܬܬܐ 
ركه ܒܝܰܘܡܳܐ ܡܝܺܬ ܗܘܳܐ ܒܪܳܗ̇ ܕܺܝܠܗ̇ ولا ܥܡܳܕ݂ܳܐ. ܗܳܕ݂ܶܐ كم 
ܫܶܡܥܺܝܬ݂ وصّمها 15 ܬ( ܩܰܡܰܝܬ݂ 9138 
ܘܣܳܡܰܬ݀ 8 ܥܰܠ حزهه 20018 13 ܘܢܶܦܩܰܬ݂ 
| ܠܬܰܠܡܝܕܰܘܗ̱ܝ ْ دح ܓܠܬ ܒܗܽܘܢ܆ 5 
ܩܰܒܠܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܘܣܳܡܰܬ ܟܶܣܬܳܐ ܠܰܒܥܺܝܪܗܽܘܢ܆ أل ܠܳܐ ܐܰܫܝܰܬ݂ 


101 


ܕܰܒ݂ܪܳܐ ܕܺܝܠܝܗ̇ ܡܺܝܬ. ܘܶܐܬܐܒܶܠ ܠܗܽܘܢ ܣܰܓ݁ܺܝ܆ ܒܗܳܝ 
ܕܰܡܙܰܗܰܪ ܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ولا ܢܶܫܪܽܘܢ ܒܒܰܝܬ݁ܳܐ ܕܰܐܝܬ ܒܶܗ 
ܟܪܺܝܗܳܐ ܐܰܘ ܥܰܢܺܝܕ݂ܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܩܰܒܠܰܝܬ݀ ܐܶܢܽܘܢ ܚܘܺܝܚܳܐܺܝܬ 
لحك ܠܡܳܐܢܶܐ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ. ܐܶܬܟ݂ܰܚܰܝܕ݂ܘ ܡܰܢܶܝܗܿ ܕܢܶܥܒܪܽܘܢ 
~ - | ܐ݈ܚܝܪܳܢܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ | ܘܰܐܘܕܰܥܘ 0532 
د ܠ ܠ ى مادا ܒ ܟܝ 
بهة[. ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕܰܒܒ݂ܺܝܬ݂ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܫܪܰܘ ܐܶܬܬܦ݂ܺܝܪ ܒܗܽܘܢ. 
ܒܪܰܡ ܟܰܕ ܐ 9 95 ا ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܦܽܘܪ̈ܣܳܐ ول 
ܢܶܥܽܘܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݂ܶܗ̇. ول ܢܰܬܬܰܘܣܰܦ ܟܺܐܒܳܐ ܥܰܠ ܟܺܐܒܿܳܬ. مما 
ܐܰܢܝܬܬܳܐ ܗܳܝ 53 ܘܡܶܬܒܰܫܦܺܢܐ ܠܶܢܗ ܕܢ ܙܠ ܥܰܡܢܗܿ 
ܘܰܢܥܰܕ݂ܪܺܝܗ̇. ܘܟܰܕ݂ ܐܶܙܰܠ ܥܰܡܳܝܗ̇ ܠܒܰܝܬܳܗܿ̇. هله ܦܺܝܪܡܳܐ 
ܘܒܣ ܪܝ ܬܰܠܡܝܕَܶܐ ومب ܘܗܺܝ ܐܰܢ ܬܬܳܐ ܘܫܰܪܒܳܐ ܐ 
ܕܰܡܛܰܝܒ݁ܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܥܒܘ ܕ݁ܡܶܛܽܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܥܰܠ ܥ ܐܕܐ 
هاه ܠܦ݂ܺܝܪܡܐ. ܘܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ << ܒܽܘܪ̈ܒ݁ܰܘܗ݈ܝ ܨ = 
ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܢܺܝܓ݁ܳܐܺܝܬ݂܆ ܘܐܲܡ̈ܠܵܐ ܫܳܦܥܰܢ ܒܝ ܡ ܥܰܝܺܢܽܘܗ݈ܝ. 
ܠܝܐ ومب ܗܰܘ ܕܫܰܡܳܥ ܠܙܰܕ݁ܺܝܩܰܝܘܗ݈ܝ ܘܥܒܢ ܡܫ 
ܕܕܰܚ̈ܠܰܘܗ̱ܝ ܘܚܰܢܗܿ ܠܰܐܪܡܰܠܬ݁ܳܐ وتاب ܘܢ݀ܚܝܡ ܒܪܵܗܿ܆ ܫܡܰܥ 
ركه اا ܕܓܰܒܝܶܗ و سلبة ܠܺܐܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܳܐ 556 ܡܚܕܳܐ كحنم 
ܕ݁ܫܰܠܶܡ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܨܠܽܘܬܳܗ܆ ܨܝ ܗ ܕܛܲܠܝܳܐ ܒܗܰܕ݁ܰܡܰܘܗ̱ܝ܆ 
ܘܫܒܝ تف كس حخا م حخا. هكم 55 مها 
ܕܶܐܫܬܰܡܥܰܬ݀ 2-5 عدا يحنا. ܐܝ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܳܶܗ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ 
ܥܰܠ ܓܠܘ ܘܰܩܪܳܐ ܝ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܗܳܐ حزحد. ٠‏ ܡܶܕ݂ܡܵܟ݂ 
ܕܡܿܟ 69ܐ54ܗ | اقب ܡܢ ܫܶܢܬܶܗ. ܣܰܒ ܗ 


( 1 


1 ܚܰܠܒܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ 326 0063 1( 
وب ܗܝ ܟ݁ܰܕ 5 ܇ ܚܢ 0:30 حمل ححبا 
ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܐܰܒ݁ܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ يكنا ܥܕܰܟ݁ܺܝܠ || ܩܰܒ݁ܶܠ 
ܘ !| ܫܰܡܠܳܝܗ݈ܝ ܒܡܰܘܠܕܶܐ 1 5 
ܕܝܢ مخ متهن ܘܰܐܥܡܕ݁ܶܗ ܘܰܩܪܝ ܗܝ ܠܰܫܡܶܗ 
ܓܰܒܪܳܐܳܝܠ. ܐܶܫܬ݁ܰܥܺܝ كب ܨ 1 ` 
ܐ ܓ ܠܐ ܗܳܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ܆ وسما ܓܝ ܕܥ 
5 كبه ܒܢܰܝ̈ܵܐ. ܘܰܡܗܰܠܶܟ݂ 0 ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܛܳܒ݁ܬ݂ܳܐ ܝ ܟ݁ܰܕ 
ܡܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢܶܐ ܘܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܝܟܶܠ 14 
ܒܒܰܝܬ݂ܶܗ܆ ܘܡܰܘܟܶܠ ܠܰܚܡܶܗ ܠܟܰܦܢ̈ܶܐ. ܘܰܫܒܰܩ ܠܶܗ ܕܽܘܒܪܳܙ 
ܛܳܒܿܳܐ ܒܳܬ݂ܰܪ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ. 

ܡܵܝܬܐ وب ܐܠܬܝܐ ;ܐ ܕܰܐܩܺܝܡܶܗ܆ ܗܽܘܚܽܘ ܨܲܠܝܳܐ ܢܳܐ 
ܐܰܡܺܝܪ وك ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܰܐܺܝܠ ܫܪܶܐ ححّراًا ܕܰܩܪܺܝܬ݁ܳܐ سما 
ܕ݁ܡܰܬܩܰܪܝܳܐ ܕܠܰܠܺܝܢ ܙ ܙܩ3ܢܺ 1( ܝܢ .)ܝܝ قري 
لماكل ل دلت <$ || بد ܙܳܒ݂ܶܐ) ܒܦܶܠܓܿܶܗ 
7 9 ا 0 0 
ܨܰܦܪܳܐ܆ مم ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܐ ܝܟ ܥܝܳܕ݂ܶܗ م ܘܪܬܐ ܫܡܰܥ ܘܰܠ 
ܠܐܐ 1:3 ܨ ܨ وى ܢܬܐ © ܘܰܒܥܰܘ 
تبه ܕ݁ܰܢܥܰܦܺܝܘܗ݈ܝ ححتم!. كحم ܒܡ اا لل 
ܘܟܰܕ݂ ÷ ܚܐ 1305 = ܟܰܪܝܰܬ݂ ܠܶܗ ܣܳܓܰܝ 
ܘܰܫܦܺܠܺܝ ܕܶܡܥܶܐ ܡܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗ݈ܝ 77 سرلا ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܐܠ 
ܢ ܗܘܰܘ ܡ ܣܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕ݁ܰܨܠܽܘܬ݁ܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ݂ܳܐ ܗܳܐ 
ܡܕ݂ܰܠܳܐ ܥܠܽܘܗ̱ܝ. ܗܘ وب ,ܗܪܝ ܕܬܳܦܢܶܐ ܢܰܦܫܳܐ ܠܦܰܓܪܐ 


5. 


ܫܳܐܶܠ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܕܫܰܠܶܡ ܠܰܨܠܳܘܬ܂ هكب ܥܠܰܝܡܳܐ 
ܗܰܘ ܥܰܝܢܵܘ̈ܗ̱ܝ مم ܥܰܠ܂ ܢ 42 حم خصا. 


هكم ܘ ܠܬܶܕ݂ܡܺ ܘܪܬ݁ܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݂܆ ܚܢ ةل ܘܗܽܘ 
ܥܠܰܝܡܳܐ ܐܶܬܬ݁ܶܠܡܰܕ݂ ܠܶܗ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ اي 11 ܒ 
لصم ܚܰܝܰܝܘ̈ܗ݈ܝْ ܘܰܗܘܳܐ خم ܓ݁ܡܺܝܪܵܐ. ܘ ` | ]| 


ܘܬܶܕ݂ܡܪ̈ܳܬܳܐ وك ܡܺܝܬ محزموى ܒܒܶܝܬ ܩܰܕ݁ܺܝܫܵܐ. 

ܝ ܒܙܰܒܢܐ ١‏ ܐܚܪܺܢܳܐ حرو ܗܘܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܦܳܣܘ̈ܠܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ 
ܕܢܶܦܣܩܽܘܢ ܒ݁ܺܐܦ݂ܺܐ ܚܕܳܐ ܒܬܐ ܕܰܐܘܪܟܳܗ̇ ܚܰܡܫܰܠܰܣܬܐ ܙܰܪܬ݁ܺܝܢ 
ܘܰܦܬ݂ܳܝܗ̇ ܫܒܰܥ. ܘܪܰܘܡܗ̇ ܐܰܘܟܺܝܬ ܥܽܘܒܝܳܗ̇ ܬܠܬ ܙܰܪ̈ܬܺܝܢ 
ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܪܽܘܟܬܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܗ̇ ܒܢ̈ܰܝ ܐܰܬܪܳܐ خلج رخا. ܘܰܚܦ݁ܰܪܘ 
ܘܒܰܠܒܘܗ ܒܰܡܣܰܪ̈ܩܶܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ. هكم حصسحكهدن ܐܰܛܥܢܘܗܿ 
ܥܰܠ حير ܕ݁ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܰܒ݁ܥܽܘܕ݁ܪܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܬ݁ܚܽܘܿܗ̇ 3 
ܪܽܘܚܩܳܐ ܕ݁ܰܐܪܒ݂ܥܳܐ هته بن ܠܘܰܥܕ݂ܶܗ ܕܥܽܘܡܪܳܐ لاقت ܗܳܝ 
ܒܫܬ ܐܝ ܠ ܬܰܘܪܶܐ ܘܠܳܐ أحكسه 5 
ܕܢܶܓܺܕܽܘܢܗܿ ܠܠܔܓܰܠܬܐ ܘܶܐܬܒܛܶܠ ܠܗܽܘܢ ܠܣ ܓ݁ܽܘܡܪܳܐ 
݁ܢܶܦܩܽܘܢ ܢܰܝܬܘܢܳܗ̇. ܘܰܢܦܰܩ ܡܿܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܘܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡܢ 
مما ܘܟܰܕ݂ ܝܙܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܐܘܩ ܗ 3 3 ; ٠‏ ܬܰܚܡ ܒܡܶܠܬܳܐ 
ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܕܠܰܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܐ̱ܢ݁ܳܫ تب ܕܺܝܪ̈ܺܝܶܐ ܠܳܐ ܣܳܒܳܐ 
ܘܠܳܐ ܥܠܰܝܡܳܐ ܕܰܢܟܰܬ݁ܰܪ ܒܥܽܘܡܪܶܐ آلا ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܦ݁ܩܽܘܢ ܘܢܰܝܬ݁ܽܘܢ 
ܠ ححاما. ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡܘ ܙܠܘܬܐ ܕܕܰܦܪܐ. ܢܦܿܩܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 
ܐܰܚ̈ܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܘܒܰܕ݂ܠܳܐ ܦܪܰܫ مسا كج ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܢܦܰܩܘ 
ܐܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܒܶܝܬ݂ ܩܰܕ݁ܺܝܫ̈ܶܐ ܘܰܒܩܽܘܒܬ݁ܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕ݂ܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ. 
ܐܝܢ ܗܘ݁ܰܘܰܘܠܗܽܘ ܢ ܠܩܰܕ݁ܺܝ̈ܫܳܐ به ܓ݁ܰܒ݁ܪܺܐܝܠ 


١١ 


:24 اسه ܕܠܳܐ ܣ ܗܘܳܐ حدم هماه ܐܶܢܽܘܢ܆ 
ܕܡܰܢܘ ܐܬ 1 ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝ ܘܡܿܢ 1( ܐܰܢ݈ܬܽܘܢ܆ ܘܒ݂ܰܢܢܽܘܽ 
33 سمالت . ܫܡܰܥܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܠܡܶܠܬܐ 
ܕܚܝܠܬܐ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܠ ܐܢܫ ܫܘܠܛܢܐ ܡܿܢ ܢܳܐ ܕܰܢܟܰܬ݁ܰܪ 
عي ان ويب ܘ 1 . ونب اسلا 
ܪܺܝܫܶܗ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ܆ ܘܰܫܪܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ` ܟ݁ܰܕ ܐܶܡܰܪ܆ ܫܳܒ݂ܽܘܽܘܐܽܘ 
ܨ ܐܰܒܿܗ̈ܰܝ .ܨ ` وعدم ܠ ܡܢ ܗܽܘ 1:13 
ܨ ܇ | ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܝܘܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܣܺܝܪ ܗܐ ܝܠܐܥ ' 
م ܗܰܘ ܒ ܚܬܰܘܘܗ݈̱ܝ 01 ܫܚܡ ܠܓ ܒܗ 
ܘܐܡܪܝܚܢ ܡ ܗܰܘ ܕܫܰܡܪܳܟ 0 1 ܬ« :| 
ܢܝܚܐܝܬ ܘ ܘܶܐܡܰܪ܆ ` 122 ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܿܢ ددا ܕ݁ܰܐܣܺܝܪ 
ܗܘܺܝܬ݂ ` 9 . ܘܗܳܐ ܩܚ ̣ ܇ ܒܰܝܢܬܗܽܘܢ ܗ ܡܢ 
ܫܰܰܰܠܳ ܢ ܰܒ 
مدن مم 30:09:39 ܣ $ : | 
ܕܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܕܽܘܟܰܬܗܽܘܢ. ܒܝ | ܘܒܰܕܠܰܘܳܬܗܽܘܢ 
ܥܶܠܰܬ ܟܺܐܦܳܬ ܠܥܽܝܘܡܪܳܐ. ܘܐܶܬܬܣܺܝܡܰܬ݀ ܒܩܽܝܘܒܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ 
1 ܐܳܕܳܘܪ وك كيف كد رمحا ܛܠ 020 ܠ 15 
الي ܕܥ ܘܡܪܳܐ. 016 !| ܕܪܰܠܡܐ 
(ܕܣܰܠܳܛܳܐ) 41 ܘܟܰܕ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܒܳܗܿ ܐܒܫ ܣܳܒܰܪ ܕܫܺܝܫܶܐ 
5-0 358 ܝܐ 5 3 ܕܥ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ ܗܳܒ݁ܽܘܢ 
ܕܢܲܓܕܲܘܗܿ ܠܠܳܓܠܬܳܐ. ܘܰܩܒܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܪ ܕܰܐܘܚܶܠܘ. 

أدت حشر ܡܶܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܶܬܳܐ ܚܰܕ݂ ܠܘܳܬ݁ܶܗ ܕܘّ ال 


2 


ܐ : ]ا ܡܰܢܶܗ ܕܰܢܩܰܒܠܺܝܘܗ̱ܝ ܠܝ 1 1 


14 


عم 


إشايمة ܫܐܠ ممما ܥܠ ܫܽܘܪܺܝܳܐ ܕ݂ܰܝܳܚܽܘܬ݂ܶܗ ܘܰܠܡܽܘܢ 
ܦ ܪܰܫ ܡܝܢ ܕܺܝܪܰܗ. ܕܠܐ ܒܺܝܗܘܶܐ ولا قَهدمئنا ووه به16* 
000 ܘ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܡܶܠܝܳܢܐ ܗܘ. ذه ܕܢ ܒܬ ܕ݁ܰܠܡܳܐ 
ܢܶܬܢܶܐ ܝ 1 ܢܶܬܩܰܒܰܠ܆ ܦܰܢܺܝ تلاج ܪ ܕܰܒ݂ܦܽܘܩܕ݂ܳܢ 

7 ܐܶܬܺܝܬ. ٠‏ ܘܗܳܝܕ݂ܶܝܢ ܩܰܒܠܽܘܗ݈ܝ ܘܰܥܡܰܪ ܒܰܝܝܳܬܗܽܘܢ. ܒ 
ܩܰܠܺܝܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ܆ ܐܶܬܟܪܰܗ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܥܰܣܩܳܐ. ܘܝܰܩܰܪ ܠܶܫܳܢܶܗ. 
ܘܡܶܫܬ݁ܰܢܰܩ ܗܘܳܐ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ݂ ܒܢܶܫܡܳܬ݂ܶܗ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܗܳܘܐ 
ܥܝܳܕ݂ܳܐ ܠܕ݂ܺܝܪ̈ܳܝܶܐ ܕ݁ܶܐܡܰܬܝ ܕܡܶܬܟܪܰܗ ܗܘܳܐ شر ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܝܬ݂ܺܝܢ 
ܗ݈ܘܰܘ ܘܰܢܓ݁ܶܠܝܽܘܢ ܘܰܠܦܺܝܪܡܳܐ ܘܣܺܝܡܺܝܢ ܒܵܣܡܵܐ ܢ 
ܘܒܳܥܶܝܢ ܘ ܨ .| ܕܢܩܒܠܝܘܗܝ ܒܪܰܚܡܐ܆ هخم 04 
ܘ ] ܘ ܝ :| ܘܟܰܕ ܢ ܐ ܚ 


و و 


ܘܠܐ افكت ܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ ܘܰܒܗܰܘ ܝܰܘܡܵܐ ܕܥܶܣܪܐ܆ 


܀ 


ܐܦܢ 
3 
ܒ 


5 صلا ܘ ܡܿܢ ܣܝܐ يحب ܘܨܰܠܺܝܘ) ܫ 
كه ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐܶܝܠ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܚܶܪܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ 
ܘܶܐܡܰܪ > ` ; 5 هرو ܚܰܕ݂ ܠܘܳܬ ܕܺܝܪܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ܂ ܘܰܠܘܳܐ ܪܰܒܶܗ̈ 

ܡܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܟܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ «١‏ 
ܘܰܢܝܚܰܣܶܐ له . ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ 34 ٠١‏ ܒ݁ܝܗܳܐ ذه ܬ ܡܝ 

وذخم 00 ] ܝܗ 0 ܐܰܒ݁ܺܚܘܢ. ݁ܶܐܢܳܐ ܐ ܐܰܡ ܣܺܝ ܪ إا ܒܒܠܬܐ 
ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܡ ܐܡܰܝܪ܆ ܒ تحتف ܐܺܝܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܡܰܘܚ̈ܠܢ 
ܥܰܝܺܢܽܘܗ݈ܝ. شيك ܠܕ | ܘܰܫܡܰܥܘ ܒ 
كا بحت[ ܗܳܕ݂ܶܐ. صم ܚܕ ܡܝܢ ܨ( ܢܶܗܘܶܐ سب 
حتخده. ܕܗܳܢܳܐ ܘܢܶܫܙܶܝܢܺܳܘܗ̱ܝ نهب أههوًا ܕ݁ܺܝܠܶܗ 
32 3 0 5 94 35505 33 خا 


1 11 


05 


ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܐܰܕܰܝ܆ ܒܘܢ ܠܘܳܬ ܟܪ ܝܐܝ ܐܠܠ ܐܦ݂ܶܠܶܐ ܘܶܐܡܰܪ 

ܣ ܓܘܓ الك ܪܡܐܬ ܥܠ 
ܢܰܦܫܶܐ حجن ܨ 312 ܕܡܵܪܝ حا ܠ ٠0‏ مما 3 
ܒܫܳܥܬܳܐ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܢܰܦܫܶܗ ܕܗܰܘ ܟ݁ܪܺܝܗܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ. ܘܰܒܟܰܘ 


2 


لي 
ܗܳܕ݂ܶܐ 


ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܝܪܺܝܶܐ ܣ3:2 بوةه ܥܰܠ ܗܘܢ ܘܝܳܗܒܺܝܢ 
مر ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ܆ ܥܠ ܗܰܘ ܡܶܝܕܳܡ وساه ܘܰܫܡܰܥ ܘ. 
| 1 
بحذا. مخز ܕܩܰܒܪܘܗ̱ܝ܆ 8 هخا 41 :1 
ܠܝܪܐ ܕܕܒܝܢ (ܕ̈ܪܒܝܢ) [ܝܕ وه ܕܡܝܬܐ ܘܰܠܘܳܐ ܨ 
ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܐܣܪܰܘܗ̱ܝ ܗܘܰܘ. ܘ كد ܥ 1 
ܕ݁ܰܐܚܳܐ ܘܥܰܠً حرا ܕܡܿܪܝ ܛܰܒܪܰܐܺܝܠ ܘܰܐ ܐ ܘܰܕ݂ܥܰܪܰܒ݁ܳܘܬ݂ܳܗ 
همه ܥܠܽܰܘܗ̱ܝ. ܘܩܰܒ݂ܰܠܘ 0" ܘܰܕ݂ܡܪܺܝ ܐܠ 
ܢ 

فك ܠܰܡ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܓ ܝ 
جح ܟܬ݂ܰܒܢܰܢ 3 ܕܰܠܕ݁ܽܘܟܪܳܢܶܗ اه مكنا ܕܢܶܬ݂ܕ݂ܰܡܳܐ 
كه . ܰܕ ܛܒ ܡܢ من نشم مت ܟܰܗܽܘܢ حش 


متها ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܟܶܣܝܳܐ ܐܘ ܕ݁ܰܒܓ݂ܰܠܝܳܐ كك ܠܡܳܪܗܽܘܢ 
ܠܝ ܐܺܝܡܳܡ. 


ܘܟܰܕ݂ ܥܰܠ ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܶܐܬܚ ܙܺܝ ܠܳܗ ܒܓ݂ܶܠܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܩܪܶܒ݂ 
ܫܽܘܢܳܝܶܗ ܕܡܿܢ ܥܠܡܐ܆ ܨ 201 دن 1 
معفم - 3 وله ܢ 06 
وصزمًا ولا ܡܘܡ ْ ܘܣܳܡ ܠܗܽܘܢ ܩܵܢܘ̈ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܘܦܽܘܩܳܕ݂ܶܐ 
| تقار ارلا دكن هم كك 115 


10 


وك ܐܶܬܟܪܰܗ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܟܘܪܗܢܳܐ ܕܡܰܝܘܬܐ܆ أاخئمه ܫܗ 
ܟ݀ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܦܫܰܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܒܳܪܳܟ݂ ܘܰܐܓ݂ܥܶܠ ܐ اك ܠܰܒܶܐ 
ܛܳܒܿܳܐ ܝܶܫܘܰܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܗܳܟ݁ܰܢܳܐ ܐܰܓܥܶܠ ܪܽܘܚܶܗ ܒܰܐܚܕ݁ܰܝ ܡܳܪܶܗ 
ܘܐܣ ܬ لزةنا ܕܒܽܘܣܳܡܳܐ. ܘܒܗ ܒܝܬܐ ܦܚ ܐ 
ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܘܰܪܣܡ 05 كال ܘܐ ܐܒܠܘ ܫܰܠܠܰܘܗܝ ܒܒ 
كم 3 ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܶܗ ܣܳܓ݁ܺܝ ܘܫܶܡܰܫܘ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܗ 
ܙܰܗܝܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܐܺܝܡܳܡܰܝܺܝܢ نت همهحكًا حنتحفة.. 6 حده: 
2 ܡܰܪܥܺܝܬ݁ܳܐ ܠܰܩܒܽܘܪܬܳܗ ܡܶܢ ܕ݂ܶܩܠܰܬ ܢܰܗܪܳܐ وخا ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܢܰܗܪܳܐ 
ܕܓܳܙܰܪܬܳ ادحل 9 ܘܗܝ ܢܰܗܪܳܐ ܗ ܠܗ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܕܳܐ 
ومكحي ܕܗܳܘܝܰܢ ܩܽܘܪ̈ܺܝܰܘܗ̱ܝ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܺܝܢ !ا 
ܘܡܰܛܺܝ ܡܶܢܝܳܢܐ وحتهًا 51 ܠܰܩܚܽܘܪܬ݁ܶܗ. ܠܰܐܪܒܥܳܐ 0 
ܘܚܰܡܶܫܡܳܚܐܐ ܘܰܬܠܳܬ݂ܺܝܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܚܐ ܘܥܶܣܪܳܐ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܺܐ 
ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܺܝܝܗܽܘܢ (ܐܰܪܒܰܥܣܰܝܪ كفنا ܘܚܰܡܶܫܡܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܚܝܢ 
ك0 4 5 وب ܐܰܠܦܰܝܺܝܢ > !أ ܢܝܒ 
3 ]; ܘܥܶܣܪܐ 1 | 6 اس 
ܕܰܐܡܺܝܪ. ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܽܘܣ ܕܡܺܝܦܰܪܩܰܛ. ܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܳܘܣ ܕܐܪܐܘܢ. 
ܒ 55 (ܕܓܳܙܰܪܐ) ܦ݁ܽܘܠܽܘܩܪܰܐܦ݂ܽܘܣ ܕܒܝܬ 

ܥܰܪ̈ܰܒ݁ܝܶܐ. . ܕܺܝܰܘܣܩܽܘܪܳܘܣ ܕܫܺܝܓ݁ܽܘܪ ܘܕܰܚܒܽܘܪܳܐ. ܘܦܰܝܦܰܐܟܺܚܘܣ 
ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܝܢ. . ܘܣܺܝܣܝܰܐܪ ܘܣ 17 وافشوك ا 
متخت 1 | 

ܗܘܳܐ ومب ܝ ܒܰܬܠܬܫܳܥܺܝܺܝܢ ܕܝܺܘܡ ܬܠܳܝܬܳܐ 
ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܒܟܳܢܘܢ ܩܕܺܝܡ ܫܢܰܬ ܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ 
ܘܰܬܫܰܥ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܰܫܢܰܬ 668ܡ̄ ܕܒ݂ܶܗ ܐܶܬܢܰܦܰܟ݂ ܒܶܝܬ݂ 


( 5 


ܓܘܖ̈ܢܐ لحملا ܕܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܕܥܽܘܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܘܶܐܫܬ݁ܟܰܚܝ̈ 
ܒܗܕ ܬܰܡܳܢܳܡܳܐܐ ܕܰܐܙܰܒܳܠܺܝܢ ܩܰܕܩܦܳܬ݂ܳܐ = هكمو ܐ ܣܐܚ 
ܡܳܐ متتل ܣܳܡܽܘܗ݈ܝ ܒܩܰܒܪܳܐ ܒܒܺܝܬ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ. ܘܩܰܪܰܒܘ 
ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܘܬܦܽܘܢ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܡܚܶܠܘ قب 
هيا ܘܙܶܗܝܳܶܐ ܕ݁ܐܳܝܡܺܝܝܢ ܗܘܰܘ. هكم ماكب ܗ݈ܘܰܘ 
الم ܠܝܐ 1 لام 106 
ܪܶܓܠܐ܆ ٠‏ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐ ܐܰܗܦܶܟܘ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܠܩܽܘܪܒܿܳܢܳܐ ܠܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ݀ 
ܒܟܳܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ 056 0 53 1( | 
0 ܘܫܰܪܒܿܳܐ ܕܟܳܗܢ̈ܶܐ ܥܳܠܡ̈ܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܐܘܒܠܽܘܗ̱ܝ ܠܛܰܠܝܳܐ ܕܡܵܝܬ 
ܘܣܳܡܰܘܗ݈ܝ ܥܰܠ ܥܰܪܣܶܗ _ ܫܽܘܦܬܶܐ ܡܪܝ ܥ 
ܘܰܒܪܳ ܟܘ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܨ 4 ܰܠܬ | 
1 ܳܐ ܘܠܳܐ ܢܚ ܘܰܗܦܰܟܘ ܒܰܪܕ݁ܪܺܝܫ 9:79 ܠܝܐ 
ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܘܠܰܕ݂ܡܳܐ ܕܰܒܟܳܣܳܐ. ܘܣܿܡܘ ܐܠܘ ܥܠ ܥܰܪܣܺܝܗ 
ܕܰܡܝ 1 6 
ܓܽܘܕ݁̈ܺܝܢ كعدوب لكشم ܒܕ݂ܽܘܟܬ݂ܶܗ ܘܰܒ݂ܕ݂ܰܪܓ݁ܶܝܗ ܒܳܟܶܝܝܢ 
ܘܪ ܟܶܡܬܐ ܠܝܐ :55530 0 © 
ܨ ` ܡܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܠܠܽܘܕܪܳܢܗܽܘܢ. 3 ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ 
وحبة| هه ܛܰܠܝܳܐ ̈ܝ ܠܐܐ ܐ ܗ 3 لها وك 
)04 ܕ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܚ ܗ 7 113 ;8 1 4 7 
ܘܡܶܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢ ܐ ܗܘܳܐ ܠ ܕܰܚ̈ܝܳܝܐ ܩܣܡ ܘ ܥܠܓ 
ܕ̈ܰܥܰܰܘܗ̱ܝ ܠܗ لا 3:15083 64 033 ]. 


3( ` ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܰܪ ; 1:3 ܡܽܘܢܕܰܪ وب 0 


ماد 34 95 نخدي 5:93100 1 45 
ܥܽܘܡܪܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܠܚܳܪܢ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܳܐ. 

ܠܒܐ ܕ݁ܶܐܫܬܰܘܬܰܦ݂ܘ ܥܰܡܳܐ ܒܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܆ ܐܶܡܰܠܰܘ ܠܶܚܡܳܐ 
ܕ݁ܒ݂ܽܘܪܰܟ݁ܬ݂ܳܐ ܘܐܙܠܵܘ̈ ܠܒܿܳܬܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ى ܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܘܪܰܒܿܳܢܳܐ 
ܕܕܳܚܠܵܘ̈ܗ̱ܝ. 

ܚܝܳܐ ونب ܡܪܝ ܓܰܒܪܐܝܠ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ حنّب 
(ܬ݁ܳܫܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ). ܒܰܪ ܚܰܡܫܥܣܪܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ܆ ܐܶܬܬܠܡܰܕ 
ܠܢܺܝܝܪܳܐ ,مما ܕܕ݂ܰܝܪܺܝܺܝܘܬܳܐ. ܘܒܰܚܪ ܥܶܣܪܺܝܝܢ ܫܢܰܚܺܝܢ܆ ܗܘܳܐ 
ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ. ܘܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܫܰܥ ܫܢܺܝ̈ܺܢ܆ ܐܶܬܬܣܰܚܡ ܪܺܝܫ 
ܐܰ̈ܶܐ, وذ ܐܰܪܒ݁ܠܺܝܢ ܘܚܰܡܵܫ̄ حكن: ܐܶܬܬ݁ܣܺܝܡܙ ܦܰܫܺܝܫܳܐ. وك 


ܟܘܪܶܪܣܝܳܐ ܕ݁ܶܐܦ݂ܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܐܰܪܒܰܥܣܕܶܐ هدت ܘܒܠ ܚܝܢ 


ܘܺܐܝܬ݂ ܠܗ ܒܐ ܥܺܐܕ̈ܐ܆ ܩܰܕ݂ܡܺܝܗܽܘܢ܆ ܒܟܓ̄ ܒܟܳܢܽܘܢ 
5 9 3 3 كني 863 < ال تاكول 
ܬܠܳܬܺܝܢ هشر ܒܳܐܒ ܝܰܪܚܳܐ܆ ركه نس ܟܺܐܒܐ (ܕܫܰܪܥܽܘܛܳܐ) 
ܕܥܽܘܒܝܳܢܳܐ ܕܓܰܓܰܰܪܬܳܐ. ܘܥܺܐܕ݂ܳܐ وكا ܠܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܝܠ 6 
ܕܳܐܒ݂ خم ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܰܡܛܰܠܳܠܳܐ ܕܡܪܰܢ. 


ܙܡܺܝܪܬܐ ܕܥܰܠ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܡܪܝ ܓܰܒܪܐܝܠ 


ܐ̄ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܒܺܝܒܳܐ܆ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ 
ܪܐ ܐܠܝܟܒ 
ܒ ܡܶܢ ܛܽܘܪ ܥܰܒܕܺܝܢ܆ ܐܰܪܥܳܐ ܕܩܰܕ݁ܺܝܫܺܝܢ 
ܩܰܕ݂ܺܝܫܰܢ ܕܒܰܐܡܺܝܢ܆ ܡܿܪܝ ܓܰܒܪܐܝܠ 
ܟܗ 55 الك 0 
ܕܟܰܠܶܠ 155 £ ܓ ` 
ܕܝ كير ܦܰܩ̈ܥܳܬܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܐܰܬ݁ܪ̈ܰܘܳܬܳܐ 
ܘܫܰܡܰܫ 1 ܡܪܝ ܠܓܶܒܪܐܝܠ 
ܗܝ ܗܰܕܺܝ ܠܬ݂ܰܠܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܰܦܢܺܝ ܠܰܫܒܰܝ̈ܳܐ 
ܫܰܪܰܪ ܠܰܒܪ̈ܺܝܳܐ܆ صنب ܓܰܒܪܐܝܠ 
ܘ ܣܢܰܐܓܪܰܢ )196 ܗܘ܆ ܠ 67 ܗܘ 
ܕܒܰܓܙܳܪܰܢ أيه ܗ̱ܘ܆ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܐܝܠ 
ܝܝ 
ܠܢܰܟ݂ܦܽܘܬ݂ܳܐ ܠܒܒ ܡܪܝ ܓܰܒ݁ܰܪܐܝܠ 
3 5908[ © 0605 
ܝܠܠ 3 ܕܡܵܪܝ ܫ 
ܝܶܫܽܘ̇ܥ حزما ¿) ܫܦ 
صهنًا ܠܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ حثر ܡܵܪܝ ܓܰܒܪܐܝܠ 


ترتيلة للقديس مار كبريال 


بلحن "إلهي رجائي" 
اوفيلوس جورج صليبا 


ال في إثر الحبيب» ونور الصليب 
سار حبيبي» مار كبريال 
"ل من طور عبدين» أرض القدّيسين 
جاءنا معين» مار كبريال 
ܝ 5 القلاية» درب ܒܟ 2 
7 7 7( 157 
* 5 اطبال والبلدان 
خدم 135 مار كبريال 
` هدى الضائعين» أعاد الضالين 
ܡ المؤمنين» مار كبريال 
1 أنت الشفيع؛ والراعي الوديع 
ونحن القطيع» مار كبريال 
ال ܐ ܝܟܝܢ يسوع» سفك الدموع 
عاش الخنشوع. مار كبريال 
/ ونحن المؤمنين» نطلب بيقين 
صلاتك سائلين» مار كبريال 
9 يسوع الحبيب» هو النصيب 
صلاتنا يحجيب» بدعا مار كبريال 


المقدمة بالسريانية 5( 757 1115 15 ا 
المقدمة بالعربية: كلمة للتاريخ + 
الفصل الأول: حدود الجبل» وسكانه القدماءء واسمه ... | ¥ 
الفصل الثاي: تنصّر سكان طورعبدين 00 
الفضل الثالث: النساك الذين نبغوا في الجبل ع ع 1 1 
الفصل الرابع: ديورة طورعبدين ا لي 1 + 
الفصل النامس: دير قرتمين ل :ܣܣ | ` | 


الفصل السابع: الأساقفة الذين نبغوا من طورعبدين .... 55 
الفكلرل لقا ل باإحاد قف المز ودحن بالحسين الندرياك ` 


الفصل التاسع: مار شمعون 20 £ 10 
الفصل العاشر: احلمية 6097-0548 1 
(*لاه ¥ 1 !| ) ا ا 7 


ܘ يم و و 2 و و 
ܦܣܿܘܩܐ ܩܰܕ݂ܡܝܳܐ: ܥܰܠ ܥܽܘܡܕܪܶܐ ܕܥܽܘܡܪܐ ܕܩܰܪܛܡܺܝܢ .. ¥ 


ܦ݁ܣܽܘܩܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ: 501 ܕܡܵܪܝ ܫܰܡܽܘܐ ܝܠ 7 رار 
2 »م ما !ب عا 5..” | 2 و ܳܐ عر 2 ܆܀ | 
ܦܣܘ ܠܝܬܝܳܐ: ܣܺܝܩܘ̈ܡܐ ܕ݁ܶܐܠܕܳܝܳܐ مرحطوب ... 1 ٠‏ 

ܒ݁ܡܽܘ̇ܩ݁ܳܐ ܪܒ݂ܺܝܠܳܝܳܐ: ܝ & ܕܡܵܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ 55557 1 | 


و 
ܦܰܣܽܘܩܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ: ܬܫܠܺܝܬܐ ܕܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܡܪܝ ܓܰܒܪܐܺܝܠ 
68-4ܘܡ 1 


ܙܡܺܝܪܬܐ ܕܥܰܠ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܡܪܝ ܓܰܒܪܐܺܝܠ 9:36 (/6 ( 
ترتيلة للقديس مار كبريال 1 
فهرس الكتاب 8( 69 7( 9 958( 959 ااا 555 1:30 


ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ 


6 ¥€® 
دخان :001 1110 !!!¥ 


25 11 @2011) 12 ممخصة @ܐܘܘ€@€ 60 11:6 


ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܡܦܩ ܠܗ ܠܟܬܒܐ ܗܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ 
ܟܣܘ ܡܗ ܐܕܡ ܢܗܘܐ كا ܒܬ ܥܰܡܡܳܐ 


ܘܢܘܟܪܝܐ ܡܢ ܒܝ و كفنا ܘܣܰܥ̈ܪܳܐ ܕܪܝܫܗ ܢܦܠ ܘܐܢ 


ܠܝܬ ܠܗ ܣܥܪܐ ܥܠ ܪܝܫܗ ܢܗܘܐ ܠܗ ܣܥܪܐ ܒܝܬ 


ܓܒܝ̈ܢܘܗܝ ܥܕܡܐ ܕܢܗܦܟ ܠܗ ܠܕܘܟܬܗ܀ 


مغ ”0 :3 ܨ ܘܐܘ 1116 @40(080/ 


ܘܐ 380 15 ممع ززم عون بعغولامء ,لدع 


9 كطاءوطعطا ون “اعوصتط مغ ]1 1125م 0ادزصة 


5 0 زد 2ه ܣ عمتطكرمة كاته 


ܠܐ رحد 
وده “ادر 
4225 ̈ܣ 


عرماعط اع 2:1 9116 مع عحقط لل عطزة) غقط 


4 عطرة) £ قد 11111 عدمموعكة 0005 


عط ممجاعم د طعدد ).1 ;1121 € 21 2 10160 


0 


ودع ماع 57ل 01] مم عجزعءع: امه 5 13 


رحد 
` 4 
ܣ 


16 عط 50 .لعصغختاءة وز ܐܘܐ عط 11001 


موعلا 61107 مط @811011 4 !11(1@(1/ 


ܢܐ 
ܨ 
74-2 


( ® ` 0 حتعطاه ده "لللم تعتل ,كوحطعط 204 


00611516 مز 15( ¦ :ܐ " : 


ܐ ܢܨ 
ܝ 1 .ܝ ܨܝ 


ܓ[ 7 - رحد ܓ ١‏ 
1 ` 4 ܝ ܗ ܆ ه االقزره )ܐ ܇ ܘ ;5 لطر 5 
1 48 ܢܓ 4-7 ܢ 3 ܠ 


أخخرت مطبعة روحانا الشمالي طبع كتاب 
"مار كبريال العظيم في الأصفياء" 
بتاريخ 5١1١/8/5‏ 
درعود ‏ حريصا ‏ ܐܝܐܘ 


¥ ܘ ( 


ܡܪܝ ܬܐܘܦܝܠܘܣ ܓܘܖܪܓܝ رضحا مار ثاوفيلوس جورج صليبا 


جبل لبنان ٠٠٠١‏